Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - športová organizácia NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.02.2016pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.


  1. Dobrý deň prajem, chcem požiadať o usmernenie týkajúce sa výkladu nového zákona o športe. Konkrétne na situáciu v našom meste, kde športové oddiely vystupujú pod hlavičkou Mestského kultúrno-športového strediska, príspevkovej organizácie mesta, ktoré je štatutarnym orgánom športových klubov. Zaujíma ma:

  • par. 8 športové organizácie a v tejto súvislosti ostatné ustanovenia tohto zákona - športovou organizáciu podľa par. 8 bod 1) nie je orgán verejnej správy. Zaujíma ma, či v podmienkach, ako je to vytvorené v našom meste, možno športové oddiely vystupujúce pod hlavičkou príspevkovej organizácie mesta považovať za športové organizácie v zmysle zákona a čerpať výhody plynúce z tohto zákona (napr. sponzorské, dotácie, príspevky na športové poukazy ..)

  ÁNO, príspevková organizácia obce, ak bude zapísaná ako športová organizácia do IS športu, bude mať jej postavenie, práva a povinnosti. Príspevková organizácia obce nie je "orgánom verejnej správy", ktorý by vykonával určité zákonom zverené právomoci a v rozsahu zverenej právomoci rozhodoval o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb. Príspevkovú organizáciu obce by bolo možné považovať za "subjekt verejnej správy", vzhľadom na jej napojenie na verejné prostriedky a úlohy, ktoré plní, nie však za "orgán verejnej správy".

  2. Výročná správa.
  Vzťahuje sa povinnosť na vyhotovenie Výročnej správy NŠZ s obsahom podľa § 9, ods. 5 až 7 už aj na výročnú správu za rok 2015?

  K predmetným ustanoveniam nie je prechodné ustanovenie a z tohto titulu povinnosť zostavenia výročnej správy a auditu účtovnej závierky skúma už za rok 2015.

  3. Ročný členský príspevok - obdobie.
  Podľa § 9 ods.1 Športová organizácia, ktorá má právu formu občianskeho združenia, vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť.
  Je táto povinnosť splnená, ak je v predpise NŠZ (Registračný poriadok) uvedené:
  Ročný poplatok za registráciu hráča/člena je 20€. Ročný poplatok sa hradí pri prvej registrácii hráča alebo pri jej obnove vždy vopred na obdobie trvania individuálnej registrácie (na dobu 2 rokov) vo výške 40€.
  Alebo je nutné aj skrátiť obdobie registrácie a vyžadovať od hráčov fyzicky uhradiť každoročný poplatok len vo výške 20€ na príslušný 1 rok?

  V prvom rade je potrebné uviesť, že ročný členský príspevok sa podľa zákona o športe vyžaduje iba vo vzťahu k tým subjektom v športe, ktoré majú právnu formu občianskeho združenia a chcú pri svojej športovej činnosti využívať verejné prostriedky. 
  Vychádza sa z princípu, že ten kto chce, aby mu bolo na jeho činnosť prispievané z verejných zdrojov všetkých občanov má preukázať, že na svoju činnosť ekonomicky prispieva aj sám.
  Odporúčame vyjadriť to v stanovách inak a to tak, že ročný členský poplatok zahŕňa aj poplatok za registráciu športovca alebo iného individuálneho člena športového zväzu a odporúčame ho v súlade s § 9 ods. 1 uhrádzať raz ročne. Členský príspevok sa uhrádza za rok a ročnú úhradu bude vhodné zaviesť jednotne vo všetkých zväzoch. Zákon však nevylučuje ani úhradu určeného ročného členského za dva roky súčasne.

  4. Klub plávania dojčiat a batoliat nie je športovým klubom v klasickom ponímaní. Naša pôsobnosť je len pre deti vo veku 0-6 rokov.
  Pre deti v takomto veku neexistujú na Slovensku žiadne súťaže, nie je možné v našich kluboch sa stať registrovaným športovcom a ani nemáme víziu to v budúcnosti zmeniť. Plávanie od 6 rokov, vrátane samotných súťaží už spadá pod Slovenskú plaveckú federáciu. My pod ňu nespadáme, aj keď už s nimi komunikujeme a je možné, že budeme v blízkej dobe uznanou organizáciou SPF. Hlavnou činnosťou našich členov je poskytovanie komerčných kurzov za ktoré si rodičia platia. V akom postavení sme my ako asociácia a aj naši členovia vrámci nového zákona o športe. Spĺňame či už ako asociácia a naši členovia ako kluby postavenie športovej organizácie?

  Podľa § 3 písm. a) sa pod športovou činnosťou rozumie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu.

  Ak keď pojem "šport" v zákone o športe nie je definovaný, podľa čl. 2 ods. 1 Odporúčania č. R(92) 13 Rev Výboru ministrov členským štátom k revidovanej Európskej charte o športe (https://www.minedu.sk/data/att/2262.rtf):
  a) "šport" zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.

  Z uvedeného vyplýva, že plávanie detí bez ohľadu na vek pod definíciu "športu" spadá a teda Váš športový klub "organizuje šport" a Vaši členovia, resp. tí, ktorí sa Vami organizovaného športu aktívne zúčastňujú "vykonávajú šport", čo spadá pod vyššie citovanú definíciu športovej činnosti a teda vzhľadom na predmet vykonávanej činnosti Váš klub (v úvode otázke hovoríte o klube, v ďalšej časti už o asociácii) spĺňa znaky "športovej organizácie podľa § 8 ods. 1 ZoŠ a je povinný sa zapísať sa do evidencie IS športu, do registra právnických osôb v športe (§ 8 ods. 1, § 81 ZoŠ, resp. v prechodnom období je potrebné postupovať podľa § 99 ods. 2 druhá veta) a to bez ohľadu na členstvo v Slovenskej plaveckej federácii.

  Podstatným dôvodom pre zavedenie povinnosti športových organizácií registrovať sa v IS športu je okrem iného aj to, že ambíciou športu ako progresívnej oblasti života slovenskej spoločnosti je, aby šport vedel ponúknuť Ministerstvu financií SR, vláde SR, poslancom, médiám a samozrejme aj občanom SR čo najpresnejšiu informáciu o tom, koľko ľudí je v športe zárobkovo činných, koľkých ľudí šport zamestnáva /§ 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov/ alebo im dáva živobytie ako samostane zárobkovo činným osobám /§ 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov/, resp. koľko registgrovaných dobrovoľníkov pôsobí v športe /§ 8 ods. 1 písm r) zákona o dani z príjmov/, čo sú pre akékoľvek návrhy regulačných opatrení pre oblasť športu s makroekonomickými dopadmi veľmi dôležité údaje.

  Členstvo v národnom športovom zväze, t.j. vo vašom prípade v Slovenskej plaveckej federácii, prípadne v národnej športovej organizácii (napr. Asociácia športu pre všetkých, ak získa tento status) otvára vašej športovej organizácii možnosť využiť inštitút zmluvy o sponzorstve v športe, ktorý je na strane prijímateľa sponzorského obmedzený iba na subjekty zastrešené/združené v národnom športovom zväze alebo v národnej športovej organizácii (pozri § 50 ods. 1 ZoŠ), ako aj možnosť byť prijímateľom príspevku na športový poukaz podľa § 76 ods. 5 ZoŠ.

  5. Podľa § 15 ods. (6) zákona o športe, „Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov.12)“

  Máme chápať tento odsek tak, že fyzická osoba ktorá je plnoprávnym členom v dvoch kluboch v rovnakej súťaži, nemôže vykonávať hlasovacie právo v najvyššom orgáne toho ktorého klubu a to na valnom zhromaždení?

  Otočil by som to vnímanie konfliktu záujmu v športových kluboch trochu inak.

  Každá právnická osoba alebo fyzická osoba pôsobiaca v športovom klube môže vykonávať riadne svoje práva zodpovedajúce jej právnemu postaveniu, ktoré práva jej vyplývajú zo zákona, zakladateľskej listiny príslušného typu právnickej osoby, pracovnej alebo inej zmluvy, prokúry alebo splnomocnenia.

  Avšak ten, kto organizuje a riadi súťaže dospelých (národný športový zväz, prípadne ním poverené športové organizácie) je povinný v súťažných poriadkoch a licenčných podmienkach definovať podmienky súťaženia a kontrolovať ich dodržiavanie tak, aby sa do tej istej súťaže nemohli prihlásiť také 2 kluby, prípadne aj viac klubov, ktoré pravidlo o konflikte záujmov nebudú spĺňať.

  Je to dôležité pravidlo, ktoré súvisí s ochranou integrity športu a súťaženia, na úrovni zákona bolo toto pravidlo upravené zatiaľ len v súťažiach dospelých.

  Osoba, ktorá je súčasne vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre viacerých klubov, ktorých družstvá dospelých súťažia v jednej súťaži vo všeobecnosti predstavuje riziko pre integritu športového súťaženia. Takáto osoba objektívne a z pohľadu jej právneho postavenia úplne legitímne disponuje oprávneniami zodpovedajúcimi jej postaveniu, má prístup k dôležitým interným informáciám oboch klubov a môže svojou aktívnou účasťou na prijímaní rozhodnutí v oboch kluboch priamo, či nepriamo zasiahnúť do výsledkov súťaženia (prestupy, hosťovania, výmeny trénerov, zostavy družstiev, či motivácia hráčov a trénerov v jednotlivých stretnutiach dlhodobej súťaže).

  Uvedené pravidlo je opatrením, ktoré rešpektuje požiadavku čl. 10 ods. 1 písm. b) Dohovoru Rady Európy (ETS 215) z 18.9.2014 o manipulácii športových súťaží, ktorého podpísanie zo strany Slovenskej republiky je možné očakávať v krátkom čase.

  Pripájam link na spomínaný dohovor Rady Európy:
  http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/09000016801cdd7e

  Napríklad Slovenský futbalový zväz má toto pravidlo koncipované ešte širšie (nielen na rovnaké súťaže dospelých) v čl. 39 ods. 7 Stanov SFZ schválených v roku 2012, ktorý znie:
  (7) Fyzická osoba ani právnická osoba (vrátane holdingových a dcérskych spoločností a ich organizačných zložiek) nesmie byť spoločníkom alebo členom orgánu vo viac ako jednom klube v rovnakej súťaži, ani mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch viac ako jedného klubu, ani iným spôsobom vykonávať kontrolu nad viac ako jedným klubom v rovnakej súťaži. Podrobnejšie tieto otázky upravuje Súťažný poriadok SFZ.

  Toto pravidlo vychádza z predpisov FIFA/UEFA a klubového licenčného sytému UEFA, ktorý pri preverovaní klubov žiadajúcich o udelenie licencie, striktne požaduje "rozkrytie" právnej a vlastníckej štruktúry klubu až po jeho najvyšší ovládajúci subjekt a túto požiadavku uvádzajú aj predpisy klubových súťaží UEFA:
  Europa League http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959_DOWNLOAD.pdf
  Champions League
  http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751_DOWNLOAD.pdf

  Uvedené predpisy UEFA vo všeobecných ustanoveniach, článku 5 "Integrita súťaže" zjednodušene hovoria...

  1. žiadny klub (priamo alebo nepriamo) sa nemôže akýmkoľvek spôsobom podielať na chode iného klubu, mať dosah/vplyv na iný klub alebo byť jeho členom
  2. nikto sa nemôže (priamo alebo nepriamo) súčasne akýmkoľvek spôsobom podielať na činnosti, riadení, administratíve alebo športovej činnnosti dvoch klubov v jednej súťaži UEFA
  3. žiadna FO alebo PO nemôže mať kontrolu alebo vplyv na viac ako jeden klub v jednej súťaži UEFA, čím sa myslí, že:
   • nemá majoritnú kontrolu nad akciami klubu, či už ich priamym vlastníctvom alebo na základe zmluvy s akcionármi
   • nemá právo menovať alebo odvolať väčšinu členov orgánov klubu
   • nie je schopná ovplyvňovať rozhodovací proces v klube

  6. Ak členom nášho občianskeho združenia je iné občianske združenie, majú jeho členovia príslušnosť aj k nášmu združeniu. Ak zároveň sme povinní viesť zdrojovú evidenciu osôb s príslušnosťou k našej organizácii - znamená to, že nestačí za nás evidovať len toto združenie ako nášho člena, ale mali by sme evidovať aj jeho členov? Čo ak medzi jeho členmi je opäť nejaká športová organizácia (tretia úroveň)?

  Zdrojovú evidenciu vedie každá športová organizácia o svojich členoch/príslušníkoch, to znamená, že každý si vedie "svojich". Ak sa stane členom inej športovej organizácie (zväzu športových organizácií), všetky ňou vedené osoby získavajú príslušnosť k športovému zväzu, ktorého členom sa športová organizácia stala, t.j. športová organizácia by mala zdieľať údaje svojej zdrojovej evidencie so športovým zväzom. Veľká časť športov z praktických dôvodov vedie zdrojovú evidenciu svojich príslušníkov priamo na úrovni športového zväzu, nie na úrovni klubu.

  7. .... je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.

  A) Neplatí to o národnom zväze? O športovej organizácii všeobecne? Pritom je to definícia športového klubu (§ 15 ods. 1).
  B) Považujete definíciu športového klubu za dostatočne jasnú, resp. "športový klub" za dostatočne vymedzený / špecifikovaný? Status klubu totiž zakladá určité povinnosti, ktoré napr. športová organizácia alebo národný zväz nemá.

  A) Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
  Športová organizácia má predmet činnosti vymedzený podstatne širšie - podľa § 8 ods. 1 ZoŠ je športovou organizáciou právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť, pričom športovou činnosťou podľa § 3 písm. a) ZoŠ sa rozumie vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu, t. j. pri športovom klube je predmet činnosti zameraný primárne na organizovanie a vykonávanie športu.
  B) Práve preto, že športový klub ako základná bunka organizovaného športu má osobitný (užší) predmet/cieľ činnosti a aj niektoré osobitné povinnosti pri plnení úloh v systéme organizovanéhop športu, preto bol športový klub odlíšený označením i upravený ako osobitný typ športovej organizácie.

  8. Chceli by sme sa informovať ohľadne doplnenia a registrovania stanov klubov. Je to potrebné do 30.6.2016?

  V prvom rade je potrebné uviesť, že stanovy si majú upraviť len tie kluby - občianske združenia, ktoré majú ambíciu byť prijímateľom verejných prostriedkov.

  Činnosť v súlade s § 19 až 23 Zákona o športe a dodržanie ďalších ustanovení Zákona o športe, ktoré by sa mali premietnuť aj do stanov klubu - občianskeho združenia, je jedným z predpokladov spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  Pri poskytovaní verejných prostriedkov klubu - občianskemu združeniu, zo štátneho rozpočtu sa vyžaduje spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov na základe Zákona o športe (§ 65 ods. 2 ZoŠ).

  Pri poskytovaní verejných prostriedkov z rozpočtov územnej samosprávy (obec, mesto, samoravny kraj) sa spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov vyžaduje, ak to je uvedené v podmienkach poskytnutia dotácie na šport, ktoré sú upravené všeobecne záväzným nariadením obce, mesta, resp. samosprávneho kraja.

  Taktiež je potrebné uviesť, že spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa zo zákona predpokladá u všetkých športových organizácií (§ 66 ods. 3 ZoŠ). Ak sa zistí problém v stanovách pri posudzovaní súladu stanov so Zákonom o športe na základe podnetu alebo pri kontrole stanov z iného dôvodu (napr. pri posudzovaní žiadosti klubu o dotáciu) tento nedostatok sa signalizuje hlavnému kontrolórovi športu (§ 14 ods. 8 ZoŠ), ktorý určí primeranú lehotu na odstránenie zisteného nedostatku a až po márnom uplynutí tejto lehoty bude pozastavená spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, čo sa vyznačí v IS športu.

  9. Členmi nášho športového klubu sú prevažne športovci mládežníckych kategórií, ktorí ešte nedovŕšili vek 18 rokov. Stanovy združenia (športového zväzu) riešia len vznik členstva podmienkou ktorého je napr. plnoletosť. V tomto prípade nám však rapídnym spôsobom klesne členská základňa nášho združenia. Môžeme mať v stanovách uvedené, že za maloletého člena koná a uskutočňuje právne úkony jeho zákonný zástupca? Stáva sa potom zákonný zástupca automaticky členom nášho združenia? Len pre vysvetlenie: v našom o.z. evidujeme prihlášky konkrétnych maloletých členov, ktorí sú za náš športový klub registrovaní ako členovia v príslušnom športovom zväze a zúčastňujú sa všetkých športových podujatí organizovaných týmto športovým zväzom.

  Športový zväz spravidla vo svojich stanovách nevyžaduje plnoletosť ako podmienku pre možnosť vzniku členstva. V stanovách môže byť uvedené, že športový zväz má:

  1. riadnych členov, ktorí sú právnickými osobami,
  2. pridružených členov, ktorí sú právnickými osobami,
  3. individuálnych členov, ktorí sú fyzickými osobami a
  4. čestných členov, ktorí sú fyzickými osobami.
  A ďalej v nadväznosti na to môže byť uvedené ustanovenie:

  "Individuálnym členom športového zväzu je bezúhonná fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podieľajúca sa na športovej činnosti v orgánoch, štruktúrach alebo súťažiach športového zväzu, najmä ako športovec, športový odborník (napr. tréner, rozhodca, vedúci družstva, delegát) alebo funkcionár vedený v zdrojovej evidencii športového zväzu a v informačnom systéme športu."

  Čo sa týka možnosti zastupovania Vašich členov ich zákonným zástupcami, v zmysle § 8 Zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti (spôsobilosť na právne úkony) vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva za neplatné. Ďalej v zmysle § 9 Občianskeho zákonníka maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

  Z pohľadu uvedených ustanovení Občianskeho zákonníka, v prípade osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony je jedinou právnou možnosťou konania týchto osôb len prostredníctvom ich zákonných zástupcov. Takéto konanie je výlučne vo vzťahu k zastúpenej osobe a teda na základe zastupovania maloletých nemôže a ani nevzniká členstvo týchto zákonných zástupcov v danej športovej organizácii.

  Nič nebráni tomu, aby členmi združenia boli aj maloletí športovci, ktorých budú pri výkone členských práv, ktorých výkon nie je primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku, zastupovať ich zákonní zástupcovia.

  Na otázku, či je možné vo Vašich stanovách uviesť, že za maloletého člena koná jeho zákonný zástupca uvádzame, že tomu nič nebráni.

  10. Komu a hlavne do akého termínu by mal poslať náš športový klub návrh našich nových stanov na posúdenie? Do akého termínu je náš športový klub povinný mať schválené nové stanovy na MV SR v zmysle nového ZoŠ?

  Stanovy netreba nikomu povinne posielať na posúdenie z pohľadu dodržania Zákona o športe, samozrejme, ak si to športová komunita vo svojich zväzových stanovách nedohodne a neschváli inak. Ak sa chcete ubezpečiť, či máte stanovy v poriadku, môžete si samozrejme dojednať konzultáciu alebo objednať právnu službu.
  Systém kontroly stanov, zistenia nedostatkov a ich odstránenia, by mal fungovať tak, že zo zákona (viď § 66 ods. 3 Zákona o športe) sa automaticky predpokladá spôsobilosť prijímateľa verených prostriedkov u všetkých športových organizácií vrátane občianskych združení za splnenia podmienok podľa § 66 ods. 3 písm. a) až d) a splnenie týchto ustanovení bude kontrolovať najmä hlavný kontrolór športu a ministerstvo školstva priebežne a najmä vtedy, keď niekto "zdola", napríklad niektorý z členov Vášho združenia alebo kontrolór športového zväzu/federácie zistí alebo bude tvrdiť, že stanovy Vášho občianskeho združenia sú nastavené inak, ako to predpokladá Zákon o športe, kde sa v podstate vyžaduje férovosť /písm. a) a b/, bezúhonnosť /písm. c)/ a transparentnosť /písm. a/, b a d)/ činnosti občianskych združení pôsobiacich športe. Po zistení/oznámení prípadného rozporu so Zákonom o športe vstúpi do procesu spravidla najprv kontrolór zväzu a ak nedôjde k odstráneniu nedostatku v rámci zväzovej komunikácie a vnútornej kontroly, príde na rad hlavný kontrolór športu, ktorý určí lehotu na odstránenie zisteného nedostatku a ak k náprave v určenej lehote nedôjde, iniciuje na ministerstve školstva vyznačenie straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, čo sa verejne zobrazí na karte príslušnej športovej organizácie v IS športu, čo automaticky znamená stratu možnosti uchádzať sa nielen o štátne prostriedky ale aj o sponzorské na šport od podnikateľov.

  11. Nové stanovy, ktoré po posúdení pošleme na MV SR na schválenie, budú mať úplne nové číslo alebo bude len pridané ďalšie pod číslo k pôvodne evidovaným stanovám? V našom prípade ide aj o zmenu názvu klubu.

  Na MV SR má Vaše občianske združenie od jeho vzniku (až do jeho zániku) vedený spis pod jednou spisovou značkou a všetky ďalšie úpravy a zmeny stanov vrátane zmeny názvu, resp. aj keby ste si schválili nové úplné znenie stanov, sú vnímané iba ako zmena pôvodných stanov tej istej komunity ľudí, tých istých členov a sú vedené v tom istom spise. Treba však uviesť, že MV SR bude stanovy kontrolovať iba z pohľadu dodržania zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Dodržanie náležitostí stanov, ktoré sa podľa Zákona o športe majú premietnuť do stanov športovej organizácie, nie je všeobecnou povinnosťou pre občianske združenia vykonávajúce športovú činnosť (športová organizácia). Je to jedna z podmienok pre to, aby občianske združenie pôsobiace v športe mohlo byť prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu a sponzorského, pričom splnenie podmienok podľa zákona o športe v stanovách kontroluje najmä hlavný kontrolór športu a každý kto poskytuje štátne prostriedky. V tomto smere by mali preventívne pôsobiť aj kontrolóri zväzov. Ak občianske združenie nechce byť prijímateľom štátnych prostriedkov ani sponzorského, stačí ak jeho stanovy spĺňajú základné náležitosti podľa zákona o združovaní občanov. Na záver považujem za potrebné uviesť, že spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov začali vyžadovať pri poskytovaní dotácií športovým organizáciám aj viaceré obce a mestá.

  12. Doterajšie naše čísla IČO a DIČ ostávajú pôvodné (tie isté) alebo budeme musieť požiadať o vydanie nových? Alebo potom následne po schválení našich nových stanov na MV SR požiadame príslušné orgány (Štatistický úrad, Daňový úrad) len o zaznamenanie zmeny názvu nášho športového klubu?

  IČO a DIČ vám ostanú zachované - pôvodný športový klub nezaniká iba upravuje svoje stanovy a mení názov.

  13. Športová organizácia je členom inej športovej organizácie, ktorá (tá iná) pritom nie je národným športovým zväzom.
  Zákon to umožňuje a v praxi také prípady sú.

  Príklad:
  Majme dve športové organizácie, z ktorých ani jedna nie je a ani nemá ambíciu byť národným športovým zväzom (zdrojovú evidenciu si však musia viesť obe, či sa im to páči, alebo nie - práve z titulu nového Zákona o športe).
  Občianske združenie B (OZ B) je členom OZ A.
  OZ A je povinné zverejniť (zapísať do IS športu) OZ B ako právnickú osobu s príslušnosťou k OZ A (§81).
  Problém nastáva až ďalej:
  Zároveň však, podľa §3 písm. k. ods.10, fyzické osoby s príslušnosťou k OZ B majú príslušnosť aj k OZ A. OZ A však nemusí mať prehľad (ani nie je podľa doterajšej legislatívy povinné) o členskej základni OZ B.
  Alebo je potrebné vykladať Zákon o športe tak, že pokiaľ OZ B chce byť členom OZ A, je to možné iba tak, že všetky osoby s príslušnosťou k OZ B naozaj získavajú príslušnosť k OZ A. Kto je však v prípade takéhoto výkladu povinný, resp. zodpovedný, ak OZ A neeviduje nejakú osobu, ktorá má príslušnosť k OZ B? Nie úmyselne - príslušnosť je tak široko definovaná, že stav, ktorý som opísal, nie je hypotéza ale reálny problém už teraz.
  Viem o §79 ods. 4, ktorý hovorí, že "za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov v IS športu zodpovedá osoba, ktorá zápis vykonala". Kto je však zodpovedný v prípade, keď problémom je, že zápis vykonaný nebol? T.j. na našom príklade - nebol vykonaný zápis za OZ B (zodpovedné OZ B) - a zodpovedný, minimálne podľa citovaného ustanovenia (§3 písm k. ods.10) má byť aj OZ A?

  OZ A vedie osoby so svojou príslušnosťou, t.j. ako člena vo svojej evidencii vedie aj OZ B a tým, že OZ B si bude viesť vo svojej zdrojovej evidencii svojich členov, v IS športu budú členovia OZ B automaticky vedení/zobrazení aj s príslušnosťou k OZ A. OZ A ich však nebude zapisovať, ak nebudú priamo tieto osoby aj členmi OZ A. Voči OZ A a teda aj voči štátu za správnosť údajov o členoch OZ B ako aj o osobách s príslušnosťou ku OZ B, zodpovedá OZ B. Každá osoba (právnická i fyzická) bude mať v IS športu iba jedno konto/kartu, kde sa zobrazia všetky role/statusy/vzťahy tejto osoby vrátane príslušnosti ku klubu alebo ku zväzu.

  14. Za aktívneho športovca môže byť považovaný len profesionálny alebo amatérsky športovec ("... na vykonávanie ktorého je registrovaný v zdrojovej evidencii."). Správne?
  Pokiaľ žiadna z FO príslušných k našej športovej organizácii nespadá ani do jednej zo 4 kategórií § 80 ods.1, naša športová organizácia nie je povinná viesť zdrojovú evidenciu. Správne?

  NIE, podľa § 8 ods. 3 športová organizácia, vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7. Ak športová organizácia organizuje vykonávanie športu pre športovcov, ktorí sú jej členmi (členovia združenia) alebo sú za ňu (len) registrovaní, športová organizácia je povinná viesť tieto osoby vo svojej zdojovej evidencii, rovnako ako trénerov, funkcionárov a ďalších športových odborníkov, ktorí v nej pôsobia spôsobom zakladajúcim ich príslušnosť k ŠO podľa § 3 písm. k) ZoŠ.

  15. Chcela by som sa opýtať či návrh vzorových stanov platí aj v prípade štatútu pre neziskové organizácie?

  Nezisková organizácia má iné pravidlá založenia a fungovania ako občianske združenie, hoci obe sa môžu stať športovou organizáciou (športovým klubom).

  Neziskové organizácie sú upravené osobitným predpisom - zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, kde je založenie neziskovej organizácie upravené v § 5 až 12 uvedeného zákona.

  Na založenie neziskovej organizácie sa vyžaduje zakladacia listina a štatút, ktorých náležitosti sú upravené v § 6 až 8 uvedeného zákona.

  Mnohé ustanovenia, myšlienky zo vzorových stanov občianskeho združenia sa dajú využiť pri tvorbe štatútu ale, ak niekto chce založiť neziskovú organizáciu a fungovať na platforme neziskovej organizácie, musí splniť podmienky podľa zákona č. 213/1997 Z.z., a nie podľa zákona č. 82/1990 Zb. o združovaní občanov.

  Osobitné povinnosti, ktoré sa vzťahujú výhradne na subjekty s právnou formou občianskeho združenia sa na neziskovú organizáciu a jej štatút nevzťahujú vrátane zákonných náležitostí stanov športovej organizácie, ktorá je občianskym združením.

  Pripájam link na spomínaný zákon:
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/20151215

  16. Ako by mala po zmene právnej úpravy (po 1.1.2016) vyzerať formulácia predmetu činnosti obchodnej spoločnosti, ktorá vykonáva športovú činnosť prostredníctvom športových odborníkov, t. j. predmet činnosti, ktorý bol dovtedy živnosťou a ako ju dosiahnuť?

  V nadväznosti na to, čo je uvedené v odpovedi č. 11 (http://www.ucps.sk/FAQ_sportovi_odbornici) sa zamýšľame, najmä v záujme predísť komplikáciam na jednotlivých Obchodných registroch SR (ďalej tiež "OR SR") naprieč Slovenskom, nad formuláciou predmetu podnikania obchodných spoločností v spoločenských zmluvách a následne v návrhoch na zápis do OR SR.

  Vychádzame z vlastných skúseností, ktoré možno viacerí potvrdíte tiež, a síce, aby sme pokiaľ možno predišli situáciám na obchodnom registri, keď by dochádzalo k odmietnutiu zápisov do OR SR, pretože ide o sui generis nový postup, ktorý nie je v OR SR zabehnutý, preto sa dá očakávať nejednotný prístup k posudzovaniu a vybavovaniu tejto novej agendy.

  Ponúkame viaceré možnosti definície predmetu podnikania obchodnej spoločnosti, ktoré vzišli z odbornej diskusie.

  Súčasne nižšie ponúkame myšlienky a návrhy dokumentov, ktoré by sme odporúčali prikladať ako prílohy k návrhom na zápis zmien predmetu podnikania do príslušných Obchodných registrov SR.

  1. športová činnosť podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   (Príklad: výpis z OR SR športového klubu ŠK Hornets Košice s.r.o.)
   alternatívne s charakteristikou oblasti činnosti, oblasti športu, inak nebude zrejmé v akom športe a akú činnosť bude obchodná spoločnosť vykonávať
   športová činnosť podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonovv oblasti: vyučovanie plávania, lyžovania ) a pod.[1]

  2. športová činnosť podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaná prostredníctvom odborne spôsobilých športových odborníkov
   alternatívne s charakteristikou oblasti činnosti, oblasti športu:
   športová činnosť podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe vykonávaná prostredníctvom odborne spôsobilých športových odborníkov v oblasti: vyučovanie plávania, lyžovania a pod.[1]

  3. športová činnosť v zmysle § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaná prostredníctvom odborne spôsobilých športových odborníkov v zmysle § 6 zákona č. 440/2015 Z.z. 
   alternatívne s charakteristikou oblasti činnosti, oblasti športu:
   športová činnosť v zmysle § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaná prostredníctvom odborne spôsobilých športových odborníkov v zmysle § 6 zákona č. 440/2015 Z.z. v oblasti: vyučovanie plávania, lyžovania a pod.[1]

  Pri úvahe a doplnení oblasti športovej činnosti sme sledovali zámer zabezpečiť, aby bolo zrejmé (myslíme si, že by to aj pre prax bolo vhodné) aký druh, v akom okruhu telovýchovného - športového zamerania daný subjekt činnosť vykonáva.

  Ak by sme uvažovali čisto len o použití - športová činnosť, v takom prípade tretím osobám ale ani verejnej správe nebude je zrejmé či (na príklade plaveckej školy) učí plávať, lyžovať alebo behať a akým smerom sa majú orgány uberať pri overení si skutočnosti, či daný subjekt činnosť vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilých športových odborníkov vedených napríklad v SPF či SLA alebo na MŠVVsŠ SR. (Poznámka: v súčasnosti ešte nemáme funkčný IS športu)

  Z pohľadu praktickej roviny (predkladanie príloh do OR SR) odporúčame/navrhujeme nasledovný postup a nasledovné dokumenty ako prílohy do Obchodného registra SR:

  Ako základ vyhotoviť a riadne a v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka schváliť zmenu Spoločenskej zmluvy príslušnej obchodnej spoločnosti, ktorá je súčasne športovou organizáciou. (Dodatok k zakladateľskému dokumentu obchodnej spoločnosti, Schválenie Dodatku na Valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti atď.)

  Dokumenty na preukázanie oprávnenia vykonávania športovej činnosti, ktoré odporúčame priložiť k návrhu na zápis zmien do Obchodného registra:

  1. Ak ide o športového odborníka evidovaného v zdrojovej evidencii príslušnej športovej organizácii - národného športového zväzu:
   1. do doby než bude plnohodnotne fungovať Informačný systém športu v zmysle Zákona o športe odporúčame priložiť - Potvrdenie príslušného národného športového zväzu, že osoba, resp. osoby, ktoré zastávajú funkciu štatutárneho orgánu alebo sú:
    • členom/členmi štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo 
    • spoločníkom/spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ktorí sú evidovaní ako športoví odborníci v zdrojovej evidencii príslušného národného športového zväzu.
  2. Ak ide o športového odborníka bez príslušnosti k športovej organizácii - národnému športovému zväzu, ktorý je zapísaný do Registra fyzických osôb v športe v informačnom systéme športu vedenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len "IS športu"):
   1. do doby než bude plnohodnotne fungovať Informačný systém športu v zmysle Zákona o športe odporúčam priložiť - Potvrdenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, že:
    • osoba, resp. osoby, ktoré zastávajú funkciu štatutárneho orgánu alebo sú členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti alebo 
    • spoločníci obchodnej spoločnosti, sú evidovaní ako športoví odborníci v registri fyzických osôb v športe vedenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
  3. Ak ide o činnosť športovej organizácie, ktorú nie je potrebné vykonávať prostredníctvom športového odborníka (napr. merchandising v športe) nepredkladá do obchodného registra žiadnu listinu. Po zapísaní predmetu činnosti do OR SR, je športová organizácia povinná požiadať bezodkladne o zápis do evidencie právnických osôb v športe v IS športu, ak neide o športovú organizáciu, ktorá už je členom národného športového zväzu alebo inej športovej organizácie, ktorá ju (obchodnú spoločnosť) vedie vo svojej zdrojovej evidencii a teda do IS športu sa v takom prípade údaje dostanú synchronizáciou zdrojovej evidencie zväzu s IS športu (k tomu pozri § 8 ods. 2 a 3, § 79 ods. 5 a § 80 ods. 8 Zákona o športe).
   Poznámka: Ideálne by bolo, ak by tieto dva procesy prebiehali podaním jednej žiadosti tak, že žiadateľ si podá žiadosť, ktorá v prvej fáze vybavenia pôjde na zápis predmetu činnosti (športová činnosť) do OR SR a po kladnom vybavení (žiadateľ sa stal športovou organizáciou zapísaním športovej činnosti do predmetu činnosti) sa posunie do druhej fázy na zápis športovej organizácie do IS športu, aby bolo zabezpečené, že všetky obchodné spoločnosti, ktoré sú zapísané v OR SR budú aj v IS športu a bolo by to pre obchodné spoločnosti aj podstatne pohodlnejšie (komplexná služba).

  Od doby, kedy bude plnohodnotne fungovať Informačný systém športu, by v najideálnejšom prípade mal IS športu poskytovať funkcionalitu prepojenia registrov a tak by subjekty do Obchodného registra SR nemuseli predkladať žiadne potvrdenie, alternatívne, ak by bola nevyhnutná nejaká “byrokracia” v tomto ohľade, IS športu by mal (pozn. v spojení s legislatívnym základom) poskytovať funkcionalitu možnosti vygenerovania a tlače príslušného potvrdenia pre daného športového odborníka fyzickú osobu.

  17. Niektoré národné športové zväzy alebo národné športové organizácie sú financované dotáciami a príspevkami zo štátneho rozpočtu, ktoré vysoko prekračujú 50% ich celkových príjmov, nestávajú sa tak na základe metodiky Štatistického úradu SR subjektom verejnej správy?

  Na základe ich príjmov a napojenia na štátny rozpočet by sme ich tak mohli vnímať avšak je potrebné rozlišovať dve základné roviny jedna je fiskálna rovina a druhá rovina je právna.

  Na fiskálne účely je možné vnímať športové organizácie, ktorých príjmy z dotácií a príspevkov zo štátneho rozpočtu vysoko prekračujú 50% ich celkových príjmov, za subjekty verejnej správy.

  Subjekty verejnej správy sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou ESA 2010 (European System of National and Regional Accounts) ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.
  Posledný zoznam subjektov verejnej správy publikovaný na oficiálnom webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky, aktuálny k augustu 2016, neobsahuje ani jeden z dodnes, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uznaných národných športových zväzov resp. národných športových organizácii.

  Z právneho hľadiska však tieto športové organizácie, aj napriek ich vysokej finančnej závislosti od štátneho rozpočtu, nemôžu stratiť právne postavenie občianskeho združenia s určitými podmeinkami navyše, ktoré pre prijímateľov verejných prostriedkov ustanovuje Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe.

  Z uvedeného je teda zrejmé, že pri posudzovaní takýchto športových organizácii ako subjektov verejnej správy je potrebné mať na zreteli za akým účelom je posudzovaný ich status. 

  18. Ako je možné podľa platného Zákona o športe podporiť osobitným príspevkom významné športové podujatie (majstrovstvá sveta/Európy) organizované na území Slovenska?

  Ako je možné podporiť výstavbu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry z prostriedkov vlády alebo ministerstva školstva tak, aby sa nezvýšil základ pre výpočet príspevku uznenému športu podľa vzorca?

  Vláda Slovenskej republiky môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku na národný športový projekt na účel uvedený v § 75 ods. 1 písm. a) až c) Zákona o športe. Malo by ísť o národné športové projekty najvyššej priority celospoločenského záujmu, na ktoré vláda vyčlení osobitný zdroj financovania (mimo bežných prostriedkov určených v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport), ministerstvo školstva je v týchto prípadoch iba kanálom financovania národného športového projektu vlády SR.

  Národné športové projekty ministerstva školstva podľa § 75 ods. 2 až 6 Zákona o športe sa však už financujú z prostriedkov, ktoré sa započítavajú do základu pre vzorec. Zo základu pre vzorec sa odpočítavajú iba prostriedky určené na národné športové projekty (vlády) podľa § 75 ods. 1 Zákona o športe.

  Z pohľadu predmetu záujmu vrcholového športu je zrejme z § 75 ods. 1 aktuálne písmeno a) (výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu)písmeno c) (organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b) Zákona o športe.

  Prostriedky poskytnuté vládou Slovenskej republiky na národný športový projekt podľa § 55 ods. 1 Zákona o športe sa nezapočítavajú do základu pre vzorec (ako napr. národný športový projekt - projekt výstavby NFŠ - viď § 102 ods. 8 Zákona o športe) 


  § 55
  Vláda Slovenskej republiky


  1. Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)

  1. schvaľuje koncepciu rozvoja športu a iné materiály štátnej politiky v oblasti športu,
  2. schvaľuje garancie pre významnú súťaž, ktorej organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje garanciou štátu, na území ktorého sa má významná súťaž uskutočniť,
  3. rozhoduje o výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu,
  4. rozhoduje o osobitne podporovaných športoch v rámci športu pre všetkých.
  § 75
  Príspevok na národný športový projekt


  1. Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je
  1. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
  2. podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
  3. organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).
  § 77
  Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu


  1. Zdroje financovania športu zo štátneho rozpočtu sú
  1. prostriedky štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole ministerstva školstva na šport; výška týchto prostriedkov po odpočítaní príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1 nesmie byť nižšia ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
  2. prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier[31] do štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku, ktorý predchádza bežnému rozpočtovému roku; v roku 2016 25% z tohto odvodu, v roku 2017 50% z tohto odvodu a v roku 2018 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu,
  3. prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na príspevok na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1.
  2. Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) a b), okrem príspevkov na národný športový projekt podľa § 75 ods. 1, ak boli zahrnuté do prostriedkov podľa odseku 1 písm. a), sa použijú
  1. vo výške najmenej 50 80 % na poskytovanie príspevku uznanému športu, okrem uznaného športu futbal a uznaného športu ľadový hokej,
  2. vo výške najmenej 17% na poskytnutie príspevku uznanému športu futbal a vo výške najmenej 13% na poskytnutie príspevku uznanému športu ľadový hokej,
  3. vo výške najmenej 7 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4,
  4. vo výške najmenej 2 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 5,
  5. vo výške najmenej 3,5 % na národný športový projekt podľa § 75 ods. 6 a
  6. v zvyšnej časti na poskytovanie dotácie podľa § 70, národné športové projekty podľa § 75 ods. 2, náklady na správu a prevádzku informačného systému športu a vzdelávanie a skúšku kontrolórov.
  Prechodné ustanovenia
  § 102


  (8) Projekt výstavby Národného futbalového štadiónu v Bratislave a projekt Financovanie rekonštrukcie, modernizácie a budovania ligových futbalových štadiónov na roky 2013 - 2022 sa považujú za národné športové projekty podľa § 75 ods. 1.

  Ak by išlo iba o národný športový projekt ministerstva školstva podľa § 75 ods. 2 Zákona o športe, jeho finacovanie by išlo z balíka prostriedkov, z ktorých sa vypočítava príspevok uznanému športu podľa vzorca.

  19. Má sa fittnes centrum pre ženy, ktoré vlastní s.r.o. prihlásiť do registra PO v športe?

  Pokiaľ ide o fitko, ktoré nemá záujem poberať žiadne verejné financie, ani iné výhody vyplývajúce zo zákona o športe, napr. sponzorské, nemá povinnosť zapísať sa do Informačného systému športu, na ktorú by bola viazaná sankcia (zmenené novelou od 1.1.2017).
  Upozorňujeme však, že napr. tréneri vykonávajúci svoju činnosť vo fitku, sú považovaní za športových odborníkov, ktorým oprávnenie na činnosť vzniká dňom zápisu do IS športu, a teda títo musia byť zapísaný pod hrozbou sankcie podľa § 96 ods. 3 písm. a) Zákona o športe (hrozí pokuta za priestupok vo výmere od 50 do 1000 eur). 

  V § 95 ods. 2 ZoŠ síce už nie je sankcia za vykonávanie činnosti športovej organizácie bez zapísania v registri právnických osôb v športe avšak v § 8 ods. 2 ZoŠ povinnosť registrovať sa v IS športu zrušená nebola, len už (od 1.1.2017) v zákone neexistuje sankcia za jej nedodržanie.

  Zmyslom tejto povinnosti (po 1.1.2017 už bez sankcie pri jej nesplnení) je, aby šport ako oblasť spoločenského života pri diskusiách o význame športu pre spoločnosť vedel kvantifikovať a preukázať nielen ministerstvu financií a vláde, ale aj slovenským občanom, koľko športových organizácií a koľko osôb pôsobí na Slovensku v športe, resp. je ekonomicky aktívnych formou vykonávania športovej činnosti, koľko platia športové organizácie a ľudia pôsobiaci v športe daní a odvodov, akým veľkým zamestnávateľom je šport a pod. Potom môžme očakávať, že štát bude športovú obec považovať za oveľa významnejšieho partnera.

  20. Môže sekretár robiť zápisnice zo zasadnutia Výkonného výboru, ktorého nie je členom? Sú takéto zápisnice platné?

  Zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru môže robiť ktokoľvek, koho výkonný výbor poverí. Ak existuje predpis zväzu (napr. stanovy alebo rokovací poriadok), ktorý upravuje pravidlá spisovania zápisnice zo zasadnutia výkonného výboru, v takom prípade by sa malo postupovať podľa tohto predpisu.

  Spísanie zápisnice nie je taký úkon, ktorý by tvoril právne vzťahy. Je to iba zaznamenanie toho, čo výkonný výbor prerokoval a schválil, preto by vôbec nemalo byť podstatné kto zápisnicu zo zasadnutia výkonného výboru vyhotoví. Podstatné je, aby jej obsah korešpondoval s priebehom zasadnutia.

  21. Vzťahuje sa konkurz a reštrukturalizácia aj na právnické osoby neziskového sektora?

  ÁNO
  Podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  § 2
  Tento zákon sa nevzťahuje na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a vyššieho územného celku alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát. Tento zákon sa nevzťahuje ani na usporiadanie majetkových pomerov dlžníka, ktorým je Národná banka Slovenska, Fond ochrany vkladov alebo Garančný fond investícií.

  22. Kto udeľuje práva na usporiadanie majstrovstiev SR, aby bol titul majster SR pre daný rok právoplatný?

  Pravá na usporiadanie majstrovstiev Slovenska neprideľuje žiadna štátna ani iná verejnoprávna autorita. To je vecou príslušnej komunity, ktorá si organizuje a riadi súťaže vo svojom športe. V roznych sportoch to moze byt uplne inak.
  Ak si kluby vytvoria zvaz, je logicke, ze s organizovanie Majstrovstiev Slovenska by mal zastrešiť zväz, na druhej strane nie je výnimkou, že zväz poverí organizovaním Majstrovstiev Slovenska niektorý klub alebo si vyberie organizátora, ktorý majstrovstvá zorganizuje. Majstrovstvá Slovenska sú spravidla raz v roku a ich víťazi sú majstrami Slovenska v danej športovej disciplíne, vekovej kategórii a pod. Tieto podujatia sú často aj nominačnými pretekmi do reprezentácie ale nemusí tomu tak byť. Každý šport to môže mať inak. Tu sme v priestore športovej autonómie, kde sa prejavujú a zohľadňujú osobitosti jednotlivých športov. Významným prvkom sú aj pravidlá súťaží organizovaných medzinárodnými športovými prganizáciami, ktoré nadväzujú na slovenské majstrovské súťaže. Sú športy ako napr. box, teekwondo, karate, ktoré majú viacero medzinárodných federácií a teda aj na Slovensku budú zrejme viaceré národné organizácie a každá z nich bude mať určite ambíciu zorganizovať majstrovstvá Slovenska, hoci sa jedná o jeden druh športu ale je zastrešený rôznymi organizáciami.

  Inak je potrebné asi vedieť, že na aké účely má byť titul "právoplatný"? Či na účely prezentovania majstra Slovenska voči medzinárodnej federácii a s tým spojené ďalšie súťažné súvislosti alebo voči orgánom štátu či územnej samosprávy v súvislosti so žiadosťou o dotácie alebo je to na iný účel.
  Majstrovstvá Slovenska si môže v akomkoľvek športe vyhlásiť a zorganizovať v podstate ktokoľvek, otázne je kto sa na nich zúčastní a aký bude mať športový i ekonomický význam účasť na takom podujatí. SFZ ale aj iné zväzy majú vo svojich predpisoch schválené, že ich členovia sa bez súhlasu zväzu nebudú zúčastňovať na súťažiach organizovaných inými subjektmi, ktoré nie sú ich členmi. To znamená, že ak by sa niekto rozhodol zorganizovať majstrovstvá Slovenska vo futbale, zrejme by na ne neprišli kluby , ktoré sú členmi SFZ, resp. museli by si vyžiadať súhlas SFZ To však nevylučuje majstrovstvá slovenska napr. vo futbale medzi firmami, školami a pod., nebude to však súťaž s relevanciou výsledkov pre futbal organizovaný pod SFZ, UEFA a FIFA.

  23. Novelou zákona o športe s účinnosťou od 01.01.2017 sa v § 9/1 rozšíril okruh športových organizácií, ktoré musia plniť povinnosti uvedené v tomto odseku - audit účtovnej závierky, výročná správa... (do 31.12.2016 sa ustanovenie § 9 vzťahovalo len na občianske združenia; od 01.01.2017 znie ustanovenie "ŠO, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov", t. j. nerieši sa právna forma športovej organizácie).
  Ide mi o spoločnosť s ručením obmedzeným (100 %-ná s.r.o. obce), ktorá má v predmete činnosti "realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov", t. j. v zmysle § 8/1 zákona o športe je športovou organizáciou. Uvedená s.r.o.-čka prijíma prostriedky na svoju činnosti formou dotácie z rozpočtu obce (dotácia prekračuje hranice uvedené v § 9/4 - dotácia viac ako 100.000 €, celkové výnosy ŠO sú vyššie ako 400.000 €).

  Musí byť účtovná závierka s.r.o.-čky zostavená k 31.12.2016 overená audítorom a tiež musí vyhotoviť ŠO výročnú správu za rok 2016?
  Alebo keďže sa okruh ŠO rozšíril od 01.01.2017, prvá povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy bude až za rok 2017 v roku 2018?

  Odpoveď na túto otázku nájdete v stanovisku (1) hlavného kontrolóra športu:
  http://www.ucps.sk/clanok--3185/STANOVISKA.html

  24. Spoločnosť s ručením obmedzeným (100 %-ná s.r.o. obce), ktorá má v predmete činnosti "realizácia profesionálnej a amatérskej športovej činnosti v oblasti kolektívnych a individuálnych športov", t. j. v zmysle § 8/1 zákona o športe je športovou organizáciou.

  Má takáto športová organizácia povinnosť v zmysle § 10 - kontrola v športovej organizácii, mať obsadenú funkciu kontrolóra do 30.06.2017, keď prijíma prostriedky len z rozpočtu obce (aj keď obec de facto prijíma prostriedky zo štátneho rozpočtu a formou dotácie ich posúva na svoje organizácie) resp. od národných zväzov? Priamo zo štátneho rozpočtu sumu vyššiu ako 50.000 € neprijala.

  Podľa § 10 ods. 1 Zákona o športe upravujúceho kontrolu v športovej organizácii
  "(1) Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.

  Vzhľadom k tomu, že príjem z rozpočtu územnej samosprávy (VÚC alebo mesta/obce), nie je príjmom zo štátneho rozpočtu, objem prostriedkov získaných z rozpočtov územnej samosprávy sa nezarátava do sumy 50.000 eur, ktorej dosiahnutie dva roky po sebe znamená vznik povinnosti zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra. Prostriedky z rozpočtu územnej samosprávy sa nepovažujú za prostriedky zo štátneho rozpočtu.

  Tento záver nám potvrdzuje aj vymedzenie pojmu "rozpočet sektora verejnej správy" v § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pojmu "rozpočty územnej samosprávy" v § 1 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  25. Športová organizácia-občianske združenie, ktorá je príjmateľom verejných zdrojov ale nespĺňa podmienky na overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom - nemá príjem vyšší ako 400 000 eur a ani príjem z verejných zdrojov vyšší ako 100 000 eur za rok 2016, je povinná napriek tomu zostavovať výročnú správu, aj keď nebude ju musieť mať overenú audítorom?

  Občianske združenia zostavujú výročnú správu iba vtedy, ak im zároveň vznikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

  26. Chcel by som sa opýtať, či by ste nám vedeli povedať, či podľa nového zákona o športe môže byť aj s.r.o. športovým klubom (čiže nie OZ). Nikto nám túto otázku nevie 100% zodpovedať.

  Áno, klubom môže byť aj obchodná spoločnosť (v.o.s., k.s., s.r.o. alebo a.s.)
  Podľa § 8 ods. 1:
  "Športovou organizáciou je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť; športovou organizáciou nie je orgán verejnej správy."
  Podľa § 15 ods. 1:

  "Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži."
  Právna forma športového klubu nie je zákonom povinne ustanovená a teda platí, že všetko čo zákon výslovne nezakazuje/neprikazuje, je dovolené. Podmienkou je, aby v predmete činnosti športového klubu = športovej organizácie (právnickej osoby) bola uvedená športová činnosť v súlade so znením § 15 ods. 1 Zákona o športe. Áno, klubom môže byť aj obchodná spoločnosť (v.o.s., k.s., s.r.o. alebo a.s.)

  27. Vyplýva z ustanovení § 19 ods. 1 písm. g) a § 52 povinnosť športovej organizácie zriadiť si orgán pre riešenie sporov, alebo ide iba o fakultatívnu možnosť takéhoto zriadenia.
  V súvislosti s tým - je možné, aby sa športová organizácia zaviazala riešiť spory v nej vzniknuté pred orgánom národného športového zväzu, ktorého je členom?

  Zákon o športe vytvára možnosť pre národné športové zväzy vytvoriť si svoj autonómny systém na riešenie športových vecí, ktoré majú osobitnú povahu (disciplinárnych previnení, schvaľovanie/udeľovanie licencií na účasť v súťaži, riešenie sporov). Ak si zväz vytvorí vlastné pravidlá (systém interných noriem) na rozhodovanie týchto vecí vrátane kreovania osobitných orgánov, zákon o športe zväzom ustanovuje minimálny štandard pravidiel, ktoré majú byť zväzmi dodržané, aby bolo možné považovať vybavovanie športových vecí v rámci zväzového systému za súladné so základnými princípmi podľa Zákona o športe.
  Podľa § 52 ods. 1 Zákona o športe
  "(1) Športová organizácia vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie sporov podľa odseku 2 nad osobami s jej príslušnosťou."
  Ak také predpisy neexistujú športová organizácia logicky nie je oprávnená vykonávať pôsobnosť na riešenie sporov a v takých prípadoch ostáva v prípade sporu iba cesta civilného sporového konania, prípadne je možné pokúsiť sa využiť mediáciu.
  Ak národný športový zväz chce vytvoriť pre svojich členov systém na riešenie sporov, musí schváliť príslušné interné predpisy (tak ako to predpokladá § 52 ods. 1 ZoŠ), ktorými vytvorí orgány, vymedzí ich pôsobnosť a procesné pravidlá, pričom tieto nesmú byť v rozpore s minimálnymi štandardmi podľa Zákona o športe.

  28. Odznela informácia, že ustanovenia § 20 sa po novelizácii budú vzťahovať na Národné športové zväzy a nebudú sa uplatňovať na ich členov (kluby). Je to dnes tak, alebo platí pôvodná úprava?

  V dôsledku novely § 66 ods. 3 písm. b) Zákona o športe účinnej od 1.1.2017 už kluby nemusia mať stanovy resp. “činnosť” v súlade s § 19 až 23, ostala im len povinnosť vykonávať "činnosť v súlade s § 21 a 22" Zákona o športe, t.j. pre kluby platia štandardy ustanovené pre zvolávanie, priebeh a zaznamenanie priebehu zasadnutí najvyššieho orgánu (§ 21) a pre prijímanie najzávažnejších rozhodnutí športovej organizácie (§ 22), čo je v zásade možné aj bez zmeny stanov (postupom v súlade s § 21 a 22 Zákona o športe). Odporúčame však určite vykonať test stanov klubu, aby neboli niektoré články stanov v rozpore so zákonom, ak teda ide o klub/športovú organizáciu, ktorá chce byť prijímateľom verejných prostriedkov.
  K tomu potrebuje mať v IS športu vyznačenú vlastnosť "spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov", ktorej podmienkou je súlad činnosti klubu s § 21 a 22 Zákona o športe.
  Pre zabezpečenie toho, aby vo vnútri športovej organizácie poznali pravidlá, ktoré je treba pri činnosti klubu dodržiavať na splnenie podmienky spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, odporúčame do stanov alebo inej zakladateľskej listiny klubu zapracovať obsah § 21 a 22 zákona o športe, minimálne formou odkazu na tieto ustanovenia zákona o športe v zakladateľskej listine klubu.
  Ak klub nechce byť prijímateľom verejných prostriedkov táto povinnosť (vykonávať činnosť v súlade s §21 a 22 zákona o športe) sa na jeho činnosť nevzťahuje.
  V prípade, ak nastane situácia, že v stanovách športovej organizácie je ustanovenie, ktoré je v rozpore s § 21 a 22 zákona o športe ale športová organizácia nevykonávala žiadnu činnosť v rozpore s § 21 a 22 zákona o športe, strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov nenastane. V tomto prípade sa odporúča upraviť stanovy tak, aby neobsahovali rozpory s § 21 a 22 zákona o športe.

  29. Naše občianske združenie (OZ), vytvorilo športový klub, ktorý bude fungovať pod naším OZ - toto všetko úplne v súlade so stanovami OZ.
  Moja otázka je, či tento klub môžeme nazvať inak ako je názov OZ, alebo musíme použíivať označenie OZ?
  Názov klubu by bol používaný iba na jeho označenie, v právnych veciach by bol používaný názov OZ.

  Na PRÁVNE účely (riešenie právnych vecí, komunikácia s orgánmi a úradmi, uzatváranie zmluvných vzťahov) sa vždy musí používať presný názov uvedený v príslušnom verejnom registri (obchodný register, register občianskych združení, register neziskových organizácií, register nadácií) a IČO, ktoré je jedinečným označením právnickej osoby.

  Na ŠPORTOVÉ účely (označenie názvu klubu v športových tabuľkách, pozvánke na súťaž, článkoch na internete či iných médiách) a MARKETINGOVÉ účely (prezentácia športovej značky/názvu klubu na reklamných materiáloch, či predmetoch a pod.) je možné používať aj iný názov, ako je uvedený v príslušnom verejnom registri. Mnohé kluby si napríklad upravujú názvy na športové a marketingové účely tak, že si do názvu klubu publikovaného v tabuľkách a výsledkových servisoch pridajú na jednu alebo viac sezón označenie významného sponzora.

  30. Sme príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá podľa môjho vedomia nie je povinná oznámiť údaje o aktuálnom štatutárnom orgáne klubu na MVSR . Na viacerých miestach , napr. aj vo futbalovom ISSF systéme žiadajú od nás registračné číslo organizácie vo formáte VVS/1-....../90....(dávajú nám za povinnosť zaregistrovať sa do MNO do 30.6.19)

  Ako príspevková organizácia zriadená mestom máme Zriaďovaciu listinu, štatút aj štatutár schválený zastupiteľstvom, IČO, číslo Živnostenského registra lebo máme aj vedľajšiu podnikateľskú činnosť. Aké registračné číslo máme používať namiesto VVS/1-....../90....aby bolo zrejmé, že sme príspevková organizácia mesta a nie OZ alebo MNO? V športovej oblasti nám nevedia s týmto problémom pomôcť.

  Pre príspevkovú organizáciu sa nevzťahuje povinnosť oznamovať štatutárny orgán na MV SR. Právne formy, ktorých sa to týka, sú v zákone presne uvedené a majú to v osobitných zákonoch.

  Príspevkové a rozpočtové organizácie nemajú žiadne označenie a nie sú nikde registrované ... akurát v rámci sektora verejnej správy - čo ŠÚ SR eviduje. Keďže nie sú registrované, tak nevypĺňajú údaj o registračnom čísle organizácie.

   

  31. Bola kvôli koronakríze posunutá v roku 2020 povinnosť vyhotoviť do 30.6. výročnú správu a účtovnú závierku športovej organizácie?

  Novelou bola posunutá povinnosť prerokovania výročnej správy, z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá stále trvá (zatiaľ bol zrušený len núdzový stav), nakoľko zo zdravotných dôvodov bolo/je nevhodné, aby sa stretávali najvyššie orgány športových organizácii, avšak povinnosť výročnú správu vypracovať riadne a včas t.j. v pôvodnom termíne zmenená nebola.
  Podľa
  § 101a Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
  (2) V čase krízovej situácie môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú správu do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania najvyšším orgánom športovej organizácie. Najvyšší orgán športovej organizácie prerokuje výročnú správu do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie."

  Takže bola posunutá len povinnosť prerokovať výročnú správu v najvyššom orgáne.

  A čo sa týka posunu splnenia daňovej povinnosti, tam platia aj pre športové organizácie všeobecné pravidlá ako pri iných daňových subjektoch.

  Text pokračujúci za zbalovacím obsahom

  Poznámky pod čiarou:

  1. Tu je možné doplniť špecifikáciu činnosti právnickej osoby podľa uváženia a zamerania, ktoré subjekt chce a hodlá prezentovať navonok smerom k trhu a tretím osobám a, b, c
  Andrea Falatová    31. január 2020 08:19
  Môže hlavný tréner reprezentácie zmeniť nomináciu na preteky schválenú orgánom Národného športového zväzu ? Je pre neho táto nominácia záväzná ? Je pre hlavného trénera záväzný Súťažný poriadok Národného športového zväzu ?
  Ďakujem pekne za odpoveď.
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Nomináciu na podujatie štátnej športovej reprezentácie schvaľuje v súlade s § 29 ods. 2 ZoŠ národný športový zväz alebo iná športová organizácia (napr. SOŠV alebo SPV), ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.

  Tréner reprezentácie, ktorého schválil rovnako NŠZ (dal mu teda dôveru pripravovať a vyberať/navrhovať členov reprezentácie), pripravuje a odôvodňuje (napr. technickému úseku NŠZ) návrh nominácie, ktorý predkladá na schválenie orgánu NŠZ, ktorý je podľa predpisov NŠZ oprávnený nomináciu schváliť. Spravidla ju predkladá prezidentovi, generálnemu sektretárovi alebo výkonnému orgánu zväzu. Obdobným spôsobom (ale spravidla operatívnejšie, čo si často vynucujú náhle okolnosti determinujúce potrebu zmeny nominácie) sa v prípade potreby schvaľuje aj zmena nominácie.

  Súčasťou schválenej nominácie často bývajú už aj náhradníci, ktorých NŠZ povolá v prípade zranenia, choroby alebo iného dôvodu absencie nominovaného reprezentanta. Vtedy sa postupuje operatívne a je vecou vnútorných pravidiel NŠZ, a často aj dlhodobo zaužívaných zvyklostí v NŠZ, či výber a povolanie náhradníka prebieha výlučne podľa inštrukcií trénera, ktorý o tom informuje prezidenta a/alebo sekretariát NŠZ. Alebo čo podľa predpisov alebo rozhodnutia o schválení nominácie prezident NŠZ alebo administratíva NŠZ prípadne výkonný orgán musí ešte odsúhlasiť výber náhradníka podľa trénera reprezentácie. Môže napr. nastať aj taká situácia, že náhradník nebude pozvaný z časových alebo aj iných dôvodov (napr. ekonomických, výkonnostných a pod.).
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Adriana Salaiová    11. júl 2016 14:39
  Dobrý deň,

  sme Plavecký klub Masters, občianske združenie registrované v registri OZ MV SR a tiež registrovaný v Slovenskej plaveckej federácií. Dostávame 2 % z podielu zaplatenej dane, dotáciu z mesta (300 €) alebo príspevok na činnosť 100 €.Chcela by som si ujasniť terminológiu v závislosti na nový zákon o športe. Sme športový klub podľa § 15 ZoŠ alebo športová organizácia §8 ZoŠ? Povinnosti športového klubu som nenašla. Len čo píše § 15. Alebo sme síce športový klub, ale povinnosti máme ako športová organizácia, registrácie v registri fyzických osôb § 80, sme prijímateľom verejných prostriedkov, musíme mať zriadený bankový účet §60 ods.3 písm.d)

  Ďakujem za vysvetlenie.
  Saliová
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Športový klub upravený v § 15 je iba osobitný a zároveň najrozšírenejší typ športovej organizácie upravenej v § 8 a nasl. Zákona o športe, takže sa naň vťahuje všeobecná úprava platná pre športovú organizáciu.
  Právna úprava športových organizácií je obsiahnutá v druhej hlave Zákona o športe od § 8 až po § 23 a úprava ide od najvšeobecnejšej úpravy pre športovú organizáciu k špeciálnej úprave pre športové kluby a národné športové zväzy.
  Z definície športového klubu (§ 15 ods. 1 ZoŠ) aj národného športového zväzu (§ 16 ods. 1 v spojení s § 3 písm. m) ZoŠ) je zrejmé, že v oboch prípadoch ide o \"športovú organizáciu\", t.j. platí pre nich aj všeobecná právna úprava športovej organizácie v § 8 až 14.
  Čo sa týka povinnosti mať zriadený osobitný účet na príjem verejných prostriedkov, ten sa vyžaduje podľa § 66 ods. 3 písm. d) ako jedna z podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Ak združenie nemá príjem z verejných prostriedkov, tak osobitný účet nemusí mať zriadený. Dôvod je ten, aby verejné prostriedky boli ľahšie kontrolovateľné na jednom bankovom účte a aby nedošlo k ich zmiešaniu s vlastnými súkromnými prostriedkami športovej organizácie. Ak sa kontroluje hospodárenie s verejnými prostriedkami, predmetom kontroly sú verejné prostriedky vedené na osobitnom účte, čo zjednodušuje prehľad o použití verejných prostriedkov tak kontrolovanému ako aj kontrolujúcemu a v neposlednom rade aj orgánom a členom športovej organizácie.
  Upravené 13.júl 2016 20:25
  + - Hodnotenie:1 Počet hodnotení:1
  Peter Kováč    23. február 2016 23:45
  Do vydania nového zákona o športe bolo možné organizovať športové kurzy na základe živnostenského oprávnenia na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry. Živnostník mohol zamestnávať ďalších športových trénerov na odborné vedenie svojich kurzov. Toto ešte prechodne platí do vypršania aktuálneho osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
  Zaujíma ma, či po zániku živnostenského oprávnenia a prechode na činnosť športového odborníka podľa osobitného predpisu v súlade s novým zákonom o športe, zaniknú spolu so živnosťou aj zmluvy živnostníka s ďalšími osobami? Napríklad zamestnanecké zmluvy trénerov so živnostníkom, leasingové zmluvy, zmluvy o prenájme športoviska a podobne? Alebo automaticky prechádzajú na športového odborníka ktorému zostáva rovnaké IČO, DIČ?
  Môže športový odborník v zmysle zákona 440/2015 organizovať športové kurzy samostatne, bez zastrešenia športovou organizáciou? Môže mať zamestnancov?

  Ďakujem
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti