Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Často kladené otázky (FAQ) - občianske združenie NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.11.2016 pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorýchcieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Čo je potrebné urobiť, ak sa v športovom klube, ktorý má právnu formu občianskeho združenia stratia stanovy alebo keď ten, kto ich má u seba, ich odmieta dať k dispozícii ostatným členom združenia alebo osobám pôsobiacim v klube.

  Je potrebné, aby ľudia pôsobiaci v klube, napríklad v orgánoch klubu, poslali elektronicky žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o zaslanie kópie stanov športového klubu z dôvodu, že je ohrozené riadne fungovanie klubu, alebo je potrebné v klube a/alebo jeho orgánoch vykonať zmeny a ak majú byť urobené bez právnych pochybení, je potrebné ich urobiť v súlade so stanovami športového klubu, ktoré však nemajú k dispozícii.

  Tu je e-mailová adresa, kde je potrebné poslať žiadosť o zaslanie kópie stanov (stačí aj elektronicky): ovvs.svs@minv.sk

  Ak by Ministerstvo vnútra SR zmenilo svoju doterajšiu prax a odmietlo by stanovy zaslať elektronicky, pričom napr. štatutárny orgán by odmietol stanovy vydať/ukázať ostatným členom združenia, tak sa takáto situácia dá riešiť aj súdnou cestou voči štatutárnemu orgánu združenia.

  2. Pri zmene stanov občianskeho združenia nám z MV SR prišla požiadavka, že musíme upraviť znenie stanov v časti, kde máme napísané, že účinnosť nadobúdajú dňom schválenia príslušným orgánom združenia a MV SR zastáva názor, že až dňom vzatia zmeny stanov na vedomie ministerstvom vnútra SR.

  "Dôvody, prečo rozhodnutie o zmene stanov občianskeho združenia je účinné dňom rozhodnutia príslušného orgánu združenia a nie až dňom vzatia zmeny stanov na vedomie ministerstvom vnútra SR:
  - Podľa čl. 2, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky : "Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon."
  - Podľa čl. 2, ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky : “Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.”
  - Podľa čl. 29, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky : “Právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach.”
  - Podľa čl. 29, ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky : “Výkon práv podľa odsekov 1 a 2 možno obmedziť len v prípadoch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, na ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a slobôd iných.”
  Garancia práva slobodne sa združovať je deklarovaná takisto i v čl. 20, ods. 1 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd a čl. 11. ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho prípadné obmedzenia sú uvedené v čl. 20, ods. 3 resp. čl. 11, ods. 2 týchto dokumentov.
  - Podľa čl. 152, ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky : Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou.
  Nález ÚS 17/96 z 24.2.1998 : “Žiaden orgán, ani ústavný súd, nemá právomoc zistený rozpor preklenúť výkladom. V právnom štáte štátne orgány striktne dodržajú a rešpektujú ústavu, zákony, všeobecne záväzné právne predpisy a rozhodnutia ústavného súdu.”
  Podľa názoru vedeckej a odbornej spisby je zmena stanov združenia viacstranný súkromnoprávny úkon, po ktorom nasleduje iba evidencia tejto zmeny na MV SR ako individuálny správny akt verejnej povahy, ktorý je podzákonný, jednostranný a konkrétny (čo do subjektu a predmetu). Rozhodnutie o zmene stanov občianskeho združenia je vždy súkromnoprávnym aktom združenia, ktoré je účinné dňom rozhodnutia príslušného orgánu združenia a povinnosť oznámenia o zmene stanov MV SR ako registrovému orgánu do 15 dní od schválenia zmeny stanov má len deklaratórny účinok, t. j. MV SR len zaeviduje oznámenie zmeny stanov a overí, čí združenie spĺňa i po tejto zmene stanov príslušné ustanovenia zákona. Evidencia zmeny sa nepovažuje za konštitutívny akt v tom zmysle, že by záviselo na úvahe správneho orgánu, či zmenu stanov povolí a až týmto momentom môže nastať jej účinnosť. (pozri viac napr. GAJDOŠOVÁ, M.: Právo slobodne sa združovať. Dizertačná práca. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2010, s.136 a nasl. Resp. TELEC, I.: Spolkové právo. C.H.Beck, 1998, Praha, str. 135-136)."

  3. Ako sa zmenili povinnosti občianskeho združenia, ktoré chce byť prijímateľom verejných prostriedkov, čo sa týka povinných náležitostí jeho stanov?

  Pre športové organizácie, ktoré chcú byť prijímateľom verejných prostriedkov, t.j. vrátane občianskych združení, je podstatný obsah § 66 ods. 3 písm. b), ktorý odkazuje na povinnosť súladu činnosti športovej organizácie s § 21 a 22 Zákona o športe.

  Z uvedeného vyplýva, že sa výslovne nevyžaduje, aby športové organizácie menili svoje stanovy ale dôležité je, aby bola v súlade so zákonom nasledovná "činnosť":

  1. uskutočňovanie zasadnutí najvyššieho orgánu (§ 21 ods. 1)
  2. náležitosti zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu športovej organizácie (§ 21 ods. 2) 
  3. distribuovanie zápisnice zo zasadnutia orgánu všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia (§ 21 ods. 3).
  4. schvaľovanie dôležitých rozhodnutí týkajúcich sa statusu a majetku športovej organizácie kvalifikovanou väčšinou, ktorej hodnotu si športová organizácia definuje v stanovách (§ 22 ods. 2)
  5. o neprijatí za člena športovej organizácie alebo o vylúčení člena zo športovej organizácie rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia. (§ 21 ods. 2)

  Zmenu stanov nepriamo indikuje bod 4 a 5, body 1 až 3 sa dajú dodržať aj bez zmeny stanov, resp. v stanovách stačí doplniť vetu v tom zmysle, že zasadnutia najvyššieho orgánu sa uskutočňujú v súlade s § 21 ods. 1 a zápisnica orgánov športovej organizácie sa vyhotovuje a distribuuje v súlade s § 21 ods. 2 a 3.

  Na definovanie kvalifikovanej väčšiny zrejme bude treba upraviť stanovy. Kvalifikovaná väčšina môže byť v stanovách určená napr. hodnotou 60% alebo 70% členov alebo aj nadpolovičnou väčšinou všetkých členov (t.j. nie iba väčšina prítomných členov).

  Rovnako hodnotu podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona o športe bude potrebné určiť v stanovách občianskeho združenia.

  Zmeny nájdete na tejto stránke redakčne spracovanej UčPS tímom:
  http://www.ucps.sk/uplne_znenie_zakona_440_2015_Z_z_o_sporte_s_novelou

  Pozrite si najmä:
  § 66 ods. 3 (Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov),
  § 21 (Zasadnutia orgánov národného športového zväzu)
  § 22 (Rozhodnutia orgánov národného športového zväzu)

  4. Prijali sme zmenu stanov občianskeho združenia. Je potrebné poslať na ministerstvo komplet celé stanovy?

  Podaním oznámte zmenu Stanov, ktorú zmenu príjmete na zasadnutí členskej schôdze formou prijatia nového úplného znenia Stanov, účinnosť zmeny dajte jej prijatím, totižto na MV SR len dávate zmenu na vedomie a tak bude zmena stanov účinná dňom, kedy členská schôdza prijme uznesenie o zmene stanov. Priložíte zápisnicu a samotné nové Stanovy. Podanie je spoplatnené správnym poplatkom 16,50 €.

  5. V obci máme 2 športové kluby, ktoré sa venujú futbalu. Každý klub je registrovaný v ISSF a má svoje IČO. Prvý je klub ŠK a druhý FC. ŠK doteraz zastrešoval A-kategóriu, kategóriu dorastencov a kategóriu žiakov. FC má vlastné družstvo U11 (venuje sa mládeži). V poslednom čase ŠK personálne nevie zástrešiť kategóriu žiakov a došlo k ústnej dohode, že FC by mohlo vstúpiť ako kolektívny člen pod ŠK a prevziať po športovej stránke kategóriu žiakov U15 v ŠK organizácii.

  Moja otázka je, či umožňuje zákon o športe, aby FC vstúpilo ako kolektívny člen pod ŠK, viedlo ich kategóriu U15, zachovalo si svoju právnu subjektivitu a naďalej malo aj svoje vlastné družstvo U11.

  Ak je ten klub občianskym združením, tak jeho členom sa môže stať aj fyzická osoba aj právnická osoba.
  Ak sa klub ako občianske združenie stane členom iného občianskeho združenia tak to nemá žiaden vplyv na existenciu jeho vlastnej právnej subjektivity. Iba sa členstvom v inom združení zaviazal, že bude dodržiavať povinnosti člena tohto združenia.
  Toto vyplýva zo zákona o združovaní občanov (viď. § 2 ods. 2 zákona č. 83 / 1990 Zb.).

  Potom záleží od toho, či sa upraví v stanovách klubu alebo osobitnou zmluvou medzi členmi (prípadne niečo môže byť upravené v stanovách a niečo v zmluve) aké práva a povinnosti nad rámec tých, ktoré sú uvedené pre všetkých členov združenia v stanovách budú mať kluby pri členskom vzťahu.
  Stanovy však musí schváliť najvyšší orgán združenia a následne musia byť zaregistrované na ministerstve vnútra.
  Zmluva medzi klubmi je flexibilnejšia pri zmenách a netreba ju registrovať na MV SR ako stanovy pri každej zmene + správny podplatok 16,50 Eur.

  Čo sa týka zákona o športe, tam je v záujme ochrany integrity súťaženia pravidlo (§ 15 ods. 6), že fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať vplyv/kontrolu nad dvomi klubmi súťažiacimi v rovnakej súťaži.

  6. Je možné výborom občianskeho združenia prijať smernicu o elektronickom hlasovaní? Alebo takúto smernicu musí schváliť Valné zhromaždenie?
  Potrebujeme odhlasovať nejaké veci a kedže je zákaz zhromažďovania, volili by sme túto možnosť.

  Pravidlá pre elektronické hlasovanie členov "výboru" občianskeho združenia (predpokladáme, že ide o najvyšší výkonný orgán) si môže tento orgán aj sám odsúhlasiť, samozrejme, ak to nevylučujú nadradené predpisy (zriedkavo), najmä stanovy, či už v konkrétnej rovine výslovnou úpravou, že pravidlá o elektronickom hlasovaní schvaľuje pre všetky orgány o. z. najvyšší orgán o. z. (členská schôdza, konferencia, snem, kongres a pod.) alebo vo všeobecnej rovine, že všetky interné predpisy musia byť schválené najvyšším orgánom o. z. a teda takýmto pravidlom by bolo vylúčené, aby si orgány prijímali svoje predpisy, čo však nie je časté, skôr ojedinelé.

  Takže, ak stanovy vášho o.z. nevyhradzujú právo schvaľovať pravidlá o elektronickom hlasovaní najvyššiemu orgánu alebo ak vyslovne nezakazujú orgánom o.z. vydávať interné predpisy, tak by to malo byť možné a v praxi je to úplne štandardné, že orgán o. z. (najmä najvyšší výkonný orgán o. z.), si pravidlá svojich rokovaní aj upraví sám, prípadne výkonný orgán schváli rokovací poriadok, ktorý sa analogicky využíva aj pri rokovaní ďalších orgánov (napr. komisií), ak tieto orgány nemajú pre svoje rokovania schválený osobitný interný predpis (napr. štatút komisie).

  Vzorovú smernicu o hlasovaní per rollam si nájdete TU:
  http://www.ucps.sk/vzory_formulare_pracovne_nastroje_k_implementacii_zakona_o_sporte_do_praxe

  Na elektronické hlasovanie per rollam odporúčame vyskúšať aplikáciu Sportnet, ktorú sme pomáhali vyvíjať pre športové organizácie.
  https://help.sportnet.online/hlasovanie-per-rollam

  7. Chceli by sme sa spýtať na Váš názor ohľadom možnosti osoby, ktorá nedosiahla plnoletosť, kandidovať do Najvyššieho orgánu.

  Vychádzame z toho, že:
  a) ZoŠ v paragarfe 19 ods. 1 písm. j) hovorí, že každá fyzická osoba môže kandidovať do orgánov NŠZ
  b) Podľa Občianskeho zákonníka spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Maloletí majú spôsobilosť na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti ich veku
  c) Plnú spôsobilosť na právne úkony ZoŠ vyžaduje len u kontrolóra (par. 11), HKŠ (par. 35), člena a náhradníka komisie pre doping (par. 92).

  Podľa nášho názoru teda neplnoletý môže kandidovať do Najvyššieho orgánu a byť volený. Samozrejme, pri výkone funkcie by mohol vznikať problém s tým, že by sa muselo posudzovať, či ten-ktorý úkon je primeraný jeho veku. V našom konkrétnom prípade sme zvolili 17-ročného. Vopred sme sa s ním však dohodli, že funkciu začne vykonávať až po dovŕšení 18 rokov a dovtedy bude miesto neho pôsobiť náhradník, ktorý získal menší počet hlasov.

  Stretli som sa aj s názorom, že mladistvý a priori nemá pasívne volebné právo. Tento názor však pokladáme za mylný, pretože ak by sa to vykladalo až takto extenzívne, nemohli by fungovať ani školské parlamenty...

  Urobili sme podľa Vás správne, že sme ho k voľbe pripustili a dohodli sa s ním na výkone funkcie po dovŕšení plnoletosti?

  Pozrime sa na to cez športovú autonómiu a taktiež cez prizmu súkromnoprávneho priestoru, v ktorom sa uskutočňuje športová činnosť.

  Základom pre fungovanie spolkov t.j. občianských združení v športe je okrem zákonnej úpravy najmä súkromnoprávna zmluva uzatvorená medzi členmi združenia za účelom spoločného dosahovania cieľov. Táto zmluva má názov Stanovy.
  Každá osoba, ktorá pristupuje do združenia ako nový člen, tak pristupuje k tejto zmluve, ktorej sa v plnej miere musí podriadiť.
  Ak sa členovia združenia vo svojom spolku a vo svojej zmluve nedohodli na tom, že v orgánoch môže byť iba plnoletá osoba a ak boli ochotní a schopní zvoliť do orgánov združenia neplnoletú osobu, tak je to podľa nášho názoru v poriadku.

  V rovine súkromného práva je dovolené všetko, čo nie je zákonom zakázané.

  V podstate aj členovia združenia, ktorí volili maloletého, materiálne zhodnotili to, či je táto osoba spôsobilá napriek svojmu veku zastávať pozíciu, do ktorej bola zvolená.

  Tým fakticky vykonali aj test podľa občianskeho zákonníka, kde je pri neplnoletých osobách upravené pravidlo, že môžu robiť len také právne úkony, ktoré zodpovedajú ich rozumovej vyspelosti.
  Voliči zvolenému vyslovili názor, že na vykonávanie tejto funkcie je spôsobilý.

  Ak zákon o športe alebo iný zákon výslovne nevylučuje, aby v súkromnoprávnom spolku bol v jeho orgánoch neplnoletý člen, tak v tom rozpor so zákonom nevidime a nebolo ani nutné na obdobie do nadobudnutia plnoletosti určiť na jeho funkciu náhradníka.

  Ibaže by mali pochybnosť tí, ktorí ho zvolili, že to do nadobudnutia plnoletosti nezvládne.

  Jozef Lovik    25. máj 2018 11:37
  Upravené 25.máj 2018 11:44
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti