Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Profesijný profil - JUDr. Peter Sepeši NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.04.2011JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  POJMY: životopis

  Základné informácie:

  Peter Sepeši sa narodil 14.7.1969 v Košiciach, kde žil a pôsobil do konca roku 1999, kedy sa presunul so svojimi profesijnými i športovými aktivitami do Bratislavy.

  Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ Košice profesijne pôsobil postupne ako právny čakateľ prokuratúry (Okresná prokuratúra Košice I - školiteľ JUDr. Róbert Jano a počas základnej vojenskej služby - Vojenská obvodná prokuratúra Prešov - školiteľ JUDr. Milan Karas a JUDr. Mikuláš Gardecký), neskôr ako prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I a Krajskej prokuratúry v Košiciach, kde pôsobil na trestnom úseku.
  Od 23.11.1999 pôsobí v Bratislave na Generálnej prokuratúre SR, kde bol najskôr dočasne pridelený ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach.
  Od 15.4.2000 bol menovaný do funkcie prokurátora Generálnej prokuratúry SR.
  Do roku 2003 pracoval na trestnom odbore a od roku 2003 pôsobil na medzinárodnom odbore generálnej prokuratúry, kde vybavoval trestnú agendu s medzinárodným prvkom.
  V období od 1.12.2007 do 15.12.2008 bol dočasne pridelený do Justičnej akadémie, kde pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa.
  Od 16.12.2008 sa vrátil na medzinárodný odbor generálnej prokuratúry. 
  Od 1.1.2013 sa presunul na oddelenie legislatívy Generálnej prokuratúry SR, ktoré sa od 1.11.2014 stalo súčasťou odboru legislatívy a ústavného práva, kde pôsobí dodnes.

  Pôsobenie v Učenej právnickej spoločnosti: 

  Je spoluzakladateľom a od júna 2009 členom správnej Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS), ktorého predmetom činnosti je aj tvorba internetového portálu sui generis pre právnikov www.ucps.sk.
  Je členom redakčnej rady odborného časopisu Magister Officiorum vydávaného UčPS od roku 2011, ktorý je bezplatne distribuovaný právnickej komunite v tlačenej verzii. Časopis je bezplatne dostupný aj v elektronickej verzii na stránkach www.ucps.sk/magoff  a PDF verzia časopisu je dostuzná na stránkach www.magisterofficiorum.sk.
  Spolupodieľa sa na príprave a organizácii vzdelávacích, kultúrnych a športových podujatí pre právnikov ako napr. MEMORIÁL MILANA HANZELA/Turnaj právnických povolaní o putovný pohár Milana Hanzela (futsalový turnaj právnických povolaní 2009 až 2019), odborná konferencia "ŠPORT a PRÁVO" (2012 až 2019). odborná konferencia "
  ŠPORT a MÉDIÁ" (2019), diskusné relácie v Klube pod lampou k témam: Informačný systém športu; Športové poukazy; Vzorec na výpočet príspevku uznanému športu (2019).

  Pôsobenie v ďalších občianskych združeniach:

  • Slovenský futbalový zväz - člen Výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky (od 25.9.2010 - doposiaľ)
  • Spoluzakladateľ a člen "Športovej rady" neformálneho spolku právnikov, ktorí sa zaoberajú športovým právom (2011-2012)
  • Slovenský olympijský výbor - predseda legislatívno-právnej komisie (01/2017 - 07/2017)
  • Slovenská plavecká federácia - člen odvolacej antidopingovej komisie (03/2018 - doposiaľ)

  Pôsobenie v športe:

  Ako športovec vyrastal v tréningovom stredisku mládeže futbalového klubu TJ Lokomotíva Košice, a po zániku klubu sa spolu s ďalšími bývalými hráčmi Lokomotívy (Flešár, Fecko, Repík, Kunzo, Lovacký, Milan Urban) na obnovení tradičného slovenského klubu od najnižšej majstrovskej súťaže.

  Pôsobil ako hráč vo vrcholovom i regionálnom slovenskom futbale, sálovom futbale a futsale.

  Je niekoľkonásobným Majstrom Slovenska v sálovom futbale (Izolex Košice, Perpetuum Bratislava). Zúčastnil sa na viacerých turnajoch európskeho pohára majstrov v sálovom futbale. Reprezentoval Slovenskú republiku, najvýznamnejšie podujatie boli Majstrovstvá sveta v sálovom futbale v Mexiku (1997).
  V súčasnosti hrá Bratislavskú ligu hráčov nad 40 rokov (Slovmatic Fofo Bratislava). 

  • Futbal
   • TJ Lokomotíva Košice (1977 - 1988) - prípravka, žiacke ligy, dorastenecké ligy, juniorská súťaž, I. SNL
   • reprezentácia Slovenska do 20 rokov (1989)
   • Zemplín Vihorlat Michalovce (1989 - 1990) - I. SNL
   • FK Spoje Košice (1995 - 1998) - IV. liga
   • nová TJ Lokomotíva Košice (1998 - 2000) - VI. liga
   • OŠK Chorvátsky Grob (2000 - 2001) - IV. liga
   • FC Ružinov (2002 - 2005) - IV. liga
   • OŠK Chorvátsky Grob (2005 - 2006) - IV. Liga
   • Turnaj justičných výberov Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska (účastník v družstve SR od roku 2000)

  • Malý futbal, sálový futbal, futsal
   • Albion, Mladosť (1985 - 1987) - malý futbal (Košická miniliga)
   • Brasil / Glassig / Brasil Izolex / Izolex Košice (1988 - 2000) - malý futbal (Košická miniliga) a sálový futbal (1. slovenská liga 1991 - 2000), 5x účasť na európskych pohárových klubových súťažiach (Cadiz, Badajoz, Guimaraes, Moskva, Košice)
   • reprezentácia Slovenska v sálovom futbale (1995 - 2000) - účasť na MS v Mexiku (Guadalajara, 1997)
   • Perpetuum Bratislava (2000 - 2004) sálový futbal, futsal - I. slovenská liga
   • Minimax Bratislava (2004 - 2005) - futsal, II. slovenská liga
   • Slov-matic FOFO OLD (2009 - 05/2016) futsal - liga 40+
   • BOTAFOGO OLD (01/2017 - 6/2018) futsal - liga 40+
   • HUJERI (01/2019 - doposiaľ) futsal - liga 40+
   • Organizovanie a aktívna účasť na 11 ročníkoch (2009 až 2019) medzinárodného turnaja právnických povolaní vo futsale o Putovný pohár Milana Hanzela (pôvodný názov - Memoriál Milana Hanzela)

  Na Konferencii Slovenského futbalového zväzu (SFZ) konanej 25.9.2010 bol zvolený do (čestnej) funkcie člena Výkonného výboru SFZ pre organizačné a legislatívne otázky.
  V roku 2014  bol opätovne zvolený za člena Výkonného výboru SFZ pre organizačné a legislatívne veci na ďalšie štvorročné obdobie.
  V roku 2018  bol opätovne zvolený za člena Výkonného výboru SFZ pre organizačné a legislatívne veci na ďalšie štvorročné obdobie.

  V rámci činnosti v SFZ bol odborným garantom projektu "Legislatíva", v rámci ktorého spoločne s tímom právnikov špecializujúcich sa na športové právo, revidoval Stanovy SFZ a následne aj celý systém predpisov SFZ (poriadky, smernice a štatúty - spolu vyše 30 interných predpisov SFZ).
  Bol vedúcim 5-člennej pracovnej skupiny, ktorá vypracovala návrh nových Stanov SFZ schválených na konferencii SFZ konanej 28.9.2012, spoluautor návrhu nového Disciplinárneho poriadku SFZ (schválený 5.11.2013) a návrhov ďalších predpisov SFZ

  V novembri 2013 bol zvolení za člena revíznej komisie novozaloženého občianskeho združenia Slovenský futsal - Bratislava. Bol členom prípravného výboru uvedeného združenia, ktorého hospodárenie je dodnes vedené a kontrolované prostredníctvom transparentného účtu.

  Vzdelanie:

  • Základná škola Polianska 1, Košice (1975-1983)
  • Gymnázium Kováčska 30, Košice, (1983-1987)
  • VŠT Košice, elektrotechnická fakulta (1987-1988)
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta, (1988-1993)

  Akademické vzdelanie:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta, katedra trestného práva
   - vykonanie rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul doktor práv (Juris Utrisque Doctor skratka „JUDr.“) - dňa 08.12.2000
   Téma rigoróznej práce „Právny styk s cudzinou v trestných veciach.
  • Generálna prokuratúra SR
   - vykonanie záverečnej skúšky právneho čakateľa prokuratúry (odborná justičná skúška) - dňa 19.05.1995
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
   - vykonanie štátnych záverečných skúšok v študijnom odbore právo, priznaný akademický titul magister (skratka „Mgr.“) - dňa 22.06.1993 

  Jazykové/odborné pobyty:

  • 2001, 2003 - dvojtýždňový jazykový pobyt pre právnikov v SRN (Bonn) - certifikát o absolvovaní jazykového kurzu - Goetheho inštitút, Bonn
  • 2005 - dvojtýždňový hospitačný pobyt u štátneho zástupcu v SRN (Mníchov) - poznanie nemeckého systému trestnej a administratívnej/ priestupkovej zodpovednosti - Štátne zastupiteľstvo Mníchov I
  • 2003 až 2010 - týždňový jazykový pobyt pre právnikov s nemeckou lektorkou/trénerkou - rozšírenie znalostí v nemeckom jazyku pre právnikov - Nemecká nadácia pre medzinárodnú právnu spoluprácu, Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit
  • 2007 - dvojtýždňový pobyt v Paríži a Bordeaux - poznanie systému prípravy na prácu v justícii a systému celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov vo Francúzsku - ENM (École Nationale de la Magistrature) - Národná justičná škola
  • 2008 - štvordňový pobyt v Luxemburgu a Štrasburgu - fungovania Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva (účasť na pojednávaniach súdov, stretnutie so sudcami a generálnym advokátom) - Euroiuris - Európske právne centrum, o.z. a Justičná akadémia SR
  • 2009 - päťdňový jazykový pobyt v Londýne - poznávanie britského justičného systému, rozšírenie znalostí anglického jazyka
  • 2010 - päťdňový jazykový pobyt v Edinburghu - poznávanie škótskeho justičného systému, rozšírenie znalostí anglického jazyka

  Odborné podujatia:

  • organizované Justičnou akadémiou:
   • 15.3.-16.3.2010 - Počítačová kriminalita v Európskej únii/NFM, projekt NFM 
   • 27.9.-28.9.2010 - Ochrana životného prostredia
   • 9.7.-13.7.2012 - Letný kurz Nemeckého jazyka
   • 5.11.-6.11.2012 - Trestné činy proti životnému prostrediu (Trestná činnosť v oblasti neoprávneného nakladania s materiálmi CBRN)
   • 1.12.-2.12.2012 - Trestné činy proti životnému prostrediu (medzinárodný dohovor CITES, skutkové podstaty prečinu)
   • 10.12.-11.12.2012 - Systém prameňov práva EÚ, ich vyhľadávanie a aplikačné vlastnosti (metodologické minimum)
   • 27.2.-28.2.2013 - Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní
   • 7.3.-8.3.2013 - Obete trestných činov, násilie na ženách, deťoch a ostatných objektoch trestných činov
   • 20.5.-21.5.2013 - Úhrnný, súhrnný, ďalší a spoločný trest 
   • 14.11.-15.11.2013 - Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva)
  • organizované inými inštitúciami:
   • 21.3.-23.3.2011 - odborný seminár o: Kontrole vývozu a zabránení nelegálneho šírenia tovaru/materiálov dvojakého určenia (Praha; Program kontroly vývozu a súvisiacej bezpečnosti hraníc MZV USA a Úradu pre zvyšovanie kvalifikácie prokurátorov Ministerstva spravodlivostí USA)
   • 24.10.-25.10.2011 - odborný seminár Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti na futbalových štadiónoch (Bratislava; UEFA, SFZ) - lektor
   • 13.3.-16.3.2012 - XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí - divácke násilie - paneurópska spolupráca v oblasti športu (Belehrad)
   • 14.6.2012 - Justičné kolokvium: kontrola obchodovania so strategickými materiálmi (Bratislava; Veľvyslanectvo USA v Bratislave)
   • 12.9.-13.9.2012 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2012" (Poprad; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor
   • 23.4.-24.4.2013 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo" (Svatá Kateřina na Vysočine, Česká republika; FAČR a ČAFH) - lektor
   • 2.10.-3.10.2014 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2014" (Poprad; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor
   • 1.10.-2.10.2015 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2015" (Senec; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor
   • 29.9.-30.9.2016 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2016" (Poprad; SFZ a UčPS) - moderátor a lektor
   • 12.10.-13.10.2017 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2017" (Poprad; SFZ, UčPS a PEVŠ) - moderátor konferencie 
   • 25.10.- 26.10.2018 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2018" (Poprad; SFZ, UčPS a PEVŠ) - lektor, diskutujúci hosť okrúhleho stola
   • 4.3.2019 - diskusné relácia v KLUBE POD LAMPOU na tému „ŠPORTOVÉ POUKAZY” - diskutujúci hosť
   • 3.10.- 4.10.2019 - Medzinárodná odborná konferencia "Šport a právo 2018" (Poprad; SFZ, UčPS a PEVŠ) - lektor, diskutujúci hosť okrúhleho stola

  Jazykové schopnosti:

  • český jazyk, taliansky jazyk a nemecký jazyk (vrátane pokročilej znalosti právnej terminológie) - pokročilý
  • anglický jazyk a ruský jazyk - mierne pokročilý

  Počítačové zručnosti:

  • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 - úroveň pokročilá
  • Mac OS, Leopard - úroveň pokročilá
  • využitie internetu, emailu, skenovania - úroveň expert
  • Internetové prehliadače: Mozilla Firefox, Internet Explorer 9, Chrome, Opera
  • Drupal - tvorba/editácia webových stránok - úroveň pokročilá
  • Projektovanie štruktúry a funkcionality webových portálov pre právnikov - úroveň expert
  • Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (okrem aplikácií Access a Project) - úroveň expert
  • Lotus Notes - úroveň pokročilá
  • Open Office - úroveň pokročilá
  • Google DISK - kolektívna tvorba a zdieľanie dokumentov, kalendár, mapy, multilinguálny prekladač, videá, fotografie, obrázky, Gmail - úroveň expert
  • Aplikácie: Xmind, Jing, SnagIt, Dropbox, Picasa, iTunes,- úroveň pokročilá
  • Komunikačné aplikácie (na videokonferencie) Skype, Google Hang out - úroveň pokročilá
  • Tvorba systému kľúčových slov pre tematické mapy
  • Systémy právnych informácií: ASPI, EPI, EUR- lex, Portál právnych predpisov MS SR / SLOV-Lex - úroveň expert 
  • Systémy právnych informácií: C.H. Beck - úroveň pokročilá

  Predchádzajúce profesijné pozície:

  • právny čakateľ, resp. prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I (1993 - 1996), vrátane základnej vojenskej služby absolvovanej na Vojenskej obvodnej prokuratúre Prešov (október 1993 - september 1994)
   Náplň práce: po ukončení čakateľskej praxe úspešným absolvovaním prokurátorskej skúšky, vybavovanie trestnej agendy, najmä vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný okresný súd
  • prokurátor trestného oddelenia Krajskej prokuratúry Košice (1996 - 1999)
   Náplň práce: vybavovanie trestnej agendy, najmä vykonávanie prokurátorského dozoru v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni príslušný Krajský súd v Košiciach (závažná násilná a majetková kriminalita)
  • prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR (1999 - 2003)
   Náplň práce: vybavovanie podnetov na podanie mimoriadneho opravného prostriedku, druhostupňový dohľad v trestných veciach, v ktorých bol na konanie v prvom stupni vecne príslušný krajský súd (závažná všeobecná a násilná kriminalita); intervencie na verejných zasadnutiach najvyššieho súdu; účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami, vypracovanie návrhov stanovísk generálneho prokurátora, pripomienkovanie návrhov vybraných právnych predpisov, stanovísk generálneho prokurátora a interných predpisov prokuratúry
  • prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR (2003 - 2008)
   Náplň práce: vybavovanie trestnej agendy v oblasti právneho styku s cudzinou vo vzťahu ku germanofónnym štátom, ČR, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, štáty Severnej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie, Austrália; spolupráca s Eurojustom pri vybavovaní závažných trestných vecí, vyhotovovanie dožiadaní o právnu pomoc do cudziny pre Úrad špeciálnej prokuratúry; vykonávanie úkonov právnej pomoci v závažných trestných veciach pre cudzie justičné orgány (urgentné dožiadania o právnu pomoc), účasť na hĺbkových previerkach vybavovania trestnej agendy podriadenými prokuratúrami, účasť na medzinárodných podujatiach v oblasti právneho styku s cudzinou v trestných veciach, pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR, stanovísk a interných predpisov prokuratúry; expertná činnosť pri príprave dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v environmentálnej oblasti
  • zástupca riaditeľa Justičnej akadémie (od 1.12.2007 do 15.12.2008, kedy ukončil svoje pôsobenie v Justičnej akadémii vzdaním sa funkcie); do tejto funkcie bol podľa § 9 odsek 4 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov dočasne pridelený generálnym prokurátorom SR
   Náplň práce: zabezpečovanie celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov, zabezpečovanie prípravy vyšších súdnych úradníkov a čakateľov na vykonanie justičnej skúšky, vrátane odbornej prípravy a organizácie justičných skúšok, lektorská činnosť v rámci podujatí Justičnej akadémie, spoluúčasť na vytvorení internetového portálu Justičnej akadémie
   Počas pôsobenia v akadémii vypracoval návrh koncepcie Výberu a prípravy čakateľov (materiál vo formáte DOC si môžete stiahnúť - TU)
  • prokurátor medzinárodného odboru Generálnej prokuratúry SR (15.12.2008 - 31.12.2012)
   Náplň práce: vybavovanie trestnej agendy v oblasti právneho styku s cudzinou vo vzťahu ku germanofónnym štátom, ČR, Talianska republika, Holandské kráľovstvo, Rumunská republika, Turecká republika; Bulharská republika, Slovinská republika, Chorvátska republika, Bosna a Hercegovina, Srbská republika;
   spolupráca s Eurojustom pri vybavovaní závažných trestných vecí, vyhotovovanie dožiadaní o právnu pomoc do cudziny pre Úrad špeciálnej prokuratúry; vykonávanie úkonov právnej pomoci v závažných trestných veciach pre cudzie justičné orgány (urgentné dožiadania o právu pomoc)
   účasť na medzinárodných podujatiach týkajúcich sa agendy právneho styku s cudzinou v trestných veciach, pripomienkovanie návrhov medzinárodných dohovorov, právnych predpisov SR, stanovísk a interných predpisov prokuratúry; expertná činnosť pri príprave dokumentov EÚ a právnych predpisov SR v environmentálnej oblasti
  • v rokoch 2008 a 2009 bol členom IV. disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR, náhradník disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 06/2013-2014, predseda 3. disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 10/2014-10/2015, náhradník odvolacej disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry SR od 10/2015, 
  • prokurátor netrestného odboru Generálnej prokuratúry SR, oddelenie legislatívy (1.1.2013 - 1.1.2014)
   práca na príprave návrhov právnych predpisov k riešeniu problematiky diváckeho násilia, pripomienkovanie návrhov právnych predpisov (zákony vyhlášky, medzinárodné zmluvy), práca na vypracovaní a novelách interných noriem Prokuratúry SR, práca v legislatívnych pracovných skupinách a komisiách 
  • prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva Generálnej prokuratúry SR, oddelenie legislatívy (1.1.2014 - ...)
   práca na príprave návrhov právnych predpisov k riešeniu problematiky diváckeho násilia, pripomienkovanie návrhov právnych predpisov (zákony vyhlášky, medzinárodné zmluvy), práca na vypracovaní a novelách interných noriem Prokuratúry SR, práca v legislatívnych pracovných skupinách a komisiách 
   manažovanie projektu prípravy návrhu zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (12/2013 - ...)
  • náhradný člen skúšobnej komisie Justičnej akadémie SR pre oblasť ústavného práva (od 03/2019 na 3 roky).

  Účasť v odborných komisiách, pracovných skupinách a na projektoch:

  • komisia Generálnej prokuratúry SR pre prípravu rekodifikácie Trestného zákona (2003-2004)
  • člen pracovnej skupiny pre vytvorenie nového internetového portálu Justičnej akadémie a spoluautor štruktúry, funkcionality a obsahu internetového portálu www.ja-sr.sk (2007-2008)
  • autor projektu "Efektívna práca s počítačom, internetom a elektronickými systémami právnych informácií pre právnikov" (vzdelávacie podujatie uskutočňované v rámci Justičnej akadémie)
  • spoluautor internetového portálu Učenej právnickej spoločnosti - www.ucps.sk (2009 - dodnes)
  • spoluautor projektu vydávania odborného časopisu Magister Officiorum publikovaného bezplatne v tlačenej forme i elektronicky na stránkach www.ucps.sk/magoff resp. www.magisterofficiorum.sk
  • počas pôsobenia v Justičnej akadémii vypracoval návrh koncepcie Výberu a prípravy čakateľov (materiál vo formáte DOC si môžete stiahnúť - TU)
  • multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov (MISO) zameraná na elimináciu environmentálnej kriminality zriadená pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (MEKO) (2006 - 2017)
  • odborný garant projektu SFZ "LEGISLATÍVA", ktorého predmetom je novelizácia systému noriem Slovenského futbalového zväzu (projekt je súčasťou Strategického plánu SFZ) (2011 - 2014)
  • člen Medzirezortnej komisie pre koordináciu spolupráce v oblasti boja proti falšovaniu a autorskému pirátstvu (2011-2016)
  • odborný garant, vedúci autorského kolektívu a spoluautor nových Stanov SFZ (schválené 28.9.2012)
  • člen pracovnej skupiny na prípravu legislatívnych zmien k riešeniu problematiky diváckeho násilia a extrémizmu (odoborný garant vo vzťahu k problematike diváckeho násilia) (2011-2013)
  • člen medzirezortnej pracovnej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou (MEKO) (2012 - dodnes)
  • člen pracovnej skupiny GP SR pre prípravu novely Trestného zákona (2013)
  • člen výberovej komisie a pripomienkujúci subjekt projektu SFZ s názvom "Informačný systém slovenského futbalu", ktorý sa uchádza o ocenenie Najlepší IT projekt roku 2013 v SR
  • odborný garant, koordinátor a člen pracovnej skupiny na prípravu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí (2012-2013)
  • predseda odbornej komisie zriadenej podľa § 13 ods. 7 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • hlavný koordinátor projektu prípravy návrhu zákona o športe vo vzťahu k MŠVVaŠ SR, SOV a SFZ na základe poverenia ministra školstva z 3.12.2013 (2013-2016)člen pracovnej skupiny, odborný garant a koordinátor viacerých mikrotímov k témam návrhu zákona o športe, 
  • odborný garant a lektor projektu "Verejné dišputy k návrhu zákona o športe" (Košice, Bratislava, Žiar nad Hronom; 05/2015)
  • odborný garant a lektor projektu UčPS: "Implementácia zákona o športe do praxe" v roku 2016, 2017 a 2018:
   - zorganizovanie 21 seminárov pre zväzy a kluby v roku 2016
   - vypracovanie vzorových právnych dokumentov podľa nového zákona o športe (stanovy, predpisy, zmluvy, zápisnice, manuály k zmluvám a pod.)
   - vypracovanie cca 500 otázok a odpovedí k zákonu o športe
  • odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s RNDr. Jozefom Mihálom pod názvom: "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe" (séria 11 seminárov v 9 mestách v mesiacoch apríl až jún 2017)
  • odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s RNDr. Jozefom Mihálom a Ing. Jaroslavou Lukačovičovou pod názvom: "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe" (séria 8 seminárov v 7 mestách v mesiacoch máj až september 2018)
  • člen Monitorovacieho výboru zameraného na boj proti manipulácii športových súťaží SR (od 07/2018 - ...)
  • odborný garant a lektor projektu UčPS pripraveného v spolupráci s RNDr. Jozefom Mihálom a Ing. Jaroslavou Lukačovičovou pod názvom: "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane, odvody a špecifiká účtovníctva klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe" (séria 7 seminárov v 7 mestách v mesiacoch máj až september 2019) 
  • člen pracovnej skupiny zriadenej generálnym prokurátorom SR na novelizáciu zákona o prokuratúre a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v súlade s Akčným plánom Iniciatívy za otvorené vládnutie (9/2019 - ...).

  Publikačná činnosť:

  • Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2006,
  • Komentár Trestného zákona (Trestné činy proti životnému prostrediu, § 300-310), J. Čentéš a kol.; 2013,
  • Komentár Trestného poriadku (§ 25-52, § 560-568), J. Čentéš a kol.; 2006,
  • Komentár Trestného poriadku (§ 25-52), J. Čentéš a kol.; 2014,
  • Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2006, (kapitola: Trestná zodpovednosť)
  • Právo životného prostredia, S. Košičiarová a kol.; 2009, (kapitola: Trestná zodpovednosť)
  • Pokračujúci trestný čin, P. Sepeši; Justičná revue 12/2004,
  • Les a nový Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.; príspevok Ing. Mario Kern a JUDr. Peter Sepeši, dostupné na internete: www.ucps.sk
  • Extrémizmus všeobecne, resp. extrémizmus vo svetle novely Trestného zákona č. 257/2009 Z. z. (spoluautori: JUDr. Róbert Vlachovský a JUDr. Peter Sepeši, 10/2009, publikované na portále www.epi.sk) 
   (článok si môžete prečítať - TU)
  • Implementácia Smernice o ochrane životného prostredia prostriedkami trestného práva do právneho poriadku SR, príspevok prezentovaný na medzinárodnom seminári PEVŠ Bratislava; 26.10.2010 (text príspevku si môžete prečítať - TU)
   Tento príspevok rozdelený do dvoch častí bol/bude publikovaný aj v Justičnej revue č 2/2011 a 3/2011 (str. 392 - 400).
  • Stav a problémy transpozície Smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a Smernice 2009/123/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/35/ES o znečisťovaní mora z lodí a zavedení sankcií za porušenie. Osobitosti účelu sankcie/postihu pri environmentálnych deliktoch. Príspevok bol publikovaný v Informačnom spravodajcovi GP SR č. 3/2010.
  • Prokuratúra Slovenskej republiky - minulosť? prítomnosť? … budúcnosť! (článok publikovaný na stránke www.ucps.sk nájdete - TU)
  • Dištančný delikt vs. teritoriálna pôsobnosť Trestného zákona SR  (článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2011 i na stránke www.ucps.sk - TU)
  • Násilie a neviazanosť divákov v právnych a sociálnych podmienkach SR (článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2011 i na stránke www.ucps.sk - TU)
  • XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí - divácke násilie - paneurópska spolupráca v oblasti športu;
   publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2012 i na stránke www.ucps.sk,
  • Myšlienkový zámer projektu ePUBLIKACIE.gov.sk (článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2012 i na stránke www.ucps.sk - TU)
  • Úvahy o efektivite trestného konania v Slovenskej republike – hľadanie nástrojov a riešení na jeho časové a ekonomické zefekívnenie cestou zmeny právnej úpravy predsúdneho konania (článok publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2012 i na stránke www.ucps.sk - TU)
  • Odborná verejná diskusia / informačný systém o bezpečnosti na športových podujatiach, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke www.ucps.sk; ďalší spoluautor Ing. Ján Letko
  • Stanovy SFZ - nová spoločenská zmluva futbalového hnutia; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke www.ucps.sk
  • Závery z konferencie Šport a právo (Poprad, 12. - 13.9.2012); publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4-5/2012 i na stránke www.ucps.sk; ďalší spoluautori Mgr. Mgr. Ladislav Križan PhD. a Bc. Jaroslav Čollák
  • Základné tézy nového zákona o športe - pohľad pracovnej skupiny SFZ; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 1/2013 i na stránke www.ucps.sk; kolektív autorov 
  • K procesu prípravy návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí - všeobecne; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 2/2013 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Žaneta Surmajová PhD.
  • Implementácia zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3-4/2014 i na stránke www.ucps.sk; spoluautori JUDr. Žaneta Surmajová PhD. a Mgr. Peter France
  • Problematika organizovania verejných športových podujatí z pohľadu prokuratúry Slovenskej republiky - TU
  • Čo prináša zákon o športe pre športovcov? - článok publikovaný na stránke www.ucps.sk 
  • Členský príspevok v športe: podmienka pre získanie prostriedkov z verejných a sponzorského alebo základný princíp a idea "nového športu" na Slovensku; publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 4/2015 i na stránke www.ucps.sk; spoluautor JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  • Čo je lepšie pre šport i spoločnosť - Zmluva o reklame alebo Zmluva o sponzorstve v športe? publikované v odbornom časopise Magister Officiorum 3/2015 i na stránke www.ucps.sk
  • O blížiacom sa ekonomickom probléme slovenského profesionálneho športu z pohľadu (makro)ekonomiky Slovenska a (mikro)ekonomiky profesionálnych klubov - TU
  • Ďalšie autorské príspevky, prezentácie a rozhovory publikované najmä v denníkoch SME a ŠPORT, ako aj na stránkach na stránke www.futbalsfz.sk a www.ucsp.sk - TU

   Lektorská/pedagogická činnosť (témy/oblasti):

   • trestné činy proti životnému prostrediu, kolízia trestného a správneho konania
   • ochrana životného prostredia v medzinárodnom a európskom práve
   • inštitúty právneho styku s cudzinou v trestných veciach
   • medzinárodné a európske trestné právo
   • poškodený v trestnom konaní
   • osoby zúčastnené v trestnom konaní (zapisovateľ, tlmočník, prekladateľ, obvinený, poškodený, zúčastnená osoba ...)
   • divácke násilie na verejných podujatiach, hmotnoprávne i procesnoprávne aspekty.
   • právna úprava organizovania verejných športových podujatí.
   • legislatívna činnosť v rámci občianskeho združenia - tvorba interných noriem.
   • efektívne vyhľadávanie medzinárodných zmluv, právnych predpisov, judikatúry; 
   • efektívna práca s počítačom s využitím internetu pre právnikov
   • Zákon o prokuratúre, Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, Disciplinárne konanie na prokuratúre.
   • organizovanie verejných športových podujatí
   • športové právo
   • negatívne javy v športe:
    • divácke násilie
    • rasizmus
    • manipulácia výsledkov stretnutí (tzv. match fixing)
    • doping
   • stanovy občianskeho združenia, športových zväzov a klubov
   • kontrolór v športovej organizácii
   • spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov v športe
   • financovanie športu z verejných zdrojov
   • zmluva o sponzorstve v športe vs. Zmluva o reklame
   • zmluvné vzťahy medzi športovcami a športovými klubmi
   • riešenie športových sporov
   • disciplinárne konanie v športe
   • Paneurópska vysoká škola v Bratislave, fakulta práva - odborný garant a vyučujúci predmetu Športové právo I a II. (od 09/2017)

    Profesijné ciele a ambície:

    • podporovať korektnú komunikáciu a pozitívnu konštruktívnu atmosféru v právnickej komunite
    • vplývať na pozitívne myslenie a konanie právnikov, osobitne vo vzťahu k adeptom na vykonávanie právnického povolania
    • profesionálnou prácou pri tvorbe a naplnení obsahu internetového portálu Učenej právnickej spoločnosti prispieť k rozšíreniu poznania právnickej obce v oblasti využitia internetu a elektronických systémov právnych informácií pre právnikov v duchu motta: "znalosť vytvoriť, zdieľať a rozvíjať v teórii i praxi"
    • prispieť k ovplyvneniu myslenia právnikov (sudcov, prokurátorov, advokátov, exekútorov, notárov, správcov) v tom smere, aby vnímali svoje profesionálne poslanie nielen v rámci vnútroštátneho právneho systému Slovenskej republiky ale aj v rámci európskeho právneho systému, aby posudzovali právne problémy cez prizmu európskeho právneho poriadku rešpektujúc základné princípy medzinárodného práva, najmä zásadu primeranosti
    • podporovať vzájomné profesionálne poznanie a pozitívnú komunikáciu právnikov s cieľom zdokonaľovať existujúci právny systém legislatívnou cestou, resp. sudcovskou tvorbou práva 
    • celoplošné zvýšenie počítačových zručností právnikov, najmä čo sa týka práce s právnickým softvérom, vrátane efektívneho využitia internetu
    • skvalitniť dostupné právne informácie, ktoré sú potrebné ku zvyšovaniu úrovne výkonu funkcie jednotlivých právnických povolaní; zefektívniť ich prehľadnosť a dostupnosť lepším využitím počítačového vybavenia a internetu
    • dôstojne reprezentovať prokurátorsky stav pred odbornou právnickou verejnosťou i v športovej sfére
    • prispieť aktívnym participovaním na reforme riadenia, finacovania a dobrej správy slovenského športu k pozitívnym zmenám v celej slovenskej spoločnosti
    • prispieť k presadeniu základnej idey UčPS, ktorá dlhodobo spája členov komunity UčPS bez ohľadu na ich vierovyznanie či politické sympatie/antipatie a dáva im víziu, vieru a nádej v lepšie spravované Slovensko, ktorá znie:

     “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability 

     nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt ... (nielen) v športe.”

    Záľuby:

    • športové a spoločenské aktivity s rodinou, kolegami a priateľmi - najmä futsal, futbal, tenis, squash, bowling, a pod., pracovný relax s rodinou a priateľmi na chalupe
    • spoluorganizovanie právnických športovo-spoločenských podujatí (napr. "Memoriál Milana Hanzela" každoročne od roku 2009), vzdelávacích podujatí (konferencia "Šport a právo" každoročne od roku 2012), verejných dišpút k návrhu zákona o športe (Košice, Bratislava, Žiar nad Hronom - apríl/máj 2015) a jazykových náučných pobytov pre právnikov pod gesciou JUDr. Petra Potascha
    • právo - všeobecne, právna logika, analýzy právnej úpravy, tvorba a výklad práva, právne princípy, pripomienkovanie návrhov právnych predpisov
    • trestné právo, európske právo, medzinárodné právo, správne právo, priestupkové právo, právo životného prostredia, športové právo, spolkové právo,
    • príprava a pripomienkovanie legislatívnych návrhov právnych predpisov a medzinárodných zmluv
    • tvorba a pripomienkovanie interných predpisov národného športového zväzu (Slovenský futbalový zväz)
    • čítanie odbornej právnej a počítačovej literatúry a časopisov (MagOff, PC Revue, T3 a pod.)
    • práca s internetom a so softvérom využiteľným pri právnickej praxi, hľadanie spôsobov zefektívnenia práce s počítačom
    • tvorba a vylepšovanie elektronických právnych systémov, vrátane budovania internetového portálu Justičnej akadémie (do 16.12.2008)
    • tvorba webovských stránok a projektovanie webovských portálov a ich nadstavbových funkcionalít pre právnikov
    • pomoc kolegom a priateľom v zlepšovaní svojich zručností v práci s PC, internetom a elektronickými systémami právnych informácií
    • situačný láskavý humor bez škodoradosti a ubližovania iným

    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

    Online prenos

    Udalosti a podujatia

    • Žiadne udalosti