Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

K jednej iniciatíve na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  18.12.2012PhDr. Silvia Medlenová (Spracoval: JUDr. Renata Munková )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ak chce prekladateľ vyhotoviť kvalitný preklad, proces prekladania sa v súčasnosti už nezaobíde bez rešerše webových lokalít. Takto sme sa pred časom pri prekladaní dožiadania pre súd v Ruskej federácii dopracovali k webovej stránke Učenej právnickej spoločnosti www.ucps.sk. Na stránke sa možno dočítať, že spoločnosť vznikla v roku 2009 s cieľom vytvoriť informačno-komunikačné tvorivé prostredie, ktoré by bolo užitočné a podnetné pre právnikov všetkých profesií, a že sa bude odborne venovať predovšetkým takým oblastiam, témam a problémom, ktoré by mohli mat pozitívny vplyv na výkon právnickej praxe [1]

  Z pozície súdneho prekladateľa nás zaujal príspevok JUDr. Sepešiho uverejnený na stránke dna 20.02.2012 pod titulkom Myšlienkový zámer projektu UčPS s názvom e-PUBLIKACIE.gov.sk [2]. Autor v ňom na základe skúseností z praxe vyslovuje názor, že tradičné nosiče informácie (printové médiá) sú často už v čase svojho vydania neaktuálne, a presadzuje paralelné spracovanie publikovaných tém v elektronickej forme, ktorá by umožnila ich aktualizáciu, udržiavanie alebo dokonca aj zdokonalovanie pri minimálnych nákladoch. Dôsledkom by bolo nielen efektívnejšie nakladanie s financiami, ale aj kvalitné a neustále aktualizované spracovanie tej-ktorej témy, čo je pri dnešnej dynamike vývoja veľmi žiadúce. Na základe toho autor navrhuje prijať systémové opatrenie s cieľom "zabezpečiť, aby všetky tlačené diela, vytvorené v rámci tvorivých duševných projektov financovaných z verejných prostriedkov, boli povinne vyhotovené aj v elektronickej verzii" [3]. Autor ďalej žiada, aby sa na základe tohto opatrenia "v rámci podmienok a kritérií akéhokoľvek projektu financovaného z verejných prostriedkov obligatórne stanovilo, že diela (...), budú odovzdané v elektronickej forme na publikovanie a ďalšie spracovanie určenému subjektu (...), ktorý bude tieto informácie spravovať na portáli napr. e-Publikacie.gov.sk, kde budú tieto informácie prístupné pre registrovaných užívateľov bezplatne za (nekomerčným) účelom ich štúdia, zdieľania, odbornej diskusie, pripomienkovania a dopĺňania" [4]. Čo je však zvlášť zaujímavé pre súdnych prekladateľov, ako nadstavbu projektu autor navrhuje postupne vytvoriť pre potreby štátnych/verejných orgánov, inštitúcií, univerzít, ale aj cudzích subjektov databázu prekladov rozličných právnych predpisov (Ústava SR, Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok a iné), cudzojazyčných formulárov, poučení, žiadostí a pod. Potrebu vytvorenia takejto databázy zdôvodňuje tým že "v súčasnosti sú tieto texty štátnymi orgánmi (prokuratúra, súdy, polícia) opakovane zadávané na preklad prekladateľom, čoho dôsledkom sú X-násobné, neekonomické úhrady za preklad úplne identických textov z verejných prostriedkov" [5]. Prínosom by podla JUDr. Sepešiho bola medziiným výrazná úspora finančných prostriedkov, skvalitnenie prekladov a ich zrýchlenie, zjednodušenie a uľahčenie vybavovania žiadostí o právnu pomoc.

  Treba uznať, že tento zámer je bezpochyby chvályhodný, prospešný a zároveň ambiciózny. Pravdepodobne malým krôčikom k jeho naplneniu má byt uverejnenie na stránke Učenej právnickej spoločnosti slovenského textu Informácie pre poškodeného trestným činom s prekladmi do rôznych cudzích jazykov (angličtiny, francúzštiny, holandčiny a ruštiny) [6]. Bez slovenského východiskového textu je tam takáto Informácia aj v nemčine a taliančine. Na stránkach spoločnosti sme tiež našli Poučenie svedka - poškodeného s prekladom do ruského jazyka a tri verzie Poučenia svedka - poškodeného s prekladom do anglického jazyka [7].

  Preklady do angličtiny, nemčiny a iných jazykov posúdiť nevieme, ale prizreli sme sa bližšie prekladom do ruštiny, najmä prekladu Poučenia svedka - poškodeného, s úmyslom zistiť, či by mohol slúžiť účelom, avizovaným v úvode.

  Preklad Poučenia svedka - poškodeného sa začína úvodnou pasážou dožiadania:

  • Настоящим, разрешите Вас попросить, чтобы перед началом допроса свидетеля-потерпевшего:

  1. установить взаимоотношения свидетеля-потерпевшего с обвиняемым...
  2. чтобы свидетель-потерпевший был ознакомлен (...) с содержанием настоящего разъяснения.
  3. чтобы копия настоящего разъяснения, вместе с переводом, была передана, против подписи, в его распоряжение.

  Už po prečítaní týchto niekoľkých riadkov sme zbystrili pozornosť. Po prvé v tomto druhu textu považujeme za nemiestne použitie subjektívne znejúceho slovesa попросить, namiesto ktorého by sme uprednostnili knižnejšie multiverbizačné spojenie обратиться с просьбой. Po druhé výraz попросить, чтобы nesie zreteľné znaky slovenskej interferencie (žiadať, aby), v ruštine sa sloveso просить viaže s infinitívom. Po tretie po spojke чтобы síce môže v mnohých prípadoch stáť infinitív, ale musia byť splnené určité podmienky (zhoda subjektu oboch slovies), napr. Правительство предпринимает усилия, чтобы максимально смягчить последствия кризиса, v skúmanom texte o takýto prípad nejde. Po štvrté viacnásobné vetné členy treba riešiť rovnakou gramatickou konštrukciou, teda striedanie чтобы установить/чтобы свидетель-потерпевший был ознакомлен nemožno považovať za vyhovujúce. Po piate maličkosť: prvý a druhý bod treba namiesto bodky ukončiť bodkočiarkou. Naše riešenie by vyzeralo približne takto:

      Oбращаемся к Вам с просьбой

  1. до начала допроса свидетеля-потерпевшего установить...;
  2. ознакомить свидетеля-потерпевшего с содержанием...;
  3. передать свидетелю-потерпевшему копию настоящего разъяснения...

  Nasleduje preklad nadpisu/hlavičky poučenia:

  • Разъяснение свидетелю-потeрпевшему согласно словацкого Уголовно-процессуального кодекса и словацкого Уголовного кодекса

  Hneď prvé, čo udrie do očí, je použitie nesprávneho pádu (genitívu) po predložke согласно. Predložka согласно sa v ruštine viaže s datívom: согласно словацкому Уголовному кодексу.

  Ďalej sa nazdávame, že termín poučenie svedka nemôže byť do ruštiny preložený iba ako разъяснение свидетелю, pretože slovo poučenie ako súčasť tohto termínu má podľa nášho názoru v slovenčine svoj pôvodný dejový význam oslabený a môže stáť samostatne, zatiaľ čo ruské slovesné podstatné meno разъяснение si dejový význam а s ním aj slovesnú intenciu zachováva, preto za ním musí nasledovať genitívny prívlastok, vysvetlenie, o čom má byť svedok poučený: разъяснение свидетелю его прав и обязанностей. Ak by sme ešte chceli zlepšiť kvalitu prekladu, pokračovali by sme ďalšími úpravami, napríklad prídavné meno словацкий vo funkcii zhodného prívlastku (словацкий Уголовно-процессуальный кодекс и словацкий Уголовный кодекс) by sme nahradili knižnejším nezhodným prívlastkom (Уголовно-процессуальнай кодекс и Уголовный кодекс Словацкой Республики), vzhľadom na všeobecnú tendenciu ruštiny k väčšej explicitnosti by sme do ruského textu vsunuli slovo положения, pred konštrukciou согласно + datív by sme uprednostnili konštrukciu в соответствии с + inštrumentál. Výsledok by vyzeral takto: Разъяснение свидетелю его прав и обязанностей в соответствии с положениями Уголовно- процессуального кодекса и Уголовного кодекса Словацкой Республики.

  Ak by sme aj pripustili, že nie všetky z uvedených úprav sú bezpodmienečne nevyhnutné (napr. nahradenie konštrukcie согласно + datív konštrukciou в соответствии с + inštrumentál), aj tak hneď vidíme, že preklad Poučenia svedka - poškodeného na webovej stránke Učenej právnickej spoločnosti má k dokonalosti ďaleko. Pri ďalšom skúmaní sme zistili, že neprehliadnuteľných chýb je v ňom naozaj viac než dosť. Spomedzi nich za najzávažnejšie považujeme lexikálne a syntaktické nedostatky, nižšie uvádzame niekoľko náhodne vybraných príkladov.

  Lexika:

  Terminologické lapsusy, napríklad páchateľ nie je злоумышленник ani личность, совершившая преступление, ale преступник resp. лицо, совершившее преступление; trestné konanie v nijakom prípade nemožno preložiť ako оперативно-следственные мероприятия, vo väčšine kontextov ho prekladáme ako уголовный процесс, avšak v preklade spojenia okolnosti dôležité pre trestné konanie, ktoré patrí medzi ustálené jazykové zvraty právneho textu, by sme použili výraz zaužívaný v analogickom ruskom klišé, a to дело resp. уголовное дело. Následne preklad celého klišé nemá znieť обстоятельства, являющиеся существенными для проведения оперативно-следственных мероприятий, ale обстоятельства, имеющиe (существенное) значение для дела. Z príbuzných obvineného v priamom rade sa v ruštine stali родственники в прямом колене, pričom správny ruský ekvivalent je родственники по прямой линии. V ruštine výraz родственники в прямом колене neexistuje. Prekladateľ si ho pravdepodobne sám vytvoril na základe existujúceho spojenia родственники в первом (втором, третьем) колене. Správne usúdil, že výraz родственники в первом колене použiť nemôže, lebo v ruštine sa takto označujú aj ujo a synovec, ktorých však slovenčina pomenúva príbuzní v pobočnom rade. Príbuzní v priamom rade sú iba priami predkovia a priami potomkovia, osoby, ktoré pochádzajú jedna od druhej (rodičia a deti, prarodičia a vnuci). Mimoriadne hrubou chybou je preklad termínu odsudzujúci rozsudok výrazom постановление об отчуждении (sic!). Správny ruský ekvivalent tohto termínu je обвинительный приговор.

  Chyby sa však vyskytujú aj v rámci neterminologickej lexiky. Nepatričné je napríklad použitie slova особа ako ekvivalentu slovenského slova osoba. Lexéma особа sa vo výkladovom slovníku S. Ožegova a N. Švedovovej označuje za zastaralé slovo, ktoré má v súčasnosti ironický odtieň. Náležitým ekvivalentom slovenského slova osoba v tomto type textu je ruské slovo лицо. Podobne slovo засылка (корреспонденции) nie je vhodným ekvivalentom výrazu doručovanie (písomností), lebo vo výkladovom slovníku S. Kuznecova sa slovo заслать charakterizuje ako hovorové, ktoré má navyše význam "послать, отправить куда-л. далеко или не по назначению". Správny ekvivalent je доставка корреспонденции. Vеľké množstvo lexikálnych chýb je spôsobených použitím slov, ktoré síce majú príslušný význam, ale absolútne nepatria do právneho podštýlu jazyka (убежать namiesto совершить побег, už spomínané попросить namiesto обратиться с просьбой).

  Osobitnú skupinu lexikálnych chýb tvoria prehrešky proti spájateľnosti v rámci kolokácií, teda uzuálnych slovných spojení, ktoré sú v právnych textoch veľmi špecifické. Ako príklad môžeme uviesť tieto výrazy z prekladu Poučenia svedka - poškodeného: порушить тайну исповеди (zaužívané v právnom jazyku spojenie znie раскрыть тайну исповеди, разгласить тайну исповеди), затаить обстоятельства (má byť скрыть обстоятельства), предоставлять доказательства (v ruských právnych textoch sa v spojení s podstatným menom доказательства používa podobné, ale predsa iné sloveso представлять), прочитать материалы на суде (v ruskom administratívnom štýle sa uprednostňujú iné slovesá: зачитать prípadne огласить материалы в суде).

  Syntax:

  Na úrovni spájania slov do nižších syntaktických celkov sme pri našej analýze veľa závažných chýb nespozorovali (máme na mysli najmä prehrešky proti zásadám gramatickej zhody a väzby), aj keď miestami sa prejavili negatívne vplyvy interferencie, napr. считать следствие за законченное и его результаты за достаточные, принимать участие на основном слушании дела. Z jednoduchších chybných konštrukcií môžeme na ilustráciu uviesť ešte dve náhodne vybrané vety, v prvej je v nenáležitom tvare podmet, v druhej zasa prísudok:

  • Согласно § 10, пункт 10, УПК: потерпевшей является стороной при рассмотрении дела в суде.
  • имеете право отказаться давать показания, в качестве свидетеля, если свидетель являетесь родственником обвиняемого в прямом колене...

  V oboch vetách ide o chyby, ktoré sú podľa nášho názoru výsledkom hrubej nedbanlivosti prekladateľa. Tieto však z hľadiska porozumenia textu nepovažujeme za také závažné (hoci v texte určenom pre zahraničný orgán činný v trestnom konaní by sa rozhodne vyskytnúť nemali), pretože význam sa dá (aj keď s námahou) ako-tak pochopiť. Čím je ale súvetie vo východiskovom texte dlhšie, tým zložitejšie a zamotanejšie formulácie plodí prekladateľ, miestami dokonca nie je jasné, kde sa končí jedna veta a začína druhá, a ku zrozumiteľnosti nijako neprispieva ani nesprávne používanie čiarok:

  • Согласно § 46, пункт 1, УПК: потерпевшим является лицо, которому, совершенным уголовным преступлением был нанесен ущерб здоровью, нанесен материальный, моральный или иной ущерб, или были порушены, или что-то угрожало его, законом, оберегаемым правам или свободам.

  Tu a ďalej už nebudeme po krokoch opisovať postup korigovania prekladu, uvedieme len našu predstavu, ako by asi mala vyzerať správna podoba po všetkých úpravách: Соглaсно части 1 параграфа 46 УПК потерпевшим является лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный или иной вред, а также лицо, чьи охраняемые законом права и свободы были нарушены или подвергнуты угрозе нарушения.

  Iný príklad z prekladu Poučenia svedka - poškodeného:

  • В том случае, если обвинённых несколько, а свидетель, в таких отношениях находится только с некоторым из них, имеете право отказаться от дачи показаний, в отношении других, только в том случае, если их невозможно отделить, показания, касающиеся их, от показаний касающихся обвиняемого, с которым свидетель состоит в указанных отношениях.

  Napriek tomu, že vo východiskovom texte sa dôsledne hovorí o svedkovi (svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z obvinených, svedok má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených), translát je v rámci jednej vety raz adresovaný priamo vám (имеете право отказаться от дачи показаний) a raz sa v ňom v súlade s originálom neosobne spomína svedok (a свидетель, в таких отношениях находится только с некоторым из них). Pritom z prekladu nijako nevyplýva, že tým svedkom ste vy. Podobne sémantický neprehľadná a alogická je druhá polovica vety (если их невозможно отделить, показания, касающиеся их), kde sa zámeno их raz vzťahuje na obvinených a raz na svedeckú výpoveď. Nesprávne používanie čiarok opäť zahmlieva už beztak nejasný význam. Nami navrhovaná správna podoba prekladu: Если по делу обвиняется несколько лиц и свидетель состоит в близких родственных отношениях хотя бы с одним из них, он вправе отказаться от дачи показаний об остальных обвиняемых лишь в том случае, если показания о них невозможно отделить от показаний о лице, с которым свидетель состоит в данных отношениях.

  V právnom jazyku sa používa veľké množstvo ustálených formúl, klišé, ktoré nemožno prekladať doslovne, ale treba ich nahrádzať ekvivalentnou šablónou v cieľovom jazyku. Od prekladateľa sa samozrejme vyžaduje znalosť príslušných ustálených formúl v predmetnom cudzom jazyku. Prekladateľ, ktorého texty sú predmetom našej analýzy, sa najčastejšie uchyľoval k doslovnému prekladu:

  • Согласно § 130, пункт 1, УПК: имеете право отказаться давать показания, в качестве свидетеля, если свидетель являетесь родственником обвиняемого в прямом колене, его братом, усыновителем, усыновлeнным...

  Na vyjadrenie významu pasáže vyznačenej kurzívou existuje v ruštine formulka откaзaться от дaчи свидeтeльских покaзaний (в отношении кого), ktorá celý text zhutní a sprehľadní: Соглaсно части 1 параграфа 130 УПК вы имеете прaво откaзaться от дaчи свидeтeльских покaзaний в отношeнии своих родствeнников по прямой линии, своeго брaтa или сeстры, усыновителя или усыновленного...

  • Согласно § 345, пункт 1, УК: кто иного неправдиво обвинит в совершении уголовного преступления с намерением привести его к уголовной ответственности, понесет наказание в виде лишения свободы на срок, от одного года и до пяти лет.

  Podľa nášho názoru v preklade bolo treba použiť formulku ложноe обвинeниe в совeршeнии прeступлeния с цeлью уголовного прeслeдовaния нeвиновного влeчeт зa собой нaкaзaниe. Podobný doslovný preklad obsahuje aj ďalší odstavec:

  • кто (...) укажет неправду об обстоятельстве, имеющем существенное значение для принятия решения, или кто такое обстоятельство затаит, понесет наказание в виде лишения свободы на срок, от двух до пяти лет.

  Priamo zodpovedajúci substitút v ruskom právnom jazyku znie: нaкaзaниe влeчeт зa собой тaкжe дaчa ложных свидeтeльских покaзaний относитeльно обстоятeльствa, имeющeго сущeствeнноe знaчeниe для вынесения решения по дeлу, или скрытиe тaкого обстоятeльствa. V zásade nechápeme, prečo prekladateľ vôbec nepoužíva metódu substitúcie ustálených formúl, ktorá sa nám v zhode s M. Tomáškom [8] zdá pri preklade právnych textov najvhodnejšia.

  O nesprávnom používaní čiarok sme už písali vyššie, tu je ďalší názorný príklad, ako môže interpunkčná nedbanlivosť (alebo skôr neznalosť?) niekedy viesť až k úplnej nezrozumiteľnosti textu:

  ▪    В том случае, если обвинённых несколько, а свидетель, (zbytočná čiarka) в таких отношениях находится только с некоторым из них, имеете право отказаться от дачи показаний, (zbytočná čiarka) в отношении других, (zbytočná čiarka) только в том случае, если их невозможно отделить, показания, касающиеся их, от показаний (chýbajúca čiarka) касающихся обвиняемого, с которым свидетель состоит в указанных отношениях.

  V podobnom duchu sa nesie aj celý preklad Informácie pre poškodeného trestným činom, uverejnený na stránke Učenej právnickej spoločnosti. Tu by sme sa chceli pristaviť len pri e-mailových adresách organizácií na pomoc poškodeným, ktoré prekladateľ do ruštiny uvádza skratkou э-майл (Э-майл: naruc@nextra.sk). Ako prekladateľ prišiel ku danej skratke, nevedno. Práve pri výskyte prekladateľských problémov tohto druhu môže pomôcť rešerš internetu, ale s ňou si asi prekladateľ nedal námahu. Keby tak urobil, zistil by, že v praxi sa v súvislom texte používa neskrátený výraz электронная почта a pri uvádzaní kontaktov zasa skratka napísaná latinkou e-mail. Takéto riešenie ponúka aj Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník autorov T. Grigorjanovej a D. Kollára [9].

  Záver:

  Zámer vytvoriť databázu prekladov slovenských právnych predpisov, formulárov, poučení, žiadostí a pod. do frekventovaných cudzích jazykov treba hodnotiť ako výborný a realizácia takéhoto plánu skutočne môže viesť k nemalej úspore finančných prostriedkov vynakladaných z verejných zdrojov, ale napríklad aj k predchádzaniu prieťahom v trestnom konaní. Prvým a najdôležitejším predpokladom úspešnosti realizácie uvedeného zámeru však je dobrá kvalita prekladov tvoriacich databázu. Podľa nášho názoru by bolo vhodné na preklad do každého jazyka vytvoriť minimálne 3-člennú komisiu odborníkov, ktorí by pri preklade navzájom konzultovali, a výsledok procesu prekladania podrobiť verejnej odbornej diskusii, prípadne dať pripomienkovať zahraničnému profesionálnemu právnikovi zo štátu s úradným jazykom, do ktorého je dokument preložený. Výsledný preklad, ktorý bude zverejnený v elektronickej podobe, by bezpodmienečne mal byť bezchybný.

  Literatúra:

  GRIGORJANOVÁ, T. – KOLLÁR, D. 2000. Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-03041-0.

  Informácia pre poškodeného trestným činom [online]. Dostupné na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/clanok-129-1678/Informacia_pre_poskodeneho_trestnym_cinom.html [cit. 13.06.2012].

  Internetová stránka Učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/.

  Poučenie svedka - poškodeného [online]. Dostupné na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/clanok-0-1656/Poucenie_svedka_-_poskodeneho.html [cit. 13.06.2012].

  SEPEŠI, P. 2012. Myšlienkový zámer projektu UčPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk [online]. Dostupné na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/MYSLIENKOVY_ZAMER_projektu_ePUBLIKACIE_gov_sk [cit. 13.06.2012].

  TOMÁŠEK, M. 2003. Překlad v právní praxi. Praha : Linde Praha, a.s. ISBN 80-7201-427-7.


  Zdroj: Zborník Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia I.

   Poznámky pod čiarou:

  1. Internetová stránka Učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/^
  2. SEPEŠI, P.: Myšlienkový zámer projektu UcPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk [online]^
  3. SEPEŠI, P.: Myšlienkový zámer projektu UcPS s názvom: e-PUBLIKACIE.gov.sk [online]^
  4. Ibid.^
  5. Ibid.^
  6. Informácia pre poškodeného trestným činom [online]. Dostupné na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti http://www.ucps.sk/ ^
  7. Poučenie svedka - poškodeného [online]. Dostupné na internetovej stránke Učenej právnickej spoločnosti: http://www.ucps.sk/ ^
  8. TOMÁŠEK, M.: Překlad v právní praxi, Linde Praha 2003, s. 124.^
  9. GRIGORJANOVÁ, T. - KOLLÁR, D.: Slovensko-ruský právnicko-ekonomický slovník, SPN Bratislava 2000. ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti