Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci - kto sme a akú alternatívu ponúkame slovenskej spoločnosti ? NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  19.06.2019UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  resized__300x158_fairplayVážení čitatelia, priatelia športu,

  prinášame Vám úvodný článok k sérii článkov, v ktorých odborníci pôsobiaci na platforme Učenej právnickej spoločnosti zhodnotia stav implementácie športovej legislatívy najmä Zákona o športe do praxe a to tak na strane štátu, ako aj na strane športovej obce.

  Cieľom tohto prvého článku je zhrnúť, čo a akou formou Učená právnická spoločnosť a jej odborní spolupracovníci priniesli slovenskému športu za takmer 10 rokov svojej existencie a faktograficky poukázať na poctivý kvalitný znalostný základ i nadobudnuté skúsenosti športovo-právnej komunity, ktorá na platforme UčPS uskutočnila viaceré vzdelávacie, legislatívne, publikačné, vedecké i športové projekty.

  Z tejto znalosti i skúsenosti budú vychádzať odborné vecné hodnotenia stavu implementácie Zákona o športe, ako aj implementácie Zákona o organizovaní verejných športových podujatí, do športovej praxe.

   Na úvod si krátko pripomeňme poslanie UčPS a vznik UčPS v roku 2009 ...

  Pýtate sa možno, ako poslanie a vznik UčPS súvisia s pripravovanými príspevkami o fungovaní nového Zákona o športe v praxi?

  Na prvý pohľad žiadnu vecnú súvislosť vidieť nebudete, no napriek tomu sme považovali za vhodné i potrebné po takmer 10 rokoch histórie UčPS a komunity ľudí, ktorí spoluvytvárajú jej príbeh, históriu, znalosť, vzťahy a hodnoty, zhrnúť a pripomenúť poslanie UčPS jej základné idey i doterajšie pôsobenie UčPS.

  Takéto zhrnutie potrebuje UčPS a jej členovia, aby sme si pripomenuli základné rámce našej “misie” - kto sme, čo sme v rámci UčPS prijali za s svoje poslanie a ako sa k jeho napĺňaniu približujeme, ako aj pre tých ktorí nás sprevádzajú, podporujú či sledujú tvorivé napredovanie UčPS jej členov a priateľov. Pre tých, ktorí veria a fandia nám, ideám a spôsobu komunikácie, ktoré sme si osvojili a ktorých spoznanie a ďalšie rozšírenie medzi mladých ľudí je oveľa dôležitejšie ako my sami.

  Učená právnická spoločnosť je občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2009 ako jedinečné spojenie právnického pohľadu na svet z perspektívy advokáta reprezentujúceho súkromný sektor, kariérneho prokurátora s praxou v oblasti vzdelávania justície reprezentujúceho verejný sektor a vysokoškolského učiteľa s poznaním štúdia i praxe na zahraničných univerzitách reprezentujúceho tretí sektor, ktoré je doplnené pohľadom ďalších členov a priateľov UčPS pôsobiacich v rôznych oblastiach spoločnosti, ktorí postupne rozšírili komunitu UčPS.

  Združenie UčPS je otvorené uvedomelým tvorivým ľuďom, ktorí považujú tvorbu a dodržiavanie "rozumných" pravidiel[1] za cestu dlhodobo udržateľného rozvoja.

  Základné poslanie, ktoré si pri založení UčPS vytýčili zakladajúci členovia združenia bolo/je “pozitívne ovplyvniť profesijný a súkromný život členov a priateľov združenia i odbornej právnickej verejnosti a podporiť pozitívne vnímanie významu postavenia a práce právnikov v spoločnosti na strane jednej a uvedomelosť a zodpovednosť právnikov pri plnení ich pracovných a spoločenských úloh na strane druhej”.

  Ako právnici, ktorí sa počas svojho osobného i profesijného života snažia byť uvedomelí a zodpovední nielen svojimi výrokmi, ale najmä svojimi skutkami i v prístupe k tomu, čo práve robíme/tvoríme, k svojej znalosti, či ako právnici, ktorým záleží na dodržiavaní zákonom ustanovených pravidiel na Slovensku, vnímame/cítime, že je našou povinnosť využiť a zdieľať našu znalosť v oblastiach našich tvorivých aktivít.

  Jednak vykonávaním a vypracovaním odborných hodnotení a analýz, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre ďalší progres, ktoré sú súčasťou dlhodobého výskumu členov UčPS v témach, ktorými sa zaoberajú na expertnej úrovni, ako aj poukazovaním na to, čo sa javí byť v nesúlade s platným právnym stavom a zároveň navrhovaním možných riešení na dosiahnutie pokroku či súladu s platným právnym stavom.

  Dôležité míľniky, udalosti a podujatia, ktoré bližšie vypovedajú o tvorivej ceste členov a priateľov UčPS pri napĺňaní základného poslania združenia UčPS sú zhrnuté v prezentácii: "Učená právnická spoločnosť 2009 až 2018".

  Názor na to, či a do akej miery sa darí UčPS plniť jej poslanie, nech si každý urobí sám.

  Zásadná idea, ktorá dlhodobo spája členov komunity UčPS bez ohľadu na ich vierovyznanie či politické sympatie/antipatie a dáva im víziu, vieru a nádej v lepšie spravované Slovensko znie:

  “Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie
  je dobrou cestou
  pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt
  ... (nielen) v športe.”

  Základný princípy (nielen) odbornej komunikácie v rámci komunity:

  “Rozhoduje znalosť - každý, kto má znalosť (poznatky alebo skúsenosti), bez ohľadu na to, či je členom alebo priateľom UčPS a má záujem zapojiť sa do odbornej diskusie alebo ju sám otvoriť
  má vytvorenú reálnu možnosť diskutovať, ponúknuť svoje riešenie a presvedčiť ostatných o svojich názoroch, záveroch a odborných argumentoch.

  V diskusii nech rozhodne prevažujúci názor formulovaný na základe seriózneho vyhodnotenia všetkých zhromaždených názorov, faktov a vecných argumentov po starostlivom vyhodnotení širších vecných súvislostí skúmanej problematiky.

  UčPS je pripravená poskytnúť odbornú súčinnosť a byť odborným partnerom akémukoľvek subjektu, ktorý sa snaží získať znalosť na jej využitie pri zlepšení správy verejných vecí v slovenskej spoločnosti rozumným usporiadaním veci.”

  UčPS sa od roku 2010 začala intenzívne venovať športovému právu, čo bolo ovplyvnené najmä tým, že viacerí členovia UčPS sa podieľali na dlhodobom projekte “Legislatíva - Novelizácia noriem Slovenského futbalového zväzu”, ktorý bol súčasťou Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014. V rámci tohto projektu bol postupne v priebehu 4 rokov úplne nahradený pôvodný systém interných predpisov SFZ novým súborom interných predpisov (cca 10 poriadkov a 30 smerníc a štatútov) vrátane Stanov SFZ, ktoré vychádzali z požiadaviek a štandardov UEFA, FIFA i platného právneho poriadku.

  Stanovy SFZ ako zásadný športovo-politický dokument organizovaného futbalu na Slovensku bol po cca dvojročných prípravách, celokomunitnej diskusii, 4 verejných pripomienkovacích kolách k návrhom stanov, po vypracovaní 21 časových verzií návrhu stanov a zložitých vecných športovo-politických diskusiách záujmových skupín pôsobiacich vo futbale schválené na konferencii SFZ konanej dňa 8. septembra 2012 v Banskej Bystrici veľkou väčšinou hlasov delegátov konferencie SFZ (121 hlasov zo 145 hlasujúcich). Znenie stanov SFZ následne odsúhlasilo aj právne oddelenie UEFA i FIFA.

  Viac o schválení a obsahu stanov SFZ z roku 2012 - TU.

  V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v úzkej previazanosti s projektom “Legislatíva SFZ” sa realizoval v rámci SFZ aj projekt informačného systému slovenského futbalu (ISSF) ocenený na medzinárodnom kongrese ITAPA v roku 2013.[2] ISSF premietol predpismi nanovo upravené procesy do každodenného pracovného nástroja pre celú slovenskú futbalovú komunitu, a to nielen športovú časť (registrácie, prestupy, výsledky, tabuľky, disciplinárne sankcie, činnosť orgánov a komisií SFZ, RFZ a ObFZ), ale aj ekonomickú časť športového života (stravné, cestovné, odmeny delegovaných osôb, pokuty, poplatky, členské, zberné faktúry a pod.).

  Takáto cesta otestovaná na najväčšom slovenskom športe, bola v mnohých smeroch inšpiráciou aj pri novom Zákone o organizovaní verejných športových podujatí (1/2014 Z.z.) a Zákone o športe (440/2015 Z.z.), na príprave ktorých významne participovali aj viacerí členovia UčPS, ktorých odborné výstupy boli využité pri tvorbe zákona. Do prípravy návrhu Zákona o športe boli zapojení ako členovia širšej pracovnej skupiny alebo ako konzultanti aj právnici a odborníci z poznatkami a skúsenosťami z iných športov ako futbal.

  V rámci prípravy na projekt Zákona o športe si komunita UčPS otestovala svoje legislatívne i komunikačné zručnosti pri príprave návrhu zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a manažovaní legislatívneho procesu, ktorý bol schválený v Národnej rade SR prierezovo 111 hlasmi tak opozičných poslancov, ako i koaličných poslancov. 

  Jedným z najdôležitejších výsledkov tvorivej aktivity športovo-právnej komunity UčPS, ktorej členmi nie sú iba “športový právnici” ale aj iní odborníci, bolo vypracovanie návrhu Zákona o športe s dôvodovou správou pracovnou skupinou UčPS formou dotačného projektu ministerstva školstva. Tento návrh bol po náročnom legislatívnom procese nakoniec dňa 24. novembra 2015 schválený v pléne Národnej rady Slovenskej republiky 132 hlasmi poslancov zo 135 prítomných poslancov (3 sa zdržali hlasovania), čo novému Zákonu o športe dáva silný mandát na uskutočnenie dlhodobej systémovej reformy slovenského športu podľa konceptov a schém upravených v tomto znení Zákona o športe, ktorý sa jeho schválením stal zákonom Slovenskej republiky, ktorý sme všetci povinný dodržiavať - zväzy kluby, športovci, športoví odborníci ale aj štát a jeho/naši úradníci.

  A hoci schválené znenie zákona obsahuje možno 70% konceptov navrhovaných pracovnou skupinou UčPS, pracovná skupina plne rešpektuje demokratické princípy, pravidlá legislatívneho procesu i mandát vlády SR i poslancov Národnej rady SR na vykonanie zmien v návrhu zákona a bude pokračovať v diskusii o konceptoch, riešeniach a schémach, ktoré z pôvodného návrhu vypadli, respektíve na základe nového poznania, novej znalosti ponúkať vylepšené prípadne úplne nové koncepty riešení, schém, pravidiel. 

  UčPS v spolupráci s externými expertmi - priateľmi UčPS okrem prípravy prvých piatich ročníkov konferencie s medzinárodnou účasťou "ŠPORT a PRÁVO" v rokoch 2012 až 2016 (spoločný projekt UčPS a SFZ), pripravila:

  • 3 verejné dišputy k návrhu Zákona o športe v roku 2015 (Košice, Žiar nad Hronom a Bratislava), 
  • sériu 19 seminárov k Zákonu o športe pre národné športové zväzy a iné športové organizácie v roku 2016, 
  • sériu 11 seminárov k zmluvným vzťahom v športe a ich daňovo-odvodovým aspektom (2017) a 
  • konzultácie so zástupcami športových zväzov a klubov k príprave zmien ich stanov + vypracovanie vzorových stanov zväzu a klubu,
  • mnoho ďalších odborných podujatí a výstupov v oblasti športu a práva, najmä cca 200 odborných článkov, cca 100 prezentácií a videoprezentácií a cca 400 odpovedí na často kladené otázky.

  Čomu sa venovala odborná komunita UčPS v prvom polroku 2017?

  Pôsobenie v Legislatívno-právnej komisii Slovenského olympijského výboru 

  Vzhľadom na to, že odborná komunita UčPS sa snaží napomáhať príprave a implementácii systémových zmien v slovenskom športe, viacerí odborníci na športové právo pôsobiaci na platforme odbornej komunity UčPS od začiatku roka 2017 poskytovali odbornú pomoc ako členovia alebo konzultanti legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského výboru, kde sa podieľali na plnení 30 legislatívno-právnych úloh.

  Séria seminárov: “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe” 

  Popri tom v apríli, máji a júni odborníci UčPS v spolupráci s pánom Jozefom Mihálom, expertom na dane a odvody, uskutočnili projekt série 11 seminárov po celom Slovensku s názvom “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”.

  Bližšie informácie o sérii seminárov sú dostupné - TU

  Výstupy zo série seminárov:

  • vyhlásenie firmy Respect k Zákonu o športe je dostupné - TU
  • anketa UčPS k Zákonu o športe je dostupná - TU
  • prezentácia je dostupná - TU
  • videoprednášky sú dostupné - TU
  • závery zo seminárov sú dostupné - TU
  • ďalších 110 otázok a odpovedí k témam seminára - TU

  UčPS sa aktívne zapojila aj do medzirezortného pripomienkového konania k zákonu o DPH a zákonu o dani z príjmu, v ktorých uplatňovala pripomienky zlepšujúce využiteľnosť zmluvy o sponzorstve v športe.

  Pripomienky uplatnené k novele zákona o DPH zo strany UčPS:

  Pripájame odkaz na spomínaný legislatívny návrh k zákonu o DPH:
  LP/2017/337 - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

  1. K § 3 ods. 2 návrhu zákona:
  Žiadame výslovne vylúčiť z definície ekonomickej činnosti tohto návrhu zákona, a tým aj spod pôsobnosti zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty plnenie zo zmluvy o sponzorstve v športe, z dôvodu predídenia možným aplikačným problémom a zabezpečenia stavu právnej istoty v súvislosti s otázkou, či príjmy/plnenia poskytnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe spadajú pod definíciu ekonomickej činnosti, a teda pod režim zákona o dani z pridanej hodnoty.
  Navrhujeme, aby príjem - sponzorské a v nadväznosti na to aj všetky výdavky uhradené zo sponzorského sponzorovaným, ktoré sú v súlade so zákonom i dojednaným účelom uvedeným v zmluve o sponzorstve v športe (zverejnenej v informačnom systéme športu spolu s vykazovaním použitia sponzorského), boli explicitne vyňaté spod pojmu „ekonomická činnosť“, a tým aj z režimu dane z pridanej hodnoty. Ide o účelovú dotáciu, ktorú má prijímateľ použiť zákonom a zmluvou stanoveným spôsobom a verejne vykázať a zverejniť v informačnom systéme športu. Na základe týchto povinnosti je sponzorské pod verejnou kontrolou štátnych orgánov ako aj verejnosti. Sponzorské nie je príjem určený na podnikanie, ale výlučne na športovú činnosť, pod ktorou je potrebné na základe jej definície v § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.1.2016) rozumieť „vykonávanie, organizovanie, riadenie, správu, podporu alebo rozvoj športu".
  Plnenie zo zmluvy o sponzorstve v športe je vo svojej podstate transparentnou účelovou dotáciou zo súkromných zdrojov, ktorej nespotrebovanú časť, prípadne nesprávne použitú časť, je sponzorovaný povinný vrátiť sponzorovi. Dominujúcou črtou zmluvy o sponzorstve v športe je účelový sponzorský príspevok športovej organizácii, športovému odborníkovi alebo športovcovi za účelom podpory ich športovej činnosti v súlade s verejným záujmom v športe, ktorý je definovaný v § 2 zákona o športe. Povinne sa teda tento príjem zo sponzorskej zmluvy musí použiť na zmluvne dojednaný účel v medziach zákonného rámca, ktorého cieľom nie je dosiahnuť príjem z ekonomickej činnosti, ale podpora vykonávania športovej činnosti sponzorovaného. Účelom zmluvy o sponzorstve v športe tak môže byť iba pokrytie výdavkov/nákladov na športovú činnosť sponzorovaného športovca, športového odborníka alebo športovej organizácie. Prijímateľmi sponzorského poskytnutého s daňovými benefitmi pre sponzora musia byť výlučne členovia národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, ktorí majú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, čím je zúžený okruh týchto subjektov kvantitatívne (prijímateľom nemôže byť akýkoľvek subjekt pôsobiaci v oblasti športu), ale aj kvalitatívne (musí ísť o subjekt, ktorý spĺňa podmienku spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a je členom športovej organizácie, ktorá riadi a kontroluje svojich členov).
  Príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe (sponzorské) sa vzhľadom na jeho podstatu a účel navrhuje vyňať zo širokého pojmu „ekonomická činnosť“ podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, v dôsledku čoho bude jednoznačne ustanovené, že plnenie zo sponzorského a jeho riadne použitie na účel a spôsobom podľa zmluvy o sponzorstve v športe nebude spadať pod režim upravený zákonom o dani z pridanej hodnoty. Ako podporný argument je možné uviesť, že osobitná povaha a účel zmluvy o sponzorstve v športe je premietnutá aj do úpravy § 8 ods. 1 písm. p) a ods. 15, § 12 ods. 2, § 13 ods. 1 písm. a) a § 17 ods. 3 písm. k) a l) a ods. 19 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

  2. K § 3 ods. 2 návrhu zákona: 
  Odporúčame z definície ekonomickej činnosti vypustiť „športovú činnosť“, v nadväznosti na zmenu právnej úpravy v dôsledku schválenia zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.1.2016), ktorý upravil definíciu „športovej činnosti“ v § 3 písm. a) tak, že pod týmto pojmom je potrebné rozumieť „vykonávanie, organizovanie, riadenie, správu, podporu alebo rozvoj športu", čo je podstatne širší obsah pojmu „športová činnosť“, ako zrejme bol pôvodný cieľ použitia tohto pojmu v § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorého znenie bolo schválené v roku 2004.
  Podľa čl. 9 ods. 1 druhej vety smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica“): „Ekonomická činnosť“ je každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby vrátane ťažobných a poľnohospodárskych činností a činností pri výkone slobodných povolaní.“. Na základe obsahu definície „ekonomickej činnosti“ v smernici sa javí, že „športová činnosť“ bola vyjadrená v § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. s cieľom výslovného pokrytia činností pri výkone slobodných povolaní v oblasti športu. Ustanovenie čl. 9 ods. 1 smernice bolo transponované do právneho poriadku Slovenskej republiky nasledovne:
  Podľa prvej vety § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z.: „Ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie") sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu „športovej činnosti“ je v § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. ustanovené toto pravidlo: „Ekonomickou činnosťou (ďalej len "podnikanie") sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa ... športovú činnosť.“. Takéto znenie sa však nejaví byť súladné s cieľom právnej úpravy vyplývajúcim z citovaného ustanovenia čl. 9 ods. 1 smernice, podľa ktorého má byť ekonomickou činnosťou: „... každá činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby ... vrátane činností pri výkone slobodných povolaní“.
  S poukazom na uvedené v záujme dosiahnutia stavu právnej istoty odporúčame vykonať dôslednú právnu analýzu citovaných ustanovení a posúdiť správnosť transpozície čl. 9 ods. 1 smernice do § 3 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z., aj s ohľadom na zmenu právnej úpravy v dôsledku prijatia zákona č. 440/2015 Z. z.
  V tejto súvislosti možno poukázať aj na definíciu ekonomickej činnosti v českom právnom poriadku - § 5 ods. 2 zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z přidané hodnoty, ktorá výslovne nezmieňuje činnosti nad rámec definície v smernici.

  Pripájame link na spomínaný legislatívny proces k Zákonu o dani z príjmov:
  LP/2017/470 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Pripomienky uplatnené k novele zákona o dani z príjmov zo strany UčPS:

  1. Návrh doplnenia tzv. "Superodpočtu" pre sponzorov športu:

  Nad rámec návrhu zákona:
  Za § 30c zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov navrhujeme doplniť nový § 30d, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠30d
  Odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť

  (1) Od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zníženého o odpočet daňovej straty u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, pri realizácii projektu športovej činnosti možno odpočítať súčet a) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, b) 25 % výdavkov (nákladov) vynaložených v zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu, ktoré prevyšujú úhrn výdavkov (nákladov) vynaložených v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) zahrnovaných do odpočtu.

  (2) Pri odpočte výdavkov (nákladov) na sponzorské od základu dane podľa odseku 1 postupuje rovnako aj daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11.

  (3) Od základu dane možno podľa odseku 1 písm. a) až c) odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i), ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka. Ak vynaložené výdavky (náklady) podľa zmluvy o sponzorstve v športe zverejnenej v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu,1b) súvisia s realizáciou projektu športovej činnosti len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa odseku 1 písm. a) až c) len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu športovej činnosti.

  (4) Odpočet podľa odseku 1 nemožno uplatniť na výdavky (náklady), na ktoré bola poskytnutá úplná podpora z verejných financií.

  (5) Odpočet podľa odseku 1 môže využiť daňovník, ktorý v zdaňovacom období neuplatňuje úľavu na dani podľa § 30b.

  (6) Projektom športovej činnosti, pri ktorého realizácii možno uplatniť odpočet podľa odseku 1, sa rozumie písomný dokument (zmluva o sponzorstve v športe), v ktorom daňovník vymedzí predmet športovej činnosti. Tento dokument musí obsahovať najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú názov a sídlo spoločnosti, daňové identifikačné číslo, u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania, dátum začiatku a predpokladaného ukončenia realizácie projektu športovej činnosti, ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení, celkové predpokladané výdavky (náklady) na realizáciu projektu a predpokladané výdavky (náklady) v jednotlivých rokoch realizácie projektu. Projekt športovej činnosti musí byť podpísaný pred začatím jeho realizácie osobou oprávnenou konať za daňovníka. Pri daňovej kontrole82) je správca dane alebo finančné riaditeľstvo120k) oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie projektu športovej činnosti. Lehota na predloženie projektu športovej činnosti daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

  (7) Finančné riaditeľstvo do troch mesiacov nasledujúcich po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zverejní v zozname daňových subjektov podľa osobitného predpisu120l) o daňovníkovi, ktorý si pri realizácii projektu športovej činnosti uplatnil odpočet podľa odseku 1, tieto údaje: a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo daňovníka, b) výšku uplatneného odpočtu a zdaňovacie obdobie jeho uplatnenia, c) dátum začiatku realizácie projektu športovej činnosti, d) ciele projektu, ktoré sú dosiahnuteľné počas doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení.

  (8) Ak odpočet podľa odseku 1 nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo základ dane po znížení o odpočet daňovej straty je nižší ako odpočet podľa odseku 1, je možné odpočet výdavkov (nákladov) na športovú činnosť alebo jeho zostávajúcu časť uplatniť v najbližšom nasledujúcom zdaňovacom období, v ktorom daňovník vykáže základ dane, najviac však v štyroch zdaňovacích obdobiach bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, v ktorom nárok na odpočet podľa odseku 1 vznikol.“.

  2. Návrh vykonania zmeny, ktorou sa dosiahne, aby bol sponzor oprávnený poskytnúť sponzorské na základe výsledku hospodárenia dosiahnutého v predchádzajúcom daňovom roku:

  Nad rámec návrhu zákona k § 17 ods. 19 písm. h):
  Navrhujeme nasledovné znenie § 17 ods. 19 písm. h) zákona:
  V § 17 ods. 19 písm. h) tak navrhujeme nahradiť slovo "použitia" slovom "poskytnutia", v nasledujúcej časti vety ďalej navrhujeme nahradiť slovo "v príslušnom" slovom "v predchádzajúcom" a slovo "vykáže" slovom "vykázal".

  Odôvodnenie:
  U sponzora by išlo o výdavok (náklad) už po jeho poskytnutí (bez ohľadu na to, či ho sponzorovaný v príslušnom zdaňovacom období použil). Zároveň namiesto podmienky mať kladný základ dane v príslušnom zdaňovacom období je vhodné upraviť túto povinnosť tak, aby bol kladný základ dane v predchádzajúcom zdaňovacom období. 

  3. Návrh vykonania zmeny, ktorou sa dosiahne, aby predmetom dane z príjmov fyzických osôb neboli cestovné náhrady poskytnuté športovcovi a dotácie z verejných prostriedkov (od štátu, VÚC alebo mesta/obce) poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi priamo alebo prostredníctvom jeho klubu/zväzu:

  Nad rámec návrhu zákona k § 6:
  V § 6 navrhujeme doplniť odsek 16 v nasledovnom znení:
  „(16) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom činnosti športovca 29aa) do výšky, na ktorú vznikne športovcovi nárok podľa osobitných predpisov15) ani odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie podľa osobitného predpisu34a) aj vtedy, ak je poskytnutá prostredníctvom tretej osoby.“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu č. 34a znie:
  „34a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

  Čo pripravuje odborná komunita UčPS pre športovú i športovo-právnu obec na jeseň 2017?

  1. Medzinárodná konferencia “Šport a právo 2017” 
   Tak ako už tradične od júna začala UčPS v spolupráci so SFZ pripravovať v poradí už 6. ročník medzinárodnej konferencie “Šport a právo”, ktorá sa tento rok bude konať v dňoch 12. a 13. októbra 2017 v Poprade (hotel Aquacity).

   Okruhy tém konferencie organizátori predbežne nezáväzne vymedzili nasledovne:
   1. "Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?"
   2. "Fond na podporu športu ako moderný transparentný nástroj na financovanie športu zo štátnych prostriedkov".
   3. "Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť".
   4. "Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?"

   MOTTO konferencie:

   "Na začiatku i na konci každého pravidla a ním upraveného procesu je človek, ktorý sa pod vplyvom toho čomu a komu verí rozhoduje ako sa nastaví, či bude vnímať ten jeho pomyselný pohár ako poloplný alebo iba ako poloprázdny,
   ... nech sa ten náš športový pohár javí ako poloplný a po kvapkách doň každodennou tvorivou činnosťou i slušnou vecnou komunikáciou pridávajme ako živú vodu vieru,
   že sa pomaly ale isto bude plniť a s ním aj sny a priania športovcov, ich realizačných tímov, rodín, športovej komunity a fanúšikov slovenského športu."


   Viac informácií o konferencii “Šport a právo 2017” - TU

  2. Vydanie printovej i elektronickej verzie zborníka príspevkov z konferencie "Šport a právo 2017” ako osobitné vydanie odborného časopisu MagOff
   (obdobne ako v ročníkoch 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016).

  3. "Súťaž v písaní esejí" pre študentov a absolventov práva z oblasti športového práva
   Učená právnická spoločnosť a Slovenský futbalový zväz, spolu s odbornými garantmi Paneurópskou vysokou školou, Fakultou práva a Katedrou teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci konferencie „Šport a právo 2017“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12.-13.10.2017 v Poprade, vypisujú kreatívnu súťaž v písaní esejí v hlavnej tematickej oblasti „Šport a právo – právo a šport“

   Viac informácii o "Súťaži v písaní esejí"- TU

  4. Výučba predmetu “Športové právo” na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, s ktorou UčPS podpísala Memorandum o spolupráci.
   Viac informácií v týchto článkoch:
   http://www.ucps.sk/Sportove_pravo_ako_studijne_zameranie_coskoro_realitou
   https://www.paneurouni.com/prava/bakalarske-studium/zamerania/sportove-pravo/
   https://www.paneurouni.com/?aktualita=fakulta-prava-zvysuje-povedomie-o-ferovosti-v-sporte-aj-vdaka-novej-spolupraci-s-ucenou-pravnickou-spolocnostou 

  5. Príprava manuálu k používaniu zmluvy o sponzorstve v športe
   Manuál má za cieľ pomôcť národným športovým zväzom, športovým klubom, športovým odborníkom i športovcom pri využívaní inštitútu zmluvy o sponzorstve v športe na zabezpečenie finančných prostriedkov na šport zo súkromných zdrojov tak, aby obsah zmluvy i proces jej uzavretia, zverejnenia a vykazovanie používania sponzorského boli v súlade s právnym poriadkom a aby si poskytnuté sponzorské mohli sponzori uplatniťako výdavok odpočítateľný v plnej výške od základu dane, čo napomôže financovaniu vykonávania, organizovania, podpory a rozvoja športu na Slovensku.

  6. Príprava manuálu k dobrovoľníctvu v športe
   Manuál má za cieľ pomôcť národným športovým zväzom a športovým klubom pri vytvorení systému využívania pomoci dobrovoľníkov v športe v súlade s právnym poriadkom, ako aj pri budovaní vlastnej internej siete dobrovoľníkov, ktorí sú neodmysliteľnou integrálnou súčasťou vykonávania, organizovania, podpory a rozvoja športu aj na Slovensku.

   Link na pripravovaný manuál nájdete TU

  7. Projekt tvorby internetovej športovej platformy “SPORTNET.UčPS” časť športové právo a jeho praktické využívanie.
   Vytvorenie novej internetovej platformy - “Systému sprístupňovania znalosti komunity UčPS” na dlhodobú systematickú tvorbu, zdieľanie a rozvíjanie znalosti z oblasti športového manažmentu a športového práva pre subjekty pôsobiace v slovenskom športe.

  8. Dopracovanie projektu “Komentár k Zákonu o športe”.

  9. Dopracovanie projektu “Komentár k Zákonu o o organizovaní verejných športových podujatí”.

  10. Po 20 mesiacoch účinnosti Zákona o športe pripravuje UčPS odborné zhodnotenie aplikácie jednotlivých oblastí úpravy tohto zákona, pričom podrobnejšie sa budeme venovať témam:
   1. Vecné zhodnotenie novely Zákona o športe a jej dôvodov - analytický materiál spracovaný expertmi z oblasti športového práva.
   2. Športoví odborníci - evidencia športových odborníkov v registri fyzických osôb, preukazovanie odbornej spôsobilosti a spôsob vykonávania činnosti športového odborníka.
   3. Kontrolóri športových organizácií - skúšky a vzdelávanie kontrolórov, ako dôležitej súčasti reformy športu.
   4. Financovanie športu - garantované minimum pre šport z rozpočtu ministerstva školstva.
   5. Financovanie športu - nedostatky pri aplikácii Zákona o športe pri výpočte príspevku uznanému športu v roku 2016.
   6. Financovanie športu - systém transparentného rozdeľovania prostriedkov na šport v roku 2017.
   7. Vykonávanie športu v kolektívnych športoch formou závislej práce.
   8. Informačný systém športu ako očakávaný “pilier” reformy slovenského športu.
   9. Zmluva o sponzorstve v športe - aké by mala/mohla mať pravidlá, aby naplnila deklarovaný účel.

  11. Odpočet plnenia programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 pre oblasť športu

   Časť programového vyhlásenia vlády pre oblasť športu je dostupná - TU

  Prečo by sa vlastne mala práve Učená právnická spoločnosť (ďalej tiež “UčPS”) pozrieť odborne analyticky na napredovanie reformy slovenského športu?

  1. Možno preto, lebo UčPS vytvorila platformu pre komunitu odborníkov, najmä právnikov, ktorí sa dlhodobo (viac ako 7 rokov) venujú problematike športového práva a súvisiacim témam, ktoré významne ovplyvnil nový Zákon o športe.
  2. Možno preto, lebo UčPS disponuje znalosťou, ktorú táto komunita vytvorila, zdieľa ju a ďalej rozvíja v rovine teoretickej (viacerí členovia sú aktívni v akademickej/lektorskej oblasti a tvorbe odborných príspevkov, prezentácií a iných autorských diel dostupných na stránkach www.ucps.sk) i praktickej (viacerí členovia pôsobia v športových zväzoch alebo kluboch ako športoví odborníci - členovia orgánov, tréneri alebo aj ako aktívni športovci).
  3. Možno preto, lebo odborná komunita UčPS vrátane odborných konzultantov sa podieľala na vytvorení návrhu Zákona o športe i ďalšom legislatívnom procese, a aj keď schválené znenie obsahuje 70% pôvodného návrhu a je výsledkom toho na čom sa dokázala slovenská spoločnosť dohodnúť, komunita UčPS rešpektuje znenie Zákona o športe - zákona Slovenskej republiky schváleného v Národnej rade SR hlasmi 133 poslancov a nik nebol proti jeho prijatiu.
  4. Možno preto, lebo odborná komunita UčPS vrátane odborných konzultantov sa už 20 mesiacov podieľa na implementácii Zákona o športe do praxe, v rámci ktorého uskutočnila viac ako tri desiatky 1- a 2-dňových seminárov, stovky osobných či emailových konzultácií, desiatky stanovísk všeobecnej povahy, zodpovedala stovky často kladených otázok, vytvorila desiatky prezentácií a videoprednášok k témam a problémom nového Zákona o športe.
  5. Možno preto, lebo komunita UčPS pociťuje spoločenskú zodpovednosť za to, že v oblasti, ktorej sa odborne dlhodobo venuje a nadobudla v nej na slovenské pomery veľmi vysokú úroveň znalosti i skúsenosti, ktorú považuje za svoju občiansku povinnosť využiť v záujme spoločnosti, v záujme dosiahnutia dodržiavania záväzných pravidiel i fair play.
  6. Možno preto, lebo to asi oprávnene očakáva športová odborná i laická verejnosť od odborníkov UčPS, ktorá je mnohými vnímaná ako odborný líder v odvetví športového práva na Slovensku, keďže Slovensko zatiaľ nedisponuje takým odborným potenciálom, aby v športovom práve pôsobilo viacero silných odborných skupín typu UčPS, hoci kvalitných právnikov venujúcich sa jednotlivým témam športového práva je na Slovensku nepochybne mnoho.
  7. Možno preto, lebo členovia a priatelia UčPS na základe svojej životnej skúsenosti veria tomu, že najlepším spôsobom ako dosiahnuť rovnováhu práv, vzťahov, záujmov a hodnôt a dlhodobo udržateľný rozvoj (nielen) v športe, je veľmi adaptabilný na základe znalosti a skúsenosti vytváraný, testovaný systém rozumných/vyvážených pravidiel, ktoré je treba dobre vysvetliť ich adresátom, aby poznali ich obsah a zmysel a na základe toho ich vedeli akceptovať a dodržiavať a následne dodržiavanie týchto pravidiel musia dôsledne vynucovať autority tak verejnej správy ako aj záujmovej samosprávy, aby “poctivý” nemali viac nákladov súvisiacich s riadny dodržiavaním pravidiel ako ostatní “lajdáci”, aby poctiví a s nimi j celý systém nevyšli nakoniec na posmech. 
  8. Pretože si nechceme znalosť, ktorú sme nadobudli, znalosť ktorou disponuje Slovensko, nechať iba pre seba, ale využiť ju pre Slovensko, slovenský šport, hoci z krátkodobého hľadiska by sa mohlo niekomu zdať, že do športu išlo v roku 2017 podstatne viac peňazí, ako v roku 2016 a tí, ktorí ich získali budú slušní a nebudú zrejme poukazovať na porušovanie Zákona o športe.

  Poďakovanie odborníkom podieľajúcim sa na projektoch UčPS v oblasti športu

  Učená právnická spoločnosť sa v rámci posudzovania vecných tém a otázok (nielen) v oblasti športu snaží zhromaždiť znalosť o skúmanej problematike/otázke a zapojiť do diskusie odborníkov i praktikov, ktorí majú o skúmanej téme/otázke teoretickú i praktickú znalosť a majú záujem sa do diskusie aktívne zapojiť.

  Až následne, na základe vyhodnotenia zhromaždenej znalosti a po vecnej diskusii odborných konzultantov a spoločne s nimi hľadá/ponúka alternatívy riešení skúmanej problematiky/témy/otázky prijateľné z pohľadu dlhodobo udržateľného rozvoja v oblasti športu a stability dotknutých práv, záujmov, vzťahov a hodnôt.

  Všetkým odborníkom - priateľom športu a práva, ktorí sa zapojili do projektov UčPS a poskytli svoju znalosť i praktické skúsenosti na zúžitkovanie pri slovenský šport, pre Slovensko patrí úcta, rešpekt a poďakovanie. 

  Najvýznamnejšími konzultantmi pri príprave návrhu zákona o športe boli:
  Irena Adámková, Igor Andrejkovič, Vladimír Bajan, Ján Barczi, František Chmelár, Žaneta Csáderová, Boris Čavajda, Branislav Delej, Miroslav Fíger, Marián Galan, Richard Galovič, Jozef Gönci, Dušan Guľáš, Martin Kohút, Peter Korčok, Róbert Kotian, Ján Kováčik, Ingrid Kováčová, Milan Ľalík, Jaroslav Lovašš, Marek Majtán, Pavel Malovič, Ján Marušinec, Jozef Mihál, Tibor Mikúš, Igor Moška, Martina Nehézová, Igor Nemeček, Juraj Novocký, Zsolt Pakusza, Andrej Petrovaj, Peter Prívara, Jozef Pšenka, Ján Riapoš, Pavel Ružbarský, František Seman, Ján Svák, Erik Štěpánek, Jozef Tokoš, Marián Vanderka a ďalší.

  Členmi pracovnej skupiny na prípravu návrhu zákona o športe boli: 
  členovia UčPS
  - Jaroslav Čollák, Peter Sepeši, Žaneta Surmajová, Igor Šumichrast, pričom na čiastkových úlohách participovali aj ďalší členovia UčPS Jozef Čorba, Peter Haňdiak, Ladislav Križan, Peter Mihál, Renata Munková, Peter Potásch,
  externí spolupracovníci: Mária Berdisová, Peter Dedík, Alica Fisterová, Tomáš Gábriš, Marek Gilányi, Miroslav Hlivák, Miroslav Chlípala, Anton Jánoš, Ján Letko, Oliver Pravda, Jaroslav Rybánsky, Marek Števček, Alexandra Vicová, Zuzana Zajíčková a
  športovci: Danka Barteková a Richard Lintner.

  Na projekte "Implementácia Zákona o športe do praxe" sa v rokoch 2016 a 2017 sa podieľali: 
  Mária Berdisová, Marcel Blažo, Jaroslav Čollák, Jozef Čorba, Peter Dedík, Alica Fisterová, Tomáš Gábriš, Peter Haňdiak, Miroslav Hlivák, Miroslav Chlípala, Ľubomíra Kožanová, Ladislav Križan, Ján Letko, Jozef Mihál, Peter Mihál, Lukáš Pitek, Peter Potásch, Oliver Pravda, Jaroslav Rybánsky, Peter Sepeši, Simoneta Sepešiová, Žaneta Surmajová,  Igor Šumichrast, Michael Válek, Alexandra Vicová, Zuzana Zajíčková.

  Na projekte Séria seminárov k téme "Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov, športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe" sa podieľali:
  Oliver Bori, Jaroslav Čollák, Dušan Guľáš, Peter Haňdiak, Patrik Hrbek, Alexander Huba, Michal Ivan, Peter Jurišta, Diana Kosová, Ladislav Križan, Ján Letko, Jozef Mihál, Jozef Muránsky, Andrej Petrovaj, Lukáš Pitek, Peter Potásch, Oliver Pravda, Pavel Ružbarský, Jaroslav Rybánsky, Igor Schlessinger, Peter Sepeši, Simoneta Sepešiová, Žaneta Surmajová, Matúš Štulajter, Ivan Šulek, Igor Šumichrast, Michael Válek, Alexandra Vicová, Zuzana Zajíčková.

  ĎAKUJEME! 

  Pár myšlienok na záver:

  Právny poriadok Slovenskej republiky predstavujú pravidlá fungovania právneho štátu, ktorý občanom Slovenska i ostatným ľuďom zdržujúcim sa na suverénnom území Slovenskej republiky poskytuje pevný základ i garancie pre plné využívanie základných ľudských práv a slobôd na úrovni moderného demokratického systému.

  Dodržiavanie a vynucovanie dodržiavania zákonov je základom pre zachovanie fungovania právneho štátu i jeho autority a tým aj plného využívania základných ľudských práv a slobôd na Slovensku.

  Kto nectí a nedodržiava zákony Slovenskej republiky, popiera základný princíp právneho štátu ako formy politického usporiadania a fungovania komunity ľudí na vymedzenom území, spochybňuje jeho základy, čím ohrozuje aj autoritu právneho štátu, ktorý predstavuje garanciu využívania základných ľudských práv a slobôd na Slovensku.

  Ktorý zákon je dosť dobrý a má sa dodržiavať a ktorý zákon je zlý a nemusí sa preto dodržiavať, hoci je platný a účinný?

  V právnom štáte takáto otázka nesmie byť pripustená!

  Zákon riadne schválený demokraticky zvoleným zastupiteľským zborom občanov Slovenska (poslancami Národnej rady SR), podpísaný prezidentom SR a riadne publikovaný v Zbierke zákonov je zákonom Slovenskej republiky, (a nie zákonom politickej strany, záujmovej skupiny či pracovnej skupiny) je súčasťou záväzných pravidiel právneho poriadku Slovenskej republiky ako právneho štátu, podľa ktorého je povinný sa správať každý človek, zdržujúci sa na území Slovenska.

  Ak sa dôsledným dodržiavaním zákona v praxi identifikujú právne vzťahy alebo súvislosti, ktoré je potrebné upraviť alebo upraviť v ktoromkoľvek zákone inak, je legitímne otvoriť o tom vecnú diskusiu a navrhnúť legislatívnu zmenu zákona.

  Kým sa tak však nestane, sme všetci povinní dodržiavať platný zákon v záujme ochrany právneho štátu ako systému garantujúceho využívanie základných ľudských práv a slobôd Slovákov.

  "Kto chce hýbať svetom, musí pohnúť sám sebou."

  (Socrates)

  respektíve

  "Kto nechce hýbať svetom, ani sám sebou, stačí keď bude dôsledne dodržiavať zákon
  a plniť si profesionálne svoje povinnosti, ... a bude prekvapený, že svet "sa" pohne aj sám, 
  ... a bude fungovať oveľa lepšie, férovejšie i predvídateľnejšie."

   “Fair play, to nie sú iba jeho vonkajšie prejavy, fair play je aj spôsob myslenia, spôsob života.”

  (UčPS tím)

  "Najprv sa naučte pravidlá hry a potom hrajte lepšie ako všetci ostatní."

  (Albert Einstein)


  Poznámky pod čiarou:
  1. Rozumné pravidlá sú také, ktoré sa javia byť spravodlivými a vyváženými z pohľadu práv, záujmov a hodnôt dotknutých týmito pravidlami.^
  2. Informácie o projekte sú dostupné na internete:
   http://www.itapa.sk/cena-itapa-2013/
   http://www.futbalsfz.sk/medzinarodny-kongres-itapa-ocenil-issf.^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti