Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

VZORY právnych dokumentov, FORMULÁRE a PRACOVNÉ nástroje vypracované pracovnou skupinou UčPS k uľahčeniu implementácie zákona o športe do praxe NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.02.2016JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU (Sepeši, Šumichrast, Zajíčková, P. Mihál)

  Jednotný disciplinárny poriadok je procesný predpis, ktorý upravuje v súlade so Zákonom o športe procesné pravidlá postupu disciplinárnych orgánov športovej organizácie v disciplinárnom konaní. 

  Národné športové zväzy si vo svojich disciplinárnych poriadkoch upravia, čo sa bude v príslušnej športovej komunite považovať za disciplinárne previnenie a aké sankcie a ochranné opatrenia je možné za jednotlivé disciplinárne previnenia ukladať. 

  Zjednotenie procesného postupu disciplinárnych orgánov v disciplinárnom konaní naprieč športovými zväzmi umožní využiteľnosť členov disciplinárnej komisie jedného zväzu aj v inom zväze (mnohé zväzy majú problém obsadiť disciplinárne orgány), čo bude viesť aj k postupnému zjednoteniu postupu pri rozhodovacej činnosti disciplinárnych komisií v celom slovenskom športe.

  Pôvodne bol jednotný disciplinárny poriadok prílohou zákona o športe, ale z dôvodu vypustenia časti upravujúcej systém riešenia sporov v športe z návrhu zákona bola vypustená aj príloha s jednotným disciplinárnym poriadkom.

  JEDNOTNÝ DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKÉHO ŠPORTU (Sepeši, Šumichrast, Zajíčková, Mihál) - TU

  SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM (Rybánsky, Sepeši) športový zväz / športový klub / športová organizácia

  SMERNICA o elektronickom hlasovaní per rollam je procesným predpisom, ktorého prijatie sa odporúča pre športové organizácie všetkých typov v záujme zrýchlenia a zlacnenia rozhodovacích procesov.

  V dnešnej modernej dobe sú kľúčovými parametrami manažovania akejkoľvek činnosti čas a náročnosť, nielen finančná ale aj personálna, administratívna, či logistická.

  V každodenných procesoch prebiehajúcich v športových organizáciách je veľmi často potrebné, aby bol určitý postup v súlade s predpismi športovej organizácie odsúhlasený príslušným orgánom športovej organizácie, ktorý má stanovami alebo iným predpisom zväzu zverenú kompetenciu na posúdenie a rozhodnutie veci.

  Funkcionári vo vrcholných výkonných manažérskych funkciách v športe (členovia exekutívy) sú pomerne často z rôznych častí Slovenska, majú často aj iné pracovné pozície a v prípade ich osobnej účasti na zasadnutí v Bratislave alebo na inom mieste Slovenska vzniká často problém skoordinovať účasť na pracovnom stretnutí, ktoré často trvá 1-2 hodiny avšak naruší celodenný program športových funkcionárov a komplikuje im život. Aj preto je postupne čím ďalej viac funkcionárov vo zväzoch z Bratislavy a okolia, čo nie je úplne ideálne.

  Smernica o elektronickom hlasovaní per rollam upravuje férový postup, v rámci ktorého členovia kolektívneho orgánu športovej organizácie na základe elektronicky doručených podkladov schvália alebo neschvália návrh rozhodnutia, ktorý je im elektronicky predložený na hlasovanie. Výsledkom procesu upraveného v smernici je riadne zadokumentované rozhodnutie (negatívne alebo pozitívne) orgánu, ktorý je oprávnený rozhodnutie v príslušnej veci vydať.

  V rámci dobudovania informačného systému športu bude proces upravený smernicou o elektronickom hlasovaní per rollam premietnutý do funkcionality IS športu, ktorá umožní orgánom národných športových zväzov využívať túto funkcionalitu ako službu, ktorá po uskutočnení elektronického hlasovania automaticky vygeneruje a zverejní na športovom portáli (§ 82 ods. 2 písm. f) zápisnicu o hlasovaní so schváleným rozhodnutím. 

  SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ PER ROLLAM (Rybánsky, Sepeši) športový zväz - TU / športový klub - TU / športová organizácia - TU

  TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová)

  Tabuľka súladu je pracovným nástrojom, ktorej cieľom je pomôcť, aby národné športové zväzy správne identifikovali povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú zo zákona o športe a následne ich mohli premietnuť do svojich stanov, predpisov i každodennej činnosti zväzu.

  Pomocou tabuľky súladu si budú môcť zväzy (zodpovední funkcionári i celá členská základňa) kontrolovať plnenie úloh ustanovených pre národné športové zväzy a športové organizácie zákonom o športe. Rovnako táto tabuľka uľahčí ministerstvu školstva posúdenie súladu stanov s povinnými ustanoveniami zákona o športe.

  Súlad stanov národných športových zväzov je základnou podmienkou spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, ktorá je zákonným predpokladom pre poskytovanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu i možnosť využiť inštitút zmluvy o sponzorstve v športe.

  Preto je potrebné venovať primeranú pozornosť správnej úprvave stanov zväzu, aby nedošlo k výpadku ich financovania z dôvodu nesprávnej alebo neúplnej implementácii zákona o športe do predpisov zväzu.  

  TABUĽKA SÚLADU STANOV ZVÄZOV SO ZÁKONOM O ŠPORTE (Sepeši, Šumichrast, Gilányi, Surmajová) - TU

  ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI (Šumichrast, Zajíčková, Sepeši)

  Podľa § 12 ods. 6 a 7 Zákona o športe:
  (6) Kontrolór má právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného predpisu.8)
  (7) Za výkon funkcie kontrolóra môže byť kontrolórovi vyplácaná náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.

  Kontrolór športovej organizácie je novým inštitútom, ktorého hlavným poslaním je podpora znalostného manažmentu športových organizácií a predchádzanie závažným nedostatkom v činnosti, ktoré by mohli mať za následok stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  Činnosť, ktorú bude vykonávať kontrolór je odborné náročná (musí poznať ekonomické, právne i športové aspekty fungovanmia športovej organizácie a pravidlá jej fungovania). Ako osobitný typ športového odborníka má náplň činnosti vymedzenú v zákone o športe. Zvolia si ho sami členovia občianskeho združenia na ochranu záujmov ich športovej organizácie.

  Na základe požiadavky športových organizácií vypracovala pracovná skupiny zásady na určenie odmeny a náhrad kontrolóra, ktoré by mali poslúžiť ako pomôcka pre národné športové zväzy a iné športové organizácie pri primeranom nastavení odmeny a náhrad kontrolóra, ktorú schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie.  

  ZÁSADY PRE POSKYTOVANIE ODMENY A NÁHRAD KONTROLÓROVI - TU

  ZMLUVY PODĽA NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE (Jaroslav Čollák)

  Autor prináša širšej verejnosti zmluvy v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) v súlade s konceptom, ktorý autor navrhoval ako ucelený zmuvný systém pre všetky zmluvné typy, ktoré Zákon o športe prináša. Rovnakým systémom autor pre širšiu verejnosť pripravil (i) zmluvu o sponzorstve, (ii) zmluvu o príprave talentovaného športovca, (iii) zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, (iv) zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a (v) zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu. Všetky uvedené zmluvy zverejnuje autor na tejto stránke ako "nadväzujúce" podstránky základného príspevku, v ktorom prezentoval systematiku ich prípravy. Autor predmetné zmluvy zverejňuje ako člen pracovnej skupiny, ktorá pripravovala spomínaný zákon o športe a to v rámci jeho účasti na projekte implementácie Zákona o športe, ktorý je zastrešený občianskym združením Učená právnická spoločnosť.

  POZNÁMKA: PREDMETNÉ ZMLUVY SÚ PRIPRAVOVANÉ FORMULÁROVO, PRETO VO ZVEREJNENEJ PODOBE NESPĹŇAJÚ MINIMÁLNE POŽIADAVKY ZÁKONA O ŠPORTE, ALE JE POTREBNÉ ICH DOPRACOVAŤ, TO V SÚLADE S POŽIADAVKAMI ZMLUVNÝCH STRÁN. Prípadné dopracovanie zmlúv do konečnej a zákonne súladnej podoby musí zabezpečiť budúce zmluvné strany.

  V prípade, ak by mal akýkoľvek subjekt záujem o dopracovanie týchto zmlúv v súlade s konkrétnymi požiadavkami, autor ako člen Advokátskej kancelárie "Čollák - Weiczen - Vanko a partneri" poskytne komerčné právne služby v súlade s dohodou so záujemcom. Autora je možné kontaktovať na emailovej adrese jaroslav.collak@gmail.com alebo na t.č. 0918440156.

  AUTOR NEZODPOVEDÁ ZA PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZVEREJNENÝCH A NEDOPRACOVANÝCH ZMLÚV V KONKRÉTNOM PRÁVNOM VZŤAHU.

  ZMLUVY ako aj príspevok o ich systematike - TU

  ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA ORGÁNU S ROZHODOVACOU PRÁVOMOCOU (Zajíčková, Sepeši, P. Mihál, Pitek)

  Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníkov pripravila pre národné športové zväzy, národné športové organizácie ale i ostatné športové organizácie vzorovú zápisnicu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou, ako je napr. konferencia, členská schôdza, kongres, výkonný výbor, disciplinárna komisia, odvolacia komisia, orgán na riešenie sporov, kontrolná komisia, dozorná rada alebo iný kolektívny orgán športovej organizácie.

  Vzorová zápisnica je vyhotovená tak, aby obsahovala všetky povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe, podľa ktorého zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje:

  • schválený program zasadnutia,
  • prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,
  • zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  • dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
  • rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  • meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

  VZOROVÁ ZÁPISNICA - TU

  NÁVRH VZOROVÝCH STANOV NÁRODNÉHO ŠPORTOVÉHO ZVAZU (Blažo, Šumichrast, Sepeši)

  Pracovná skupina UčPS a jej spolupracovníci pripravili pre národné športové zväzy, vzorové stanovy národného športového zväzu, v ktorých sú zapracované všetky povinné ustanovenia a procesy predpokladané zákonom o športe, čo je premietnute aj do vzorovej tabuľky súladu - TU

  Vzorové stanovy, resp. ich časti je možné využiť aj ako pomôcku pri koncipovaní stanov národnej športovej organizácie, ktorej stanovy majú byť na základe § 24 ods. 2 Zákona o športe taktiež v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe, prípadne aj pri tvorbe alebo úprave stanov iných športových organizácií, ktoré majú právnu formu občianskeho združenia.  Povinné články stanova ustanovenia zo Zákona o športe sú uvedené červeným písmom.

  Ku koncipovaniu stanov národných športových zväzov, ktoré spĺňajú nároky Zákona o športe, je možné pristúpiť viacerými spôsobmi a to minimalisticky, maximalisticky alebo sa pohybovať niekde medzi tým.

  Pri minimalisticky poňatých stanovách budú síce stanovy rozsahovo kratšie a budú sa javiť ako jednoduchšie, na druhej strane však národný športový zväz bude zrejme musieť veľa pomerne dôležitých procesov a pravidiel upraviť v interných predpisoch zväzu nižšej právnej sily, ktoré nebude schvaľovať najvyšší orgán zväzu ale najvyšší výkonný orgán zväzu.

  Maximalistický model sa snaží čo najviac dôležitých procesov a pravidiel vyjadriť priamo v stanovách národného športového zväzu, ktoré schvaľuje najvyšší orgán národného športového zväzu 

  Vzorové stanovy pripravené pracovnou skupinou UčPS sú poňaté širšie, pričom každá športová organizácia zváži, či ich využije ako celok alebo si z nich vyberie iba niektoré časti, ktoré využije pri úprave svojich stanov.

  VZOROVÉ STANOVY NŠZ - TU

  NÁVRH VZOROVÝCH STANOV ŠPORTOVÉHO KLUBU (Križan v spolupráci a po oponentúre členmi pracovnej skupiny, Marcelom Blažom a Branislavom Strečanským) 

  Ladislav Križan v spolupráci a oponentúre s členmi pracovnej skupiny UčPS a ďalšími spolupracovníkmi, ktorým patrí srdečná vďaka, pripravili pre športové kluby, vzorové stanovy už existujúceho športového klubu (ŠK), v ktorých sú zapracované povinné ustanovenia a procesy predpokladané zákonom o športe. Vzorové stanovy, resp. ich časti je možné využiť aj ako pomôcku pri koncipovaní stanov zakladaného ŠK, ktorý má ešte iba vzniknúť. Činnosť oboch, ak majú byť spôsobilé prijímať verejné prostriedky (čo je i dotácia z obce/mesta!) na základe § 66 ods. 3 písm. b) Zákona o športe, SA AUTOMATICKY PREDPOKLADÁ, no musí byť zároveň v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe v prípade kontroly, ak nemajú ŠK o spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (vrátane možnosť prijímania dotácii z obce či mesta) prísť.

  Ku koncipovaniu stanov športového klubu, ktoré spĺňajú nároky nielen Zákona o športe, ale i zákona o združovaní občanov a iných, je možné pristúpiť viacerými spôsobmi.  

  Dnes je v mnohých športových kluboch realitou tzv. “Bermudský trojuholník” tvorený 3 vrcholmi.

  1. čo je uvedené v texte pôvodných, starých stanov športových klubov, 2. ako úplne inak beží život ŠK, často i v rozpore nielen s textom, ale i duchom stanov a 3. ako sa má tento stav zmeniť podľa ZoŠ resp. inovovaných stanov Vášho národného športového zväzu, ktorého ste členom (Vašich viacerých NŠZ, ak ste multišportový ŠK) po najneskôr septembri 2016 zmeniť.  

  Je veľmi náročné, ak nie skoro nemožné z týchto 3 vrcholov spraviť jeden, jediný bod, no v UčPS veríme, že ak si ľudia dobrovoľne zvolia rozumné pravidlá i podľa inšpirácie v tomto návrhu, následne ich budú môcť a chcieť aj radi a dobrovoľne dodržiavať.

  Preto zvážte nasledovný návrh postupu pre potreby Vášho športového klubu:

  1. Prečítajte si pozorne a opakovane Vaše aktuálne stanovy a porovnajte ich s tým, ako beží Váš bežný športový život v klube. 
  2. Zistite kto sú orgány združenia, kto (nie) je členom združenia a akým spôsobom ste podľa AKTUÁLNYCH stanov schopní dosiahnuť/odhlasovať ich zmenu.
  3. Premyslite si život vo Vašom ŠK a prispôsobte tento URČITE NIE JEDINÝ MOŽNÝ A SPRÁVNY návrh stanov ŠK Vašim individuálnym potrebám tak, aby boli v súlade s právnym poriadkom SR vrátane stanov Vášho NŠZ. V prípade otázok kontaktujte Ladislava Križana na krizan@ucps.sk
  4. Členstvo v združení, i v ŠK postavenom na princípoch uvedených v návrhu, je DOBROVOĽNÉ. MOŽNOSŤ založiť vlastné o.z. vždy existuje na rozdiel od monopolu NŠZ v SR.
  5. Rôzne druhy členstva v návrhu vrátane rôznych druhov práv a povinností k nim prislúchajúcich sú len prejavom slobody v združovacom práve. SLOBODY. Tento model zobrazuje zároveň podľa mnohoročných skúseností autora návrhu štatisticky najčastejšiu pravdu v športových kluboch dnes existujúcich v SR . Návrh zobrazuje realitu najčastejšie "1- 2 až 3, max. 5 dobrovoľníkov v športovom nevoľníctve", ktorí robia ďaleko viac (ak nie všetko vrátane zháňanie finančných zdrojov) ako ostatní v ŠK, ktorí z neho berú/konzumujú iba benefity. Podľa slobodného názoru, ktorý je prejavený v NÁVRHU je spravodlivé, aby títo ostatní z o.z. nemali právo jednoduchou voľbou bez ich súhlasu ich po čase manažérskej kontroly v ŠK zbaviť. ŠK založili a vybudovali PODĽA TÝCHTO PRAVIDIEL V PLYNÚCOM ČASE často totiž práve títo "dobrovoľníci v športovom nevoľníctve". 

   DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!- návrh nie je jediným možným riešením a nezohľadňuje prípadné členstvo o.z. niektorom národnom športovom zväze, ktorých obsah stanov sa môže líšiť. NŠZ by si mali meniť stanovy pre účely získania zdrojov z MŠVVaŠ SR najneskôr do 30.9.2016, takže je potrebné pri uvažovaných zmenách Vašich klubových stanov sa oboznámiť s podmienkami, ktoré na ne môžu klásť i tieto inovované stanovy NŠZ. Zaujímajte sa preto v 2.-3. štvrťroku 2016 o ich prípravu a finálne znenie a pokúste sa ich v pozitívnom slova zmysle ovplyvniť v prospech Vášho športu. Až po schválení nových stanov Vášho NŠZ a ideálne i ich evidencii na MV SR a odsúhlasení ich súladu s ZoŠ Hlavným kontrolórom športu resp. MŠVVaŠ SR po 30.6.2016 zrealizujte zmenu Vašich stanov a ohláste ju následne na MV SR. 

   VZOROVÉ STANOVY ŠPORTOVÉHO KLUBU - TU

   ZMLUVA o SPONZORSTVE v ŠPORTE - informácie a VZOR zmluvy (Šumichrast, Sepeši)

   Zákon č. 440/2016 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje v § 50 a 51 nový zmluvný typ - ZMLUVU o SPONZORSTVE v ŠPORTE, ktorá je inštitútom vypĺňajúcim v slovenskom právnom poriadku priestor medzi darovacou zmluvou a zmluvou o reklame. Možnosť použitia zmluvy o sponzorstve v športe je obmedzená na priestor športových organizácií športových odborníkov a športovcov registrovaných v informačnom systéme v športe, ktoré sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo je medzinárodnej športovej organizácie.

   Najčastejšie OTÁZKY a ODPOVEDE k Zmluve o sponzorstve v športe nájdete na stránke UčPS - TU

   VIDEOPREDNÁŠKA p. Jozefa Mihála prináša pohľad na zmluvu o sponzorstve v športe z pohľadu sponzora i sponzorovaného - TU

   POROVNANIE zmluvy o sponzorstve v športe so zmluvou o reklame nájdete v článku Petra Sepešiho s názvom "Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - zmluva o reklame alebo sponzorská zmluva?" - TU

   PREZENTÁCIU k zmluve o sponzorstve v športe Petra Sepešiho nájdete - TU

   VZOR ZMLUVY o sponzorstve v športe, ktorý si môžete stiahnúť a doplniť podľa toho či je prijímateľom sponzorského (SPONZOROVANÝM):

   • ŠPORTOVEC/ŠPORTOVÝ ODBORNÍK - TU
   • ŠPORTOVÁ ORGANIZÁCIA - TU

   ZMLUVA o PROFESIONÁLNOM VYKONÁVANÍ ŠPORTU (Zajíčková, Sepeši, kancelária GPLegal)

   Prinášame Vám ďalší vzor zmluvy podľa § 4 ods. 3 písm. a), § 35 a nasl. Zákona o športe, zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu určenej pre športové kluby a športovcov, ktorých vzťah vykazuje znaky závislej práce, pričom podľa definície uvedenej v § 1 ods. 2 Zákonníka práce:

   "(1) Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom."

   Zmluvu vypracovávali a pripomienkovali právnici pôsobiaci najmä v hokeji a futbale s cieľom ponúknuť športovej obci univerzálny VZOR zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu aplikovateľný pre akýkoľvek kolektívny šport. 

   VZOR ZMLUVY o profesionálnom vykonávaní šport si môžete stiahnúť a doplniť - TU

   Neziskové organizácie sú upravené osobitným predpisom - zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, kde je založenie neziskovej organizácie upravené v § 5 až 12 uvedeného zákona.

   Na založenie neziskovej organizácie sa vyžaduje zakladacia listina a štatút, ktorých náležitosti sú upravené v § 6 až 8 uvedeného zákona.

   Mnohé ustanovenia, myšlienky zo vzorových stanov občianskeho združenia sa dajú využiť ale, ak niekto chce založiť a fungovať na platforme neziskovej organizácie musí splniť podmienky podľa zákona č. 213/1997 Z.z.

   Pripájam link na spomínaný zákon:
   https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/20151215
   + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
   Mária Marčišinová    5. máj 2016 13:49
   Chcela by som sa opýtať či návrh vzorových stanov platí aj v prípade štatútu pre neziskové organizácie ?

   Ďakujem
   + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
   Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
   Prihlásenie
   Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

   Online prenos

   Udalosti a podujatia

   • Žiadne udalosti
   MailPošlite svoj príspevok

   Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

   Podmienky zverejnenia