Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Vecné zhodnotenie novely ZoŠ (zákon č. 354/2016 Z.z.) všeobecne za UčPS - analytický materiál NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.09.2017UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V nadväznosti na úvodný článok k sérii analytických článkov/materiálov vypracovaných expertmi pôsobiacimi na platforme UčPS pod názvom "Učená právnická spoločnosť a jej spolupracovníci pripravujú vecné zhodnotenie fungovania športovej legislatívy v praxi", prinášame slovenskému športovému hnutiu, slovenskej spoločnosti vecné zhodnotenie novely Zákona o športe, tak jej obsahu, ako aj legislatívneho procesu, v ktorom bola prijatá. 

  Na úvod:

  Dňa 29. novembra 2016 bola 114 poslancami Národnej rady SR[1] (25 poslancov sa zdržalo, 1 poslanec bol proti) schválená novela zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov[2] (ďalej len “Zákon o športe”). Novela prišla pomerne rýchlo po marcových palamentných voľbách a výmene ministra školstva, vedy výskumu a športu SR pána Draxlera (za Smer) za pána prof. Plavčana (za SNS) aj napriek tomu, že nový Zákon o športe bol účinný iba od 1.1.2016.

  Športová obec očakávala, že novela bude pokračovať v nastolenom trende a bude riešiť najmä témy ako príspevok na športové poukazy pre deti od 5 do 14 rokov alebo aspoň ich postupný nábeh po ročníkoch, tzv. superodpočet pri poskytnutí sponzorského na šport, mimorozpočtový účet a neskôr aj fond na podporu športu na vytvorenie jediného transparentného finančného kanála pre financovanie športu zo štátnych prostriedkov, systematickú výstavbu športovej infraštruktúry podľa pravidiel detailne upravených všeobecne záväzným právnym predpisom nielen pre futbal a hokej, či iné "vyvolené" športy a iné vážne témy obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020,[3]  ktorého tézami a ich plnením sa budeme detailne zaoberať v ďalšom analytickom článku.

  Prezident Slovenskej republiky novelu Zákona o športe podpísal[4] a táto bola následne riadne publikovaná v elektronickej Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovanej na portáli SLOV-LEX pod č. 354/2016 Z. z., čím sa stala všeobecne záväznou súčasťou slovenského právneho poriadku a treba ju riadne dodržiavať bez ohľadu na to, ako budeme vecne hodnotiť jednotlivé čiastkové úpravy, ktoré priniesla vo všetkých súvislostiach praktickej i právnej povahy a ich skutočné dopady, ktoré nie sú vždy totožné ako dopady deklarované v politických vyhláseniach politikov pre médiá, ktoré možno aj boli tak mienené ale v novele tak neboli naformulované. Nehodnotíme, či to bol zámer, neznalosť alebo nedorozumenie, to je už skôr rovina špekulácií, konštatujeme to ako fakt.

  Úplné znenie Zákona o športe so zapracovanou novelou a zvýraznenými zmenami oproti pôvodnému zneniu zákona bolo redakčne spracované a je prístupné na stránke Učenej právnickej spoločnosti.[5]

  Čo sa týka obsahu novely Zákona o športe táto novela okrem viacerých pozitívnych úprav, spresnení, či zmien neutrálnej povahy obsahuje aj také zmeny, ktoré obsah zákona podstatne odchyľujú od pôvodného konceptu - pôvodnej filozofie Zákona o športe, schválenej tým istým zákonodárnym zborom ešte výraznejšou väčšinou - 132 hlasmi poslancov v novembri 2016,[6] na čom nič nemení ani fakt, že k schváleniu Zákona o športe došlo v novembri 2016, t. j. ešte pred ostatnými parlamentnými voľbami v marci 2017. Zákon riadne schválil slovenský zákonodárny zbor a je všeobecne záväzný pre všetkých.

  K procesu prijatia novely Zákona o športe:

  K samotnému procesu prijatia novely Zákona o športe je potrebné uviesť, že na rozdiel od pôvodného Zákona o športe, ktorý sa tvoril dlhodobo transparentne otvorenou diskusiou “zdola”, jeho novela prišla na rýchlo a "zhora". Novelu pripravila úzka pracovná skupina na Ministerstve školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len “ministerstvo školstva”) bez širšej odbornej či celospoločenskej diskusie o jej obsahu a dopadoch, a bez spolupráce s pracovnou skupinou, ktorá pripravovala pôvodný návrh Zákona o športe a bola a stále je pripravená poskytnúť svoju znalosť Slovensku a tým, ktorí dočasne vykonávajú správu verejných vecí v športe. Tu sa má na mysli spolupráca, ktorá by presahovala rámec bežného medzirezortného pripomienkového konania (ďalej tiež “MPK”), do ktorého sa jednotliví členovia pôvodnej pracovnej skupiny konštruktívne zapojili v rámci pripomienkujúcich subjektov, v ktorých profesionálne pôsobia a mnohé nedostatky navrhovanej novely spoločne s ďalšími pripomienkujúcimi subjektmi športového hnutia pomohli odstrániť.

  Odborný potenciál a znalosť pôvodnej pracovnej skupiny (slovenských odborníkov pôsobiacich na apolitickom základe) neboli využité v prospech slovenského športu najlepšie, ako mohli byť. Zároveň sa do novely Zákona o športe dostali zásadné zmeny formou poslaneckých pozmeňovacích návrhov, a to výslovne z jedného dňa na druhý, bez diskusie na úrovni verejnosti (existencie alebo neexistencie tzv. spoločenskej objednávky), a bez diskusie v športovej obci či medzi odborníkmi venujúcimi sa oblasti športu, ... a s vážnou disproporciou medzi tým, čo sa údajne pozmeňovacím návrhom sledovalo (viac peňazí pre malé zväzy) a tým, čo sa jeho znením skutočne spôsobilo (menej peňazí pre malé zväzy a viac "istých" peňazí pre hokej) navyše bez premyslenia prechodného obdobia pre tieto pravidlá.

  Uvedené je iba konštatovaním skutkového stavu.

  Členovia bývalej pracovnej skupiny rešpektovali rozhodnutie ministerstva školstva o spôsobe prípravy novely “zhora”, pristúpili k tejto situácii profesionálne a aktívne sa zapojili do pripomienkového konania, kde pomohli mnohé detaily vylepšiť, vysvetliť, či upraviť, viaceré body novely podporili a k tým bodom, s ktorými nesúhlasili vyjadrili negatívne stanovisko i jeho dôvody. Presvedčivosť argumentov negatívneho stanoviska členov pracovnej skupiny k jednotlivým bodom a ich odôvodnenie v dôvodovej správe, nech si každý čitateľ vyhodnotí sám.

  V tej súvislosti je potrebné tiež uviesť, že znalosť a skúsenosť členov pôvodnej pracovnej skupiny sa počas celého roka 2016 rozširovala o nové poznatky o slovenskom športe i skúsenosti získané v rámci projektu s názvom “Implementácia Zákona o športe do praxe”,[7] ktorého obsah bol formou verejného prísľubu publikovaný aj v denníku “Šport”.

  V rámci tohto projektu sa členovia pracovnej skupiny zúčastnili na vyše 20 seminároch k Zákonu o športe, absolvovali stovky emailových či osobných konzultácií, vypracovali odpovede na množstvo často kladených otázok,[8]  vzorové zmluvy, vzorové stanovy zväzu i klubu a iné vzorové predpisy či formuláre pre zväzy a kluby.[9]

  Ostáva len veriť, že v budúcnosti Slovensko využije svoj znalostný potenciál pre slovenský šport podstatne lepšie, je to na nás - na Slovákoch.

  Na druhej strane je však korektné uviesť, že ak mala byť novela Zákona o športe pripravená tak, aby sa stihla účinnosť od 1.1.2017, vzhľadom na to, kedy bolo "politicky" rozhodnuté o tom, že novela Zákona o športe sa bude pripravovať, na celospoločenskú diskusiu objektívne už bolo veľmi málo času.
  Na odbornú diskusiu, ktorá by presahovala rámec nevyhnutného medzirezortného pripomienkového konania, však určite bolo času dostatok.

  Je potrebné tiež uviesť, že novela bola situovaná veľmi nevhodne do obdobia, kedy sa záujem a pozornosť športovej obce sústreďovala na výsledky našich slovenských ale aj iných športovcov z celého sveta súťažiacich na Olympijských hrách v Riu.

  Mnohí športoví odborníci, predstavitelia zväzov sa o pripomienkovom konaní k návrhu novely Zákona o športe ani nedozvedeli.

  Napriek všetkému uvedenému sa odborná komunita pôsobiaca v oblasti športového práva i viacerí zástupcovia zväzov, ktorí sa zapojili do diskusie o pôvodnom Zákone o športe v rámci obmedzených možností medzirezortného pripomienkového konania k novele snažili vecne pripomienkovať navrhované zmeny a ponúkať aj iné riešenia na dosiahnutie sledovaného cieľa, najmä ak sa javil byť všeobecne prijateľný a nešiel proti pôvodnej filozofii Zákona o športe schváleného viac ako ústavnou väčšinou.

  Viacero väčších či menších nepresností návrhu novely sa spoločným úsilím a komunikáciou v rámci medzirezortného pripomienkového konania podarilo vysvetliť a navrhnúť lepšiu dikciu, lepšie riešenie.

  Po predložení návrhu novely Zákona o športe do Národnej rady Slovenskej republiky ostalo v návrhu iba niekoľko sporných bodov, v ktorých predstava zástupcov štátu (predkladateľov návrhu novely) a športovej obce bola rozdielna.

  Najzásadnejší zásah do filozofie Zákona o športe:

  Najzásadnejšie zásahy do pôvodnej filozofie zákona o športe (vylúčenie futbalu a hokeja zo vzorca na výpočet príspevku uznanému športu) však priniesol až pozmeňovací návrh poslancov Tittela a Jančulu,[10] predložený na rokovaní v pléna Národnej rady Slovenskej republiky na poslednú chvíľu bez odbornej diskusie, bez prechodných ustanovení k zásadným zmenám uvedeným v novele i pozmeňovacom návrhu poslancov. Bez dôsledného zváženia jeho skutočných dôsledkov, ktoré sú po ich vyhodnotení nakoniec úplne opačné ako bol pôvodne deklarovaný cieľ pozmeňovacieho návrhu jednak pri jeho zdôvodňovaní poslancom Tittelom v pléne Národnej rady SR, ako i pri prezentácii schválenej novely Zákona o športe poverenou riaditeľkou sekcie športu ministerstva školstva, či politikmi, ale aj zástupcami športovej obce, ktorí sa na nich spoľahli a uverili v totožnosť obsahu pozmeňovacieho návrhu poslancov s jeho deklarovaným cieľom.

  Vážne zmeny v pravidlách si vyžadujú znalosť a primeraný čas na ich prípravu a otestovanie, čo v prípade pozmeňovacieho návrhu absentovalo. 

  Novela zákona o športe vrátane pozmeňovacieho návrhu pánov poslancov Tittela a Jančulu bol však poslancami Národnej rady Slovenskej republiky schválený. V praxi to napríklad v prípade hokeja znamená, že v roku 2018 bude mať hokej zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške viac ako 7 miliónov eur oproti 3,2 miliónom eur, na ktoré by mal nárok, keby nebol vylúčený zo vzorca. O tieto prostriedky (o takmer 4 milióny eur) teda prídu ostatné zväzy, ktorých výška príspevku závisí na výsledkoch reprezentantov a členskej základni v mládežníckych vekových kategóriách.

  Je však potrebné rešpektovať, že novela Zákona o športe vrátane pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu bola v legislatívnom procese riadne schválená. Preto ju treba dodržiavať tak, ako všetky ostatné záväzné právne predpisy, ktoré sú súčasťou slovenského právneho poriadku a to až do času, kým nebudú zmenené. Aj keď to zrejme pre malé zväzy, ktoré na základe pozmeňovacieho návrhu mali dostať viac peňazí, nebude celkom korektné, viac prostriedkov zo "vzorca" im však možno "opticky" prinesie medziročný nárast prostriedkov na šport na základe navýšenia príjmov športu o ďalších 25% odvodov z lotériových hier (t.j. o cca 8,5 až 9 mil eur).

  Zákon o športe bol novelizovaný, má novú pozmenenú podobu, tak sa treba usilovať postupovať a plniť si úlohy a povinnosti či na strane športovej obce alebo na strane štátu podľa nového znenia Zákona o športe.

  Na uvedenom konštatovaní nič nemení ani fakt, že novela odklonila v niektorých bodoch Zákon o športe úplne iným smerom, ako bola filozofia pôvodného Zákona o športe: "Transparentnosť za slobodu nakladania so štátnymi prostriedkami, ktorých výška mala byť determinovaná výsledkom/ produktom, ktorý prinesú/preukážu slovenskej spoločnosti jednotlivé uznané športy a národné športové zväzy ako ich správcovia, vo forme športových výsledkov v súťažiach mládeže a dospelých, popularite športu a veľkosti členskej základne mládeže".

  Cieľ a pôvodná filozofia Zákona o športe: 

  Cieľom pôvodnej filozofie Zákona o športe bolo výsledkovo orientované nastavenie pravidiel financovania športu a motivácie národných športových zväzov ako prijímateľov štátnych prostriedkov a ich správcov, ktoré je premietnuté do VZORCA na výpočet príspevku uznaného športu v duchu filozofie politicko-ekonomického projektu Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR “Hodnota za peniaze”.

  So zmenou filozofie pôvodného Zákona o športe by pracovná skupina rovnako ako aj významná časť športovej obce nesúhlasili, čo by zrejme prinieslo odbornú i celospoločenskú diskusiu tak, ako by to pri zásadných systémových zmenách vo vyspelej občianskej spoločnosti aj malo byť, tak ako to bolo pri prijímaní pôvodného znenia Zákona o športe v roku 2015.

  Napriek tomu, že sme presvedčení, že šport najlepšie môže napredovať vtedy, keď bude apolitický a ovládne ho rešpektovanie vyvážených pravidiel a fair play, žijeme v slovenskej realite a nie je našim cieľom za každú cenu spochybňovať mandát tých, ktorý vykonávajú na základe výsledkov volieb a koaličnej zmluvy dočasnú správu nad štátnou agendou športu, realizovať ich predstavu o nastavení systému fungovania slovenského športu na centrálnej štátnej úrovni financovanú štátom, ale ako odborná komunita sme a budeme vždy pripravení poskytnúť jednak svoju znalosť na prospech celku (bez ohľadu na to, kto bude politickým lídrom pre oblasť športu), ale tiež nastaviť odborné apolitické zrkadlo riešeniam, ktoré boli alebo budú navrhnuté a schválené v rámci noviel Zákona o športe alebo aj iných právnych predpisov s dopadom na oblasť športu. Považujeme tiež za dôležité vysvetľovať praktické dosahy schváleného legislatívneho textu a pomenúvať ich pravými menami tak, aby sa členovia športovej obce vedeli v zákutiach paragrafov orientovať ľahšie.

  Do filozofie riadenia a správy športu na centrálnej štátnej úrovni prináša novela Zákona o športe zásadnú zmenu oproti zákonu schválenému naprieč politickým spektrom 132 poslancami zo 135 prítomných (3 poslanci sa zdržali, nik nebol proti). Takýto silný mandát by si zaslúžil nielen uznanie a rešpekt, ale najmä mal dostať aj skutočnú šancu a určitý čas na uplatnenie v praxi. Žiaľ nestalo sa tak. Ani nie po roku prichádza podstatná filozofická zmena v Zákone o športe.

  IS športu - (zatiaľ nedostatočne fungujúca) chrbtica reformy športu:

  Niektoré inštitúty ešte v praxi ani objektívne nemohli byť otestované z dôvodu absencie informačného systému športu, ktorého dobudovanie je otvorená/nesplnená úloha na strane štátu, a už ich štát ide meniť. Pri tvorbe informačného systému športu štát vážne zaostáva s plnením svojej časti úloh. Stav informačného systému športu by si zaslúžil komplexné zhodnotenie a prijatie opatrení na strane štátu, ktoré by pomohli v krátkom čase zásadne zmeniť aktuálnu zlú situáciu. Posledné nám známe zverejnené informácie o zabezpečení informačného systému športu sú upravené v zmluve o poskytovaní služieb z 19.2.2016, zverejnenej v centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2324387&l=sk

  Zatiaľ čo pôvodný Zákon o športe oblasť športu liberalizoval a zodpovednosť za jednotlivé športy významne posúval zo štátu do priestoru športovej autonómie - na národné športové zväzy a národné športové organizácie, ktoré by mali najlepšie poznať nimi zastrešené športy a ich potreby. Novela Zákona o športe a nová garnitúra politikov vykonávajúcich dočasnú správu vecí verejných v oblasti športu má však skôr tendenciu ísť smerom k etatizácii športu, t.j. k posilneniu kompetencií štátu v oblasti športu a zvyšovaniu objemu prostriedkov, o ktorých bude rozhodovať politik alebo štátny úradník.

  Nemusíme s tým vnútorne súhlasiť, rešpektujeme však zákony schválené Národnou radou SR, ktorej sa budeme snažiť ponúknuť čo najlepšie alternatívy a informácie potrebné na to, aby návrhy zákonov pre oblasť športu boli schvaľované s čo najväčšou znalosťou veci aj zo strany poslancov, nie iba dočasnou politickou väčšinou, ktorá sa môže za pár mesiacov či rokov zmeniť.

  Potrebujeme dosiahnuť stav, aby šport v stabilizovanom znalostne a podľa pravidiel riadenom prostredí dlhodobo a systematicky prinášal radosť a možnosti občanom, a nie pokusy a omyly na štyri roky či ešte kratšie obdobie.

  Vecné hodnotenie bodov novely rozdelených do 8 skupín:

  Ako teda vlastne hodnotí vecne obsah jednotlivých bodov novely Zákona o športe pracovná skupina, ktorá pripravovala pôvodný návrh Zákona o športe?

  Nie je a nebude našim štýlom povrchne a nezodpovedne čiernobielo hodnotiť, že “novela je zlá” len preto, lebo máme k niektorým jej bodom zásadné výhrady, ale podrobíme novelu, bod po bode, serióznemu vecnému vyhodnoteniu jej prínosu i nedostatkov vrátane vyhodnotenia presvedčivosti dôvodov predkladateľa návrhu k jednotlivým zmenám, ktoré uvádzame v pripojenej tabuľke, aby si čitateľ o ich presvedčivosti mohol urobiť vlastný úsudok.

  Zmeny, ktoré priniesla novela Zákona o športe je možné rozdeliť do 8 základných skupín. Do týchto skupín sme rozdelili novelizačné body, ktoré sú spolu s vysvetlením podstaty zmeny, našimi komentármi a dôvodovými správami predkladateľa uvedené v tabuľkách nižšie.

  Link na schválené znenie novely Zákona o športe: http://www.ucps.sk/Novela_zakona_o_sporte
  Link na úplné znenie Zákona o športe (zmeny sú zvýraznené): http://www.ucps.sk/uplne_znenie_zakona_440_2015_Z_z_o_sporte_s_novelou

  1. SKUPINA - VEĽMI PRÍNOSNÉ PODSTATNÉ ZMENY
  (Novelizačné body č. 6, 7, 34, 41, 57, 64, 66, 88.)

  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  6

  § 6 ods. 3

  Upravené možné spôsoby vykonávania činnosti športového odborníka:

  • ako podnikanie, (nahrádza sa tým doterajšie vykonávanie činnosti ako SZČO)

  • na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

  • ako dobrovoľník (zmluva podľa Zákona o dobrovoľníctve) alebo

  • bez zmluvy (bez písomnej zmluvy, ak tréner ako člen združenia/klubu vedie tréningy bez písomnej zmluvy alebo funkcionár ako športový odborník vykonáva funkciu na základe zvolenia/menovania bez zmluvy a bez nároku na odmenu)

  K bodu 6

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Návrh tohto ustanovenia novely zákona o športe reaguje na požiadavky aplikačnej praxe jednoznačne upraviť možnosti vykonávania činnosti športového odborníka. V praxi s pôvodným ustanovením mali značné komplikácie nielen športoví odborníci, ale aj Sociálna poisťovňa, a bolo obtiažne identifikovať, kedy nastáva moment začatia podnikania športového odborníka. Navrhovaným znením sa zrozumiteľnejšie definujú možnosti vykonávania činnosti športového odborníka.

  Športový odborník môže vykonávať športovú činnosť ako podnikateľ, na základe pracovno-právnoprávneho vzťahu alebo obdobného vzťahu, ako dobrovoľník alebo bez zmluvy. Obdobne ako pri vykonávaní amatérskeho športu bez zmluvy podľa § 4 ods. 4 písm. d) aj pri výkone činnosti športového odborníka bez zmluvného vzťahu je dôležitá príslušnosť k športovej organizácii a zapísanie tohto vzťahu do informačného systému športu a činnosť je vykonávaná bez akýchkoľvek nárokov na odmenu alebo iné plnenia.

  7

  § 6 až 10

  Doplnenie úpravy vykonávania činnosti športového odborníka ako podnikanie

  K bodu 7

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovanými odsekmi 4 až 9 sa upravuje možnosť výkonu činnosti športového odborníka ako podnikateľskej činnosti a definuje sa postup pri registrácii tejto podnikateľskej činnosti, ako aj možnosť prerušenia vykonávania podnikateľskej činnosti.

  V nasledovných ustanoveniach je upravený postup v prípade, ak sa športový odborník - podnikateľ rozhodne pozastaviť vykonávanie svojej činnosti. Na základe špecifickosti športovej činnosti sa navrhuje obdobie, na ktoré je možné prerušiť vykonávanie športovej činnosti minimálne na 3 mesiace a maximálne na 3 roky.

  Pozastavenie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti športových odborníkov je inšpirované už existujúcou reguláciou v iných tzv. slobodných povolaniach.

  V nadväznosti na potrebu negatívneho vymedzenia činnosti, ktorá sa za odbornú činnosť v športe nepovažuje, keďže v praxi pri niektorých povolaniach vznikajú pochybnosti, či to je alebo nie je činnosť športového odborníka, sa odsekom 10 explicitne ustanovuje, že za odbornú činnosť v športe sa nepovažuje záchrana života a špecializované činnosti v oblasti záchrany života, aby sa predišlo zaraďovaniu napr. záchranárov medzi športových odborníkov.

  34

  § 59a

  Doplnenie úpravy procesu uznávania za národnú športovú organizáciu (obdobne ako pri národnom športovom zväze)

  K bodu 34

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Novým paragrafom sa definuje postup pri uznávaní národných športových organizácii, ktoré tvoria významnú súčasť športu. Pri žiadosti o uznanie za národnú športovú organizáciu je potrebné priložiť potvrdenie medzinárodnej športovej organizácie (rovnako ako v prípade športového zväzu sa vyžaduje aktuálne členstvo v medzinárodnej športovej organizácii, vzhľadom na inú povahu národnej športovej organizácie sa však na rozdiel od športového zväzu vyžaduje, aby toto členstvo trvalo aktuálne najmenej dva roky), potvrdenie alebo vyhlásenie o pôsobnosti športovej organizácie na území Slovenskej republiky a platné stanovy v súlade s § 19 až 23. Postup pri uznaní za národnú športovú organizáciu je nastavený obdobne, ako v prípade uznávania národného športového zväzu.

  41

  § 66 ods. 3 písm. b)

  Upravuje sa podmienka spôsobilosti športovej organizácie byť prijímateľom verejných prostriedkov tak, že činnosť akejkoľvek športovej organizácie (kluby a iné športové organizácie) musí byť v súlade s § 21 a 22, v ktorých sú upravené zákonné podmienky a náležitosti pre zápisnice a rozhodnutia.


  57

  § 69 ods. 9

  Doplnenie pravidla, že ak národný športový zväz stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, pozastavenú časť príspevku uznanému športu ministerstvo školstva použije na plnenie úloh verejného záujmu v príslušnom športe, t.j. nie v akomkoľvek ale v tom, ktorého financovanie zo štátneho rozpočtu bolo v dôsledku straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pozastavené.

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  Navrhovaná úprava výslovne ustanovuje, že ak národný športový zväz stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, nemá nárok na príspevok uznanému športu.
  Ak národný športový zväz nemá spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov počas určitého obdobia a následne opätovne túto spôsobilosť nadobudne, v období straty nemá nárok na príspevok a tento mu nemožno poskytnúť ani spätne, ak sa jeho spôsobilosť obnoví. Zároveň sa pre ministerstvo školstva ustanovuje možnosť, aby použilo takúto časť príspevku uznanému športu na plnenie úloh verejného záujmu v športe, napríklad na športovú reprezentáciu, či prípravu talentovanej mládeže.

  64

  § 80 ods. 6 písm. h)

  Upravuje sa rozsah údajov zapisovaných do IS športu pri vykonávaní činnosti športového odborníka ako podnikanie

  K bodu 63 a 64

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Na základe spresnenia podnikania športových odborníkov, sa navrhovanou zmenou dopĺňajú do informačného systému športu údaje o dátume vzniku oprávnenia podnikať, dátumu ukončenia podnikania a obdobia pozastavenia podnikania.


  66

  § 80 ods. 11

  Upravuje sa vydávanie a doručenie potvrdenia o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe alebo o zmene údajov o športovom odborníkovi

  K bodom 66, 69, 70 a 71

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V nadväznosti na vznesenú pripomienku v MPK, ako aj na prax, sa upravujú a spresňujú možnosti nadobudnutia odbornej spôsobilosti pre výkon odbornej činnosti tréner I. až III. kvalifikačného stupňa v rámci štúdia na vysokej škole. Vzhľadom na navrhované úpravy sa zároveň pre zlepšenie systematiky odsek 4 rozdeľuje na samostatný odsek pre I. kvalifikačný stupeň a samostatný odsek pre II. kvalifikačný stupeň.

  Dopĺňajú sa prípady, kedy možno nadobudnúť odbornú spôsobilosť pre výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, resp. tréner II. kvalifikačného stupňa ešte počas štúdia - ak ide o študenta bakalárskeho študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore šport a v priebehu štúdia už nadobudol rozsah vzdelania, ktoré sa vyžaduje pre I. kvalifikačný stupeň, resp. pre II. kvalifikačný stupeň v rámci odbornej prípravy poskytovanej národnými športovými zväzmi, resp. fakultami v rámci ďalšieho vzdelávania (tento rozsah je upravený vykonávacou vyhláškou).

  Spresňujú sa prípady absolventov učiteľských študijných programov, pričom doterajšia úprava sa rozdeľuje na 4 situácie, kde vo všetkých štyroch je hlavnou požiadavkou, aby rozsah toho, čo niekto absolvoval v rámci štúdia na vysokej škole zodpovedal rozsahu (schopností, zručností, vedomostí), ktorý možno získať v rámci odbornej prípravy poskytovanej národnými športovými zväzmi, resp. fakultami v rámci ďalšieho vzdelávania, ktorá sa vzťahuje na príslušný kvalifikačný stupeň. K tomu sa pridáva druhá požiadavka nasledovne:

  - bakalár môže získať I. kvalifikačný stupeň v prípade absolvovania “bežnej”/”postupovej” skúšky z príslušného športu,

  - bakalár môže získať II. stupeň v prípade obhájenia záverečnej (t.j. bakalárskej) práce z príslušného športu,

  - magister môže získať II. kvalifikačný stupeň v prípade absolvovania “bežnej”/”postupovej” skúšky z príslušného športu,

  - magister môže získať III. kvalifikačný stupeň v prípade obhájenia záverečnej (t.j. diplomovej) práce z príslušného športu.

  88

  § 106b ods. 1

  Dopĺňa sa prechodné ustanovenie, vzhľadom na doplnenie možnosti vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie. Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ je povinný písomne oznámiť ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.

  K bodu 88:

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovaným § 106b sa v zákone o športe upravujú prípady športových odborníkov, ktorí odbornú spôsobilosť získali v období, kedy predpisy upravovali namiesto kvalifikačných stupňov triedy. Napriek tomu, že prechod na kvalifikačné stupne sa uskutočnil v roku 2008, v tom čase sa predpisy v žiadnom prechodnom ustanovení nevyrovnali s dovtedajšími triedami, čo sa uskutočnilo až vykonávacím predpisom k zákonu o športe. Vzhľadom k tomu, že v rôznom čase sa s jednotlivými triedami, resp. kvalifikačnými stupňami spájal rôzny rozsah oprávnení, “preklopenie” tried na kvalifikačné stupne nie je korektné. Preto v rámci zabezpečenia právnej istoty športových odborníkov, ktorí nadobudli odbornú spôsobilosť v niektorej triede podľa predpisov účinných do 31. 8. 2008 (t.j. vyhláška č. 257/1998 Z. z., prípadne nariadenie vlády č. 469/1991 Zb.) sa upravuje prechodné ustanovenie tak, aby sa oprávnenie posudzovali predchádzajúcej právnej úpravy. Teda ak napr. niekto získal odbornú spôsobilosť pre výkon odbornej činnosti tréner I. triedy, tak oprávnenia, ktoré v danom čase získal (napr. trénovanie reprezentácie) mu ostanú zachované. V nadväznosti na to bude príslušné ustanovenie vo vyhláške vypustené. Prechodné ustanovenie sa dopĺňa aj vo vzťahu k absolventom učiteľských študijných programov, nakoľko toto ustanovenie sa v návrhu upravuje tak, aby III. kvalifikačný stupeň, ktorý tento absolvent nadobudol v čase 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016 mu ostal zachovaný, pretože v zmysle návrhu sa z okruhu absolventov učiteľských študijných programov má III. kvalifikačný stupeň vzťahovať len na časť z nich (absolventi magistri, ktorí obhájili diplomovú prácu z daného športu).


  2. SKUPINA - VHODNÉ ÚPRAVY/SPRESNENIA (NIE NEVYHNUTNÉ)
  (Novelizačné body č. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 37, 43, 45, 47, 49, 52, 53, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86.)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  10

  § 9 ods. 5 písm. h)

  Spresňuje sa pôvodné znenie tým, že namiesto “návrhu na použitie zisku alebo vyrovnanie straty” bude výročná správa obsahovať “návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia”.

  K bodu 10

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Predmetná zmena v nadväznosti na novelizačný bod 9 spresňuje znenie povinnej položky výročnej správy tak, aby bola použiteľná pre všetky právne formy športových organizácií, ktorých sa týka.


  12

  § 11 ods. 3

  Kompetencia na vykonávanie skúšok kontrolórov NŠZ a NŠO sa presúva z ministerstva školstva na hlavného kontrolóra športu a predĺžuje sa obdobie, po ktorom je kontrolór povinný opätovne preukázať odbornú spôsobilosť na výkon funkcie, z dvoch rokov na štyri roky.

  K bodu 12

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovanou zmenou sa predlžuje lehota medzi skúškami kontrolórov, a to na štyri roky. Keďže kontrolór národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie absolvuje skúšku formou písomného testu, ktorý bude komplexne overovať jeho spôsobilosť na výkon činnosti kontrolóra, obdobie opakovania skúšky po štyroch rokoch, namiesto terajších dvoch, sa považuje za postačujúce a účelné. Súčasne sa upravuje právny stav, ktorý nastane, ak kontrolór športovej organizácie je opätovne zvolený najvyšším orgánom do funkcie. V takomto prípade kontrolór nemá povinnosť opätovne vykonať skúšku, ak mu ešte neuplynuli 4 roky od posledného preskúšania.

  13

  § 12 ods. 2

  Upravuje sa, že pri kolektívnych kontrolných orgánoch nemusí byť automaticky predseda tohto orgánu kontrolórom, t. j. za kontrolóra môže byť ustanovená aj iná osoba.

  K bodu 13

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa navrhovanou úpravou navrhuje možnosť, aby funkciu kontrolóra vykonával predseda kontrolného orgánu, pokiaľ športová organizácia takýto kontrolný kolektívny orgán má zriadený. To znamená, že ak športová organizácia má zriadený kolektívny kontrolný orgán, môže funkciu kontrolóra vykonávať predseda kolektívneho kontrolného orgánu, alebo si športová organizácia môže zriadiť funkciu kontrolóra samostatne popri tomto orgáne.

  14

  § 14 ods. 11

  Upravuje sa situácia ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov. V takom prípade je kontrolór povinný postúpiť podanie na vybavenie hlavnému kontrolórovi športu.

  K bodu 14, 79 a 80

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Novým odsekom 11 v § 14 sa definuje pravidlo postupu kontrolóra v prípade, ak hrozí konflikt záujmov priamo pri vykonávaní jeho činnosti. Navrhovaným znením sa zabezpečuje nestrannosť pri posudzovaní podaní prostredníctvom odstúpenia podania na hlavného kontrolóra športu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa kontrolór dopustí priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu vo výške od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

  15

  § 17 ods. 1 písm. e)

  Spresňuje sa, že zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou je povinný NŠZ a NŠO (§ 24 ods. 2) zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia (pôvodne bola 10 dní).

  K bodu 15 a 16

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Na základe aplikačnej praxe sa navrhuje zjednotiť povinnosť zverejňovať zápisnice, prezenčné listiny a správy volebnej komisie na 25. deň po konaní zasadnutia. Zároveň sa ustanovenie § 17 ods. 1 písm. e) dáva do súladu s § 82 ods. 2 písm. e) zákona o športe, ktoré upravuje povinnosť zverejňovať zápisnice a prezenčné listiny orgánov s rozhodovacou pôsobnosťou na športovom portáli informačného systému športu.

  16

  § 17 ods. 1 písm. f)

  Upravuje sa lehota pre NŠZ a NŠO (§ 24 ods. 2) na zverejnenie správy volebnej komisie na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu najneskôr 25 dní odo dňa konania volieb (pôvodne bola 15 dní).

  17

  § 19 ods. 3 písm. a)

  Spresňuje sa úprava kľúča delegátov najvyššieho orgánu národného športového zväzu tak, aby boli ešte jednoznačnejšie vyjadrené princípy, podľa ktorých sa musí vytvoriť kľúč delegátov NŠZ, keďže sa v praxi vyskytli nesprávne gramatické azda aj účelové výklady tohto ustanovenia.

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  Vzhľadom na rôzne výklady v aplikačnej praxi pri tvorbe kľúča delegátov v stanovách národného športového zväzu sa návrhom zákona spresňuje, že úroveň súťaže sa zohľadňuje nielen pri družstvách, ale aj pri jednotlivých športovcoch. Aj pôvodný zákon o športe predpokladá rovnaký prístup, preto je účelné jednoznačne a presne vymedziť, ako má národný športový zväz postupovať pri kľúči delegátov, aby sa predišlo výkladovým nejasnostiam.

  18

  § 21 ods. 1 písm. e)

  Vypúšťa sa úprava, podľa ktorej, ak zasadnutie NŠZ/NŠO nebolo uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia bola potrebná iba nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, za splnenia podmienky, že

  1. bol dodržaný postup podľa § 21 ods. 1 písm. b) = riadne zvolanie zasadnutia a

  2. predmetom zasadnutia je iba program podľa § 21 ods. 1 písmena b) = bez doplnenia programu, ktorý bol pôvodne rozoslaný delegátom.

  K bodu 18

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Zákon o športe kladie dôraz na riadnu správu národného športového zväzu a z tohto dôvodu sa vyžaduje pre uznášaniaschopnosť zasadnutí najvyššieho orgánu splnenie podmienky účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať. Ak má národný športový zväz riadne vykonávať svoju pôsobnosť pre príslušný šport a zabezpečovať úlohy a rozhodovacie procesy s tým súvisiace, je žiadúce, aby jeho najvyšší orgán prijímal rozhodnutia na zasadnutiach s dostatočnou účasťou svojich členov s právom hlasovať.

  19

  § 21 ods. 2

  Zužuje sa vymedzenie okruhu orgánov, ktoré sú povinné vyhotovovať zápisnicu zo zasadnutia obsahujúcu náležitosti podľa § 21 ods. 2 a to na najvyšší orgán, najvyšší výkonný orgán a kontrolný orgán (pôvodne mal takúto zápisnicu vyhotovovať každý orgán s rozhodovacou právomocou)

  K bodu 19, 20 a 45

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Predmetnými zmenami sa navrhuje znížiť administratívna záťaž športových organizácií a zúžiť povinnosť rozsahu vyhotovovania zápisníc zo zasadaní orgánov národného športového zväzu. Pôvodne zákon o športe vyžadoval jednotný formát zápisníc pre akékoľvek orgány a komisie národného športového zväzu, ktoré majú rozhodovaciu pôsobnosť. Navrhovaná zmena zjednodušuje postup pri vyhotovovaní zápisníc a ustanovuje, že povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 budú musieť obsahovať iba zápisnice zo zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu národného športového zväzu.

  20

  § 21 ods. 3

  Upravuje sa lehota na zaslanie zápisnice vyhotovenej zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu na 25 dní (pôvodne bolo 15 dní).

  31

  § 59 ods. 1 písm. a)

  Spresňuje sa, že potvrdenie o členstve NŠZ v najvyššej medzinárodnej športovej organizácii s celosvetovou pôsobnosťou pre uznaný šport má byť vydané ku dňu vydania potvrdenia.

  K bodu 31

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhuje sa upresnenie rozhodujúceho časového momentu pre potvrdenie od medzinárodnej organizácie v procese uznávania národných športových zväzov. Návrhom sa výslovne upravuje, že členstvo v tejto organizácii sa vyžaduje aktuálne k času, kedy organizácia potvrdenie vydáva (doterajšie znenie nevylučovalo prípad, že by športový zväz predložil potvrdenie o členstve, ktoré už nie je aktuálne).

  32

  § 59 ods. 1 písm. c)

  Ako ďalšia podmienka pre uznanie za NŠZ sa dopĺňa povinnosť mať stanovy v súlade s § 19 až 23.

  K bodu 32

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Vzhľadom na prebiehajúci proces uznávania športových zväzov za národné športové zväzy, primárne na účely poskytovania príspevku uznanému športu, je opodstatnené, aby športový zväz už vo fáze jeho uznania za národný športový zväz mal platné stanovy v súlade s § 19 až 23, čo je rozhodujúcou skutočnosťou pre pridelenie statusu národného športového zväzu ako prijímateľa verejných prostriedkov. Navrhovanou zmenou sa preto žiadosť o uznanie za národný športový zväz dopĺňa o platné stanovy športového zväzu, ktoré sú v súlade s § 19 až 23.

  33

  § 59 ods. 5

  Dopĺňa sa ďalší dôvod rozhodnutia o zrušení osvedčenia o uznaní za NŠZ a to na základe skutočnosti, že NŠZ neplní úlohy vyplývajúce z § 16 ods. 2.

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  Navrhovanou zmenou sa dopĺňa mechanizmus straty uznania za národný športový zväz v prípade, ak národný športový zväz neplní úlohy, ktoré mu zákon o športe ukladá.

  37

  § 61 ods. 1 písm. h) až k)

  Dopĺňajú sa nové kompetencie hlavného kontrolóra športu:

  1. vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie v súvislosti so športovou činnosťou,

  2. kontrolovať plnenie úloh kontrolóra podľa § 13,

  3. kontrolovať plnenie povinností športových organizácií,

  4. vykonávať kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka.

  K bodu 37

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Predmetnou zmenou sa zjednocujú povinností hlavného kontrolóra športu s úlohami kontrolórov podľa § 13 a činnosti hlavného kontrolóra športu sa dopĺňajú o vykonávanie kontroly dodržiavania právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí športovej organizácie, a o kontrolu plnenia úloh kontrolórov, plnenia povinností športových organizácií a kontrolu dodržiavania povinností športového odborníka. Všetky aktivity kontrolóra sa prioritne vykonávajú v súvislosti so športovou činnosťou športových organizácií.

  43

  § 67 ods. 1 písm. b)

  Spresňujú sa dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov na základe porušenia povinnosti v oblasti boja proti dopingu.

  K bodu 43

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Uvedenou úpravou sa ustanovenie legislatívne zosúlaďuje s príslušnými ustanoveniami zákona o športe. Povinnosť zapracovať do svojich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu má národný športový zväz a národná športová organizácia. Pôvodné ustanovenie vychádzalo z takejto povinnosti pre akýkoľvek športový zväz, či športovú organizáciu. Športové zväzy a ostatné športové organizácie majú povinnosť postupovať podľa týchto pravidiel a zapracovať ich porušenie ako závažné disciplinárne previnenia. Návrh zmeny v nadväznosti na ostatné ustanovenia  upresňuje moment straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, a to v prípade vykonávania kontroly hlavným kontrolórom športu na deň skončenia kontroly, ktorej výsledkom bude, že národný športový zväz alebo národná športová organizácia nezapracovali do svojich predpisov pravidlá Svetového antidopingového programu, nepostupujú podľa schválených predpisov alebo športová organizácia neupravila vo svojich predpisoch negatívne javy v športe. Takto upresnené znenie naďalej vychádza z princípu v medzinárodných antidopingových predpisoch aby ten, kto poruší antidopingové pravidlá stratil možnosť “finančnej podpory” - viď napr. čl. 11 písm. c) dohovoru UNESCO proti dopingu v športe (oznámenie č. 347/2007 Z. z.).

  45

  § 67 ods. 3 písm. g)

  Spresňuje sa úprava straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov na základe

  1. nevyhotovenia zápisnice zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo

  2. vyhotovenia zápisnice, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2.

  K bodu 19, 20 a 45

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Predmetnými zmenami sa navrhuje znížiť administratívna záťaž športových organizácií a zúžiť povinnosť rozsahu vyhotovovania zápisníc zo zasadaní orgánov národného športového zväzu. Pôvodne zákon o športe vyžadoval jednotný formát zápisníc pre akékoľvek orgány a komisie národného športového zväzu, ktoré majú rozhodovaciu pôsobnosť. Navrhovaná zmena zjednodušuje postup pri vyhotovovaní zápisníc a ustanovuje, že povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 budú musieť obsahovať iba zápisnice zo zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu národného športového zväzu.

  47

  § 67 ods. 4

  Dopĺňajú sa nové dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov národnej športovej organizácie, ak:

  a) nezverejní na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje podľa § 17 ods. 1,

  b) nesplní povinnosť podľa § 20 ods. 1 (upraviť konflikt záujmov v predpisoch zväzu v súlade so Zákonom o športe),

  c) neuskutoční riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok,

  d) nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2,

  e) uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59a ods. 1 (žiadosť o uznanie za národnú športovú organizáciu), na základe ktorého získala neoprávnenú výhodu.

  K bodu 47

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Návrhom ustanovenia sa obdobne, ako je to v prípade národného športového zväzu dopĺňajú dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov pre národné športové organizácie (ak nezverejnia na svojom webovom sídle alebo v informačnom systéme športu údaje definované v § 17 ods. 1, nezabezpečia nezlučiteľnosť výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne, neuskutočnia riadne zasadnutie najvyššieho orgánu najmenej raz za rok, v prípade ak nevypracujú zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu v rozsahu podľa § 21 ods. 2 a v prípade ak uvedú nepravdivý údaj pri žiadosti o uznanie za národnú športovú organizáciu).

  49

  § 67 ods. 8

  Spresňuje sa úprava situácie, keď závažný nedostatok športovej organizácie je neodstraniteľnej povahy. Lehotu a podmienky obnovenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov určuje ministerstvo školstva na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu.

  K bodu 49

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Spresňuje sa časové obdobie straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, ktorého určovanie sa ukladá do pôsobnosti Ministerstva školstva.

  52

  § 68 ods. 2

  Spresňuje sa vymedzenie inštitútu príspevku uznanému športu a to aj vzhľadom na zvýšenie vekovej hranice športovcov, ktorých počet sa zohľadňuje vo výpočte podľa vzorca (z 18 rokov na 23 rokov). Táto definícia však bola popretá vylúčením futbalu a hokeja zo vzorca a určením garantovaného podielu pre tieto dva športy.

  K bodu 52

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Upresňuje sa základný princíp výpočtu príspevku uznanému športu, nakoľko vzorec ustanovený v prílohe č. 3 nie je výpočet samotného príspevku, ale výpočet podielu športu (presnejšie uznaného športu) ako rozhodujúcej premennej pre výpočet sumy príspevku. Zároveň sa odstraňuje duplicita, nakoľko domáci záujem, zahraničný záujem či počet športovcov nie sú premennými, ktoré vstupujú priamo do výpočtu príspevku, ale sú premennými, ktoré v zmysle vzorca v prílohe č. 3 vstupujú do výpočtu podielu uznaného športu.

  53

  § 68 ods. 4

  Spresňuje sa splnomocňovacie ustanovenie na vydanie nariadenia vlády SR, ktoré upraví výpočet príspevku uznanému športu podľa vzorca a zisťovanie parametrov zadávaných do výpočtu.

  K bodu 53

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Upresňuje sa rozsah splnomocnenia na vydanie nariadenia vlády, ktoré sa vzťahuje na príspevok uznanému športu. Predovšetkým sa obsahovo “preklápajú” ustanovenia z doterajšieho znenia prílohy č. 3, ktoré sa týkali nariadenia vlády. Zároveň sa koriguje časť splnomocnenia, nakoľko v prípade premenných A, B a C zo vzorca (t.j. váha dosiahnutého športového úspechu, váha domáceho záujmu a váha zahraničného záujmu) sa v nariadení vlády neustanovuje metodika pre ich výpočet, ale konkrétne hodnoty. Obdobne v zmysle doterajšieho znenia prílohy č. 3 sa to vzťahuje aj pre ďalšie štyri parametre, ktoré sú určené konkrétnou hodnotou a takto vstupujú ako ďalšie premenné (popri podiele uznaného športu) do výpočtu samotného príspevku.

  60

  § 75 ods. 4

  Upravuje sa situácia, ak by národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. V takom prípade ministerstvo školstva poukáže príspevok priamo športovcovi, ktorý je povinný vykázať ich použitie..

  K bodu 60

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V praxi môže nastať situácia, že športovec je uvedený v zozname najvýkonnejších športovcov, avšak medzičasom príslušný národný športový zväz stratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Tento prípad súčasné znenie zákona o športe neupravuje dostatočným spôsobom – nakoľko príspevok nemôže byť poskytnutý ani zväzu, ani športovcovi. Aby športovec nebol ukrátený konaním národného športového zväzu, návrhom sa tento nedostatok odstraňuje tak, že príspevok bude poukázaný priamo športovcovi.

  75

  § 92 ods. 3 písm. b)

  Spresňuje sa úprava konfliktu záujmov pri členoch dopingových orgánov NŠZ. Členom orgánu môže byť iba taká osoba, ktorá nemá príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť športovec, ktorý sa podrobuje dopingovej kontrole.

  K bodu 75 a 77

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Jedným zo základných princípov činnosti športových klubov podľa § 5 ods. 4 zákona o športe patrí zákaz podmienenia zmeny klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením medzi športovými klubmi. Pri porušení tohto zákazu však v zákone o športe absentoval postih. Porušenie tohto zákazu sa zaraďuje aj medzi priestupky so sankciou vo rozmedzí od 100 Eur do 10.000 Eur. V prípade začatia správneho konania za tento správny delikt môže ministerstvo školstva uložiť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na obdobie 5 rokov. Tento sankčný delikt je považovaný za závažné porušenie povinnosti.

  76

  § 95 ods. 1 písm. a)

  Spresňuje sa úprava správneho deliktu športovej organizácie, ktorá vykonáva športovú činnosť bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2 a to len na prípady, ak je táto športová organizácia prijímateľom verejných prostriedkov.


  77

  § 95 ods. 1 písm. p)

  Dopĺňa sa nový správny delikt spočívajúci v tom, že športová organizácia podmieni zmenu klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením podľa § 5 ods. 4.

  K bodu 75 a 77

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Jedným zo základných princípov činnosti športových klubov podľa § 5 ods. 4 zákona o športe patrí zákaz podmienenia zmeny klubovej príslušnosti športovca finančnou odplatou alebo iným plnením medzi športovými klubmi. Pri porušení tohto zákazu však v zákone o športe absentoval postih. Porušenie tohto zákazu sa zaraďuje aj medzi priestupky so sankciou vo rozmedzí od 100 Eur do 10.000 Eur. V prípade začatia správneho konania za tento správny delikt môže ministerstvo školstva uložiť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na obdobie 5 rokov. Tento sankčný delikt je považovaný za závažné porušenie povinnosti.

  78

  § 95 ods. 7, § 97 ods. 6 a 10, § 98 ods. 1

  Dopĺňajú sa sankcie k novému správnemu deliktu a dopĺňa sa vymedzenie závažných porušení povinností.

  K bodu 78, 80 a 81

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V aktuálnom znení zákona o športe absentuje postih konania športovca, ktorý poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3, definované ako skutková podstata priestupku a zároveň chýba sankcia za takéto konanie. Navrhovanou úpravou sa preto predmetné skutočnosti dopĺňajú.

  79

  § 96 ods. 1

  Spresňuje sa úprava priestupkov športovca doplnením priestupku spočívajúceho v porušení zákazu uzatvárať stávky na súťaže, ktorých je účastníkom.

  K bodu 14, 79 a 80

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Novým odsekom 11 v § 14 sa definuje pravidlo postupu kontrolóra v prípade, ak hrozí konflikt záujmov priamo pri vykonávaní jeho činnosti. Navrhovaným znením sa zabezpečuje nestrannosť pri posudzovaní podaní prostredníctvom odstúpenia podania na hlavného kontrolóra športu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa kontrolór dopustí priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu vo výške od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

  80

  § 96 ods. 4 písm. g)

  Dopĺňa sa nový priestupok kontrolóra spočívajúci v tom, že nepostúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 11 (pri hroziacom konflikte záujmov).

  K bodu 14, 79 a 80

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Novým odsekom 11 v § 14 sa definuje pravidlo postupu kontrolóra v prípade, ak hrozí konflikt záujmov priamo pri vykonávaní jeho činnosti. Navrhovaným znením sa zabezpečuje nestrannosť pri posudzovaní podaní prostredníctvom odstúpenia podania na hlavného kontrolóra športu. V prípade porušenia tohto ustanovenia sa kontrolór dopustí priestupku, za ktorý mu možno uložiť pokutu vo výške od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

  K bodu 78, 80 a 81

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V aktuálnom znení zákona o športe absentuje postih konania športovca, ktorý poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3, definované ako skutková podstata priestupku a zároveň chýba sankcia za takéto konanie. Navrhovanou úpravou sa preto predmetné skutočnosti dopĺňajú.

  81

  § 96 ods. 6

  Dopĺňajú sa sankcie k novým priestupkom športovca a kontrolóra.

  K bodu 78, 80 a 81

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V aktuálnom znení zákona o športe absentuje postih konania športovca, ktorý poruší zákaz uzatvárať stávky na súťaže podľa § 94 ods. 3, definované ako skutková podstata priestupku a zároveň chýba sankcia za takéto konanie. Navrhovanou úpravou sa preto predmetné skutočnosti dopĺňajú.

  82

  § 96 ods. 7

  Dopĺňajú sa sankcie k novým priestupkom športovca a kontrolóra.

  K bodu 82

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovanou zmenou sa spresňuje jeden zo spôsobov doručovania, nakoľko do elektronickej schránky FO a PO na ústrednom portáli verejnej správy je možné doručovať elektronické písomnosti, len ak je táto elektronická schránka na doručovanie aktivovaná, pričom jej zriadenie na doručovanie nepostačuje.

  84

  § 99 ods. 4 písm. b)

  Spresňuje sa úprava, vzhľadom k tomu, že elektronická schránka musí byť nielen zriadená ale aj aktivovaná, aby bolo možné používať ju na účely doručovania podľa zákona o e-Governmente.

  K bodu 84

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Pri uvádzaní jednotlivých funkčných modulov informačného systému športu sa preukázalo ako dostatočné využitie jeho funkcionalít bez potreby ďalších podrobností vo vykonávacích predpisoch. Na základe uvedeného sa vypúšťajú príslušné splnomocňovacie ustanovenia.

  85

  § 100 ods.1 písm. a) až písm. c) a písm. e)

  Vypúšťajú sa splnomocňovacie ustanovenia.

  K bodu 85

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Legislatívno- technická úprava, ktorou sa spresňuje okruh skutočností, ktoré v súvislosti s odbornou kvalifikáciou na výkon odbornej činnosti tréner a inštruktor športu majú byť vo vykonávacom predpise. Návrhom sa upresňuje, že vykonávací predpis nemá ustanoviť len to, čo má napr. budúci tréner nadobudnúť v rámci prípravy (výstupy) ale aj “základné” predpoklady, napr. vek, či vzdelanie (vstupné požiadavky).

  86

  § 100 ods.1 písm. b), c)

  Spresňujú sa splnomocňovacie ustanovenia.

  K bodu 86

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Za účelom zabezpečenia efektívnosti a hospodárnosti použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa navrhuje zadefinovať oprávnené výdavky  použitia verejných prostriedkov z príspevku uznanému športu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo školstva.


  3. SKUPINA - OPRAVY NEDOSTATKOV ZÁKONA O ŠPORTE
  (Novelizačné body č. 21, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 40, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 83.)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  21

  § 24 ods. 2

  Upravuje sa, že obdobnú povinnosť ako majú národné športové zväzy - zverejňovať na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu dokumenty (predpisy, zápisnice a pod.) a údaje o svojej činnosti, budú mať aj národné športové organizácie.

  K bodu 21

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Doplnením predmetného ustanovenia sa navrhuje spresnenie povinností národných športových organizácii v nadväznosti na ďalšie ustanovenia zákona o športe. Medzi povinnosti národných športových organizácii bola definovaná povinnosť zverejňovať základné údaje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu ako sú napr. stanovy, predpisy, zoznam členov najvyššieho orgánu, informácie o konaní zasadnutí najvyššieho orgánu, pravidlá uznášaniaschopnosti a pod, pričom nejde o novú povinnosť, ale o povinnosť, ktorá vyplýva z ustanovení, ktoré upravujú povinne uverejňované údaje v informačnom systéme športu. Rozšírenie povinnosti je len pre uverejňovanie na webovom sídle národnej športovej organizácie, čím sa zabezpečuje najmä informovanosť členov národnej športovej organizácie a verejnosti o fungovaní a pravidlách uplatňovaných  v národnej športovej organizácii. Jednoznačným definovaním povinností národnej športovej organizácie bola odstránená právna neistota. Medzi hlavné povinnosti okrem uverejňovania patrí aj zosúladenie stanov s § 19 až 23, zapracovanie pravidiel Antidopingového programu do predpisov, opatrenia proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží, opatrenia proti negatívnym javom v športe, vedenie evidencie zmlúv a dohôd a plnenie úloh štátnej politiky v oblasti športu, ak pre jej naplnenie je žiadúca účasť národnej športovej organizácie.

  23

  § 31 ods. 2

  Vypúšťa sa časť ustanovenia, ktorá vylučovala pri zmluve o profesionálnom vykonávaní športu (za predpokladu vydania povolenia inšpektorátom práce), zmluve o amatérskom vykonávaní športu alebo pri zmluve o príprave talentovaného športovca, aby klub/zväz (športová organizácia) dohodol ako deň začatia vykonávania športu deň, ktorý predchádzal dňu, kedy fyzická osoba skončila povinnú školskú dochádzku.


  Pôvodná právna úprava nezohľadňovala dostatočne osobitosti vykonávania športu v mládežnických kategóriách, kde pomerne často dochádza k uzatváraniu zmluvných vzťahov a začiatku vykonávania športu za klub/zväz aj pred skončením povinnej školskej dochádzky.

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  Pokiaľ ide o úpravu v bode 23, uvedená časť ustanovenia bránila športovcom starším ako 15 rokov, ktorí ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, vstupovať do zmluvných vzťahov v športe. Stále však platí vyjadrenie zákonného zástupcu, ak športovec od 15 do 18 rokov veku vstupuje do zmluvného vzťahu. Pri uzatvorení zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie inšpektorátu práce.  24

  § 40 ods. 4 písm. b)

  Upravujú sa dôvody pre skončenie profesionálneho vykonávania športu výpoveďou. Dopĺňa sa dôvod porušenie povinnosti športovca podľa § 32 ods. 1 písm. b) (povinnosť vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku)

  K bodu 24 a 25

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Medzi základné povinnosti športovca pri vykonávaní športu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu patrí aj povinnosť vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho výkonu. Nedodržanie tejto povinnosti je jednou z možností na okamžité skončenie zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu so športovcom ako aj vypovedanie tejto zmluvy. Táto možnosť skončenia zmluvy je neprimeraná, ľahko zneužiteľná a preukázanie porušenia tejto podmienky je sporné, preto sa navrhuje túto povinnosť vypustiť.

  Navrhovaná úprava zabezpečí väčšiu zmluvnú stabilitu zmluvných strán a športovca nebude vystavovať neprimeranej neistote.

  25

  § 42 ods. 1 písm. a)

  Upravujú sa dôvody pre okamžité skončenie profesionálneho vykonávania športu. Vypúšťa sa dôvod porušenie povinnosti športovca podľa § 32 ods. 1 písm. b) (povinnosť vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a najlepšieho športového výsledku)

  26

  § 47 ods. 7

  Spresňuje sa úprava, podľa ktorej sa na zmluvu o amatérskom vykonávaní športu vzťahuje aj úprava v § 34 (predzmluvné vzťahy) a § 43 (dočasné hosťovanie športovca).

  K bodu 26

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Novelou zákona o športe sa dopĺňa možnosť pri uzavretí zmluvy o amatérskom vykonávaní športu primerane použiť predzmluvné vzťahy definované v § 34 zákona o športe a možnosť na základe dohody o hosťovaní využiť inštitút dočasného hosťovania amatérskeho športovca.

  28

  § 48 ods. 9

  Spresňuje sa úprava, podľa ktorej sa na zmluvu o príprave talentovaného športovca vzťahuje aj úprava v § 34 (predzmluvné vzťahy) a § 43 (dočasné hosťovanie športovca).

  K bodu 28

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Novelou zákona o športe sa dopĺňa možnosť pri uzavretí zmluvy o príprave talentovaného športovca primerane použiť predzmluvné vzťahy definované v § 34 zákona o športe a možnosť na základe dohody o hosťovaní využiť inštitút dočasného hosťovania talentovaného športovca.

  38

  § 61 ods. 6

  Spresňuje sa úprava, podľa ktorej sa na postup pri kontrole vykonávanej hlavným kontrolórom športu sa vzťahuje úprava platná pre kontrolóra podľa (§ 14).

  K bodu 38

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Legislatívno-technické upresnenie.

  40

  § 66 ods. 3 písm. a)

  Doplnením slova “národný” sa zužuje okruh športových organizácií, ktoré sú povinné mať stanovy v súlade s § 19 až 23, na národné športové zväzy a národné športové organizácie.

  K bodu 40

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Úpravou písmena a) sa odstraňuje nesúlad medzi písmenami a) a b) predmetného ustanovenia.

  69

  § 83 ods. 4 úvodná veta a písm. c)

  Spresňuje sa úprava podmienok nadobúdania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera I. kvalifikačného stupňa.

  K bodom 66, 69, 70 a 71

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V nadväznosti na vznesenú pripomienku v MPK, ako aj na prax, sa upravujú a spresňujú možnosti nadobudnutia odbornej spôsobilosti pre výkon odbornej činnosti tréner I. až III. kvalifikačného stupňa v rámci štúdia na vysokej škole. Vzhľadom na navrhované úpravy sa zároveň pre zlepšenie systematiky odsek 4 rozdeľuje na samostatný odsek pre I. kvalifikačný stupeň a samostatný odsek pre II. kvalifikačný stupeň.

  Dopĺňajú sa prípady, kedy možno nadobudnúť odbornú spôsobilosť pre výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa, resp. tréner II. kvalifikačného stupňa ešte počas štúdia - ak ide o študenta bakalárskeho študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore šport a v priebehu štúdia už nadobudol rozsah vzdelania, ktoré sa vyžaduje pre I. kvalifikačný stupeň, resp. pre II. kvalifikačný stupeň v rámci odbornej prípravy poskytovanej národnými športovými zväzmi, resp. fakultami v rámci ďalšieho vzdelávania (tento rozsah je upravený vykonávacou vyhláškou).

  Spresňujú sa prípady absolventov učiteľských študijných programov, pričom doterajšia úprava sa rozdeľuje na 4 situácie, kde vo všetkých štyroch je hlavnou požiadavkou, aby rozsah toho, čo niekto absolvoval v rámci štúdia na vysokej škole zodpovedal rozsahu (schopností, zručností, vedomostí), ktorý možno získať v rámci odbornej prípravy poskytovanej národnými športovými zväzmi, resp. fakultami v rámci ďalšieho vzdelávania, ktorá sa vzťahuje na príslušný kvalifikačný stupeň. K tomu sa pridáva druhá požiadavka nasledovne:

  - bakalár môže získať I. kvalifikačný stupeň v prípade absolvovania “bežnej”/”postupovej” skúšky z príslušného športu,

  - bakalár môže získať II. stupeň v prípade obhájenia záverečnej (t.j. bakalárskej) práce z príslušného športu,

  - magister môže získať II. kvalifikačný stupeň v prípade absolvovania “bežnej”/”postupovej” skúšky z príslušného športu,

  - magister môže získať III. kvalifikačný stupeň v prípade obhájenia záverečnej (t.j. diplomovej) práce z príslušného športu.
  70

  § 83 ods. 4 písm. e) a f)

  Spresňuje sa úprava podmienok nadobúdania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera I. kvalifikačného stupňa.

  71

  § 83 ods. 5

  Spresňuje sa úprava podmienok nadobúdania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera II. kvalifikačného stupňa.

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  V nadväznosti na navrhovanú zmenu § 83 ods. 7 a 8 je potrebné aj ustanoviť, aký trénerský kvalifikačný stupeň patrí absolventovi, ktorý ak získal vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore šport (bez ohľadu na stupeň) pre športy, z ktorých záverečnú prácu síce nerobil, ale má z nich zodpovedajúci rozsah vzdelávania, patrí mu kvalifikačný stupeň II.

  72

  § 83 ods. 6 písm. b)

  Spresňuje sa úprava podmienok nadobúdania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera III. kvalifikačného stupňa.

  K bodu 72

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhuje sa zjednodušenie vydávania osvedčenia o trénerskej spôsobilosti pre prípady, ak táto bola získaná v rámci štúdia na vysokej škole. V prípade IV. a V. kvalifikačného stupňa sa upúšťa od vydávania samostatného dokladu, ak relevantné údaje (t.j. kvalifikačný stupeň a šport) obsahuje už dodatok k diplomu - vysoká škola môže tak v dodatku uviesť napr. “Absolvent nadobudol odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner IV. kvalifikačného stupňa pre basketbal.”. Zároveň v prípadoch, keď v rámci štúdia na vysokej škole možno získať I., II. resp. III. kvalifikačný stupeň sa navrhuje, aby vysoká škola vydávala osvedčenie len na požiadanie absolventa, resp. študenta.

  73

  § 83 ods. 7 a ods. 8

  Spresňuje sa úprava nadobúdania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera jednotlivých kvalifikačných stupňov pre príslušný šport alebo na šport pre všetkých.

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  Navrhovanou zmenou sa spresňujú prípady absolventov študijného programu uskutočňovaného síce v študijnom odbore šport, ktorí ale nemajú záverečnú prácu z príslušného športu (resp. zo športu pre všetkých, ktorá sa v súčasnosti viaže k študijným programom šport pre zdravie na FTVŠ UK, resp. šport a zdravie na FŠ PU). Obhajoba záverečnej práce z príslušného športu vyjadruje trénerskú špecializáciu pre konkrétny šport. Absolventovi študijného programu (či prvého alebo druhého stupňa) v študijnom odbore šport nemožno priznať trénerský kvalifikačný stupeň 4 alebo 5 en bloc pre všetky športy, ale len pre taký šport, v ktorom reálne ide o najvyššiu (resp. druhú najvyššiu) trénerskú špecializáciu, prípadne pre šport pre všetkých, ak tomu zodpovedá záverečná práca.

  74

  § 83 ods. 10

  Spresňuje sa úprava preukazovania odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti trénera jednotlivých kvalifikačných stupňov.

  K bodu 74

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Upravujú sa požiadavky na členstvo v komisiách pre dopingové kontroly (t.j. v komisii prvostupňovej aj druhostupňovej) spresnením okruhu subjektov prípadného konfliktu záujmov. Na jednej strane sa pojem “športová organizácia” zjednoznačňuje na športové kluby v súlade s doterajšou interpretáciou ustanovenia, zohľadňujúc, že vzťah k príslušnému zväzu nie je na prekážku ak ostáva poistka o všeobecnej nezaujatosti v odseku 4, pričom v prípade úpravy obmedzenia na úrovni zväzov by bolo problematické tieto orgány obsadiť. Na druhej strane sa pojem “členstvo” rozširuje na príslušnosť, nakoľko vzťah k príslušnému športovému klubu by nemal mať člen komisie z pohľadu žiadneho z možností príslušnosti (členstvo je len jeden z nich).

  83

  § 97 ods. 5

  Dopĺňa sa úprava, že o správnych deliktoch fyzickej osoby podnikateľa bude rozhodovať okresný úrad v sídle kraja.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Dopĺňa sa pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja na prejednanie správneho deliktu, ktorého sa dopustí fyzická osoba — podnikateľ.

  4. SKUPINA - NOVÉ PRAVIDLÁ NEZASAHUJÚCE DO FILOZOFIE ZÁKONA O ŠPORTE
  (Novelizačné body č. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 22, 27, 30, 36, 42, 45, 46, 50, 63, 67, 68.)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  1

  § 3 písm. c)

  Dopĺňa sa možnosť, aby o zaradení športovca do rezortného športového strediska rozhodlo subsidiárne, za splnenia podmienok v § 58 písm. k) ministerstvo školstva.


  Hodnotenie UčPS:
  Zavedenie subsidiárnej právomoci ministerstva školstva, ktorú môže ministerstvo školstva uplatniť iba za splnenia zákonom ustanovených podmienok, je vo svojej podstate akceptovateľná zmena, ktorá zásadne nezasahuje do základov ani filozofie pôvodného znenia Zákona o športe.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Návrh na doplnenie reaguje na praktickú požiadavku možnosti zaradenia športovca do rezortného športového strediska aj na návrh ministerstva školstva. Z objektívnych dôvodov sa môže stať, že športovec nebude môcť byt' zaradený do rezortného športového strediska na návrh národného športového zväzu alebo v danom športe nepôsobí národný športový zväz napr. v prípade paralympionikov. Preto sa navrhuje doplniť možnosť, aby návrh na zaradenie športovca do rezortného športového strediska mohlo v odôvodnenom prípade podať aj ministerstvo školstva.

  2

  § 3 písm. t) a písm. u)

  Dopĺňa sa definícia pojmu “šport” a definícia pojmu “zoznam športovcov top tímu”.


  Hodnotenie UčPS:
  Do Zákona o športe do § 3 písm. t) bola doplnená definícia pojmu “šport”, ktorá vychádza z definície uvedenej v Európskej charte o športe schválenej ako Odporúčanie č. R(92) 13 Rev Výboru ministrov členským štátom Rady Európy v roku 1992, charta bola revidovaná v roku 2001, podľa ktorej športom sú všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej účasti alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach.

  Podľa odôvodnenia pozmeňovacieho návrhu, ktorým bolo doplnené do novely toto ustanovenie, praktické skúsenosti z aplikácie Zákona o športe preukázali potrebu zadefinovania pojmu šport v zákone, nekonkretizuje sa však, o aké skúsenosti/situácie išlo, kedy definícia pojmu “šport” v praxi chýbala.

  Je potrebné uviesť, že definícia pojmu “šport” je základným kameňom pojmológie Zákona o športe, preto mohla/mala byť predmetom medzirezortného pripomienkového konania, aby jej obsah a praktické dopady bolo možné dôkladnejšie otestovať (športovou i právnou vedou), okrem iného aj z hľadiska či pre potreby právnej regulácie vzťahov v slovenskom športe lepšie vyhovuje definícia z pôvodného návrhu zákona o športe alebo definícia “športu” podľa odporúčania Rady Európy uvedená v Európskej charte o športu z roku 1992, ktorá nakoniec bola prevzatá aj do novely Zákona o športe.

  Do Zákona o športe do § 3 písm. u) bola doplnená definícia pojmu “zoznam športovcov top tímu”, pod ktorým sa bude rozumieť “zoznam športových reprezentantov v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži.”.
  Tejto definícii a zavedeniu inštitútu “zoznam športovcov top tímu” je možné vytknúť, že predstavuje veľmi voľné pravidlo pre zostavenie zoznamu, bez presnejších kritérií podľa ktorých sa tento zoznam bude tvoriť (k vytvoreniu zoznamu najvýkonnejších športovcov sa predpokladá prijatie nariadenia vlády).
  Zoznam najvýkonnejších športovcov sa tvorí taktiež na základe dosiahnutých výsledkov na významnej súťaži. Z uvedeného vyplýva, že obidva zoznamy sa zrejme budú významne prekrývať a teda budú športovci uvedení v jednom zozname alebo v oboch zoznamoch a nie sú upravené pravidlá upravujúce vzťah oboch zoznamov, ktoré by sledovali dosiahnutiu rozumného usporiadaniu vzťahov pri financovaní športovcov. Nie je upravený ani proces zaraďovania a vyraďovania športovcov do zoznamu športovcov top tímu. Návrh tohto inštitútu je nedopracovaný a ministerstvu dáva pomerne veľkú voľnosť pri tvorbe zoznamu top športovcov, čo zrejme prinesie problematické použitie v praxi.
  Cieľ doplnenia nového inštitútu uvedený v odôvodnení pozmeňovacieho návrhu bolo možné dosiahnúť aj iným spôsobom a to napríklad doplnením pravidla, že “do zoznamu športovcov top tímu môže byť na návrh národného športového zväzu a so súhlasom rezortného športového strediska zaradený aj mimoriadne talentovaný športovec, ktorý spĺňa predpoklady na dosiahnutie mimoriadneho športového výsledku na významnej súťaži”, pričom rovnaké pravidlo mohlo byť ustanovené aj vo vzťahu k zoznamu najvýkonnejších športovcov a v takom prípade by bol zoznam športovcov top tímu nadbytočným inštitútom.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Praktické skúsenosti aplikácie zákona o športe preukázali potrebu zadefinovania pojmu šport. Ustanovenie § 3 sa preto uvedeným pozmeňujúcim návrhom dopĺňa o definíciu športu.
  Súčasné znenie zákona pozná len pojem „zoznam najvýkonnejších športovcov", čo spôsobuje problém v praxi pri príprave pravidiel zaraďovania športovcov do rezortných stredísk. Zoznam najvýkonnejších športovcov je totožný so zoznamom športovcov, ktorí v súlade s § 74 ods. 4 zákona o športe majú nárok na poskytnutie príspevku na športovú prípravu a z tohto dôvodu je zoznam limitovaný finančnými prostriedkami a nie výkonnosťou športovcov. Len zo zoznamu najvýkonnejších športovcov je možné zaradiť športovca do rezortného športového strediska, čím v súčasnosti znemožňujeme zaradenie do strediska športové talenty. Doplnením uvedeného ustanovenia by sa príspevok na športovú prípravu športovca poskytoval športovcom zo zoznamu športovcov top tímu a zaraďovanie športovcov do rezortných stredísk by bolo viazané na zoznam najvýkonnejších športovcov.

  3

  § 4 ods. 5

  Upravuje sa hranica veku talentovaných športovcov pre všetky zväzy na 23 rokov (podľa predchádzajúcej právnej úpravy bol maximálny vek talentovaného športovca ustanovený na 18 rokov s možnosťou, aby národný športový zväz predpisom zväzu upravil hornú hranicu veku talentovaného športovca taktiež až na 23 rokov).


  Podľa pôvodného znenia § 4 ods. 5 Zákona o športe si mohli národné športové zväzy autonómne určiť predpisom hranicu veku talentovaného športovca taktiež až do veku 23 rokov, t. j. navrhovaná zmena len zjednodušila to, čo bolo možné aj podľa pôvodného znenia zákona. Dôvodová správa poukazuje na technické a motoristické športy, ktoré si mohli predpisom zväzu určiť hranicu veku na 23 rokov aj podľa doterajšej úpravy, na druhej strane však existujú športy, kde počiatočný vek vrcholu športovej výkonnosti je podstatne nižší ako 18 rokov, napríklad gymnastika, kde hranica veku talentovaných športovcov 18 rokov sa javí ako primeraná, preto bolo ponechané na národné športové zväzy, aby si na základe osobitostí nimi zastrešovaných športov predpisom určili vlastnú hranicu veku pre talentovaných športovcov.
  Zjednotenie veku talentovaných športovcov v celom Zákone o športe je vo svojej podstate akceptovateľná zmena, ktorá zásadne nezasahuje do základov ani filozofie pôvodného znenia Zákona o športe.

  K bodom 3 a 27

  Dôvodová správa predkladateľa:
  Z dôvodu zrovnoprávnenia všetkých uznaných športov a s dôrazom na ich jedinečnosť, bol vek talentovaného športovca zjednotený z 18 rokov na 23 rokov. Dôvodom boli hlavne špecifiká v technických a motoristických športoch, v ktorých aktívny výkon športovej činnosti je ovplyvnený hlavne dosiahnutím určitého veku napr. plnoletosti. Tento parameter nebol doposiaľ v zákone o športe zohľadnený a napr. do výpočtu príspevku uznanému športu nebola v takýchto športoch zahrňovaná mládež vo veku od 19 do 23 rokov. Z tohto dôvodu bol vek mládeže zjednotený v celom zákone o športe na vek 23 rokov, čím sa zabezpečí rovnaký prístup pri aplikácii navzájom súvisiacich ustanovení zákona o športe, ako aj rovnaký prístup pri posudzovaní členskej základne mládeže. vo vzťahu k jednotlivým športom.

  8

  § 9 ods. 1

  Upravuje sa povinnosť pre všetky športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov preukázať spolufinacovanie svojej činnosti tým, že budú vyberať od osôb s ich príslušnosťou príspevok na činnosť športovej organizácie, za ktorý sa považuje aj členský príspevok. zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu ako právny titul na poskytnutie príspevku a jej povinné náležitosti. Príspevok sa musí uhrádzať národnému športovému zväzu a klubu (nie miestnym/regionálnym zväzovým štruktúram).

  K bodu 8, 44 a 63

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Návrh zmeny tohto ustanovenia zjednocuje a zrovnoprávňuje povinnosť športových organizácii, bez ohľadu na ich právu formu, od členov alebo osôb s príslušnosťou k športovej organizácii, vyberať členské príspevky alebo príspevky na športovú činnosť. Táto povinnosť sa týka iba tých športových organizácii, ktoré sú prijímateľmi verejných prostriedkov. Zároveň sa zamedzuje reťazeniu platenia tohto ročného príspevku presným vymedzením typu príslušnosti k športovej organizácii. Následne sa nesplnenie tejto povinností prejaví v strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Povinnosť platiť ročný príspevok neplatí pre športovcov, ktorý vykonávajú pre športovú organizáciu šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a tiež dobrovoľníci. Podľa pôvodného znenia vzniká povinnosť platiť členský príspevok viacerým športovým organizáciám v jednom športe, ktorých bola osoba, či už jednotlivec alebo klub členom. Navrhovanou úpravou sa zároveň zjednocuje tento mechanizmus a ustanovuje sa, že ak vznikne členstvo viacerých kategórií, platí sa členský príspevok národnému športovému zväzu a jednej ďalšej športovej organizácii. Predpokladá sa najnižšia jednotka (klub).

  Príslušná legislatívno-technická úprava sa v nadväznosti na túto zmenu vykonáva súčasne aj v § 67 ods. 3, ktorá upravuje stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a v § 80 ods. 2 písm. s).

  9

  § 9 ods. 4

  Povinnosť mať za splnenia zákonných podmienok uvedených v § 9 ods. 4 písm a) a b) riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom sa rozširuje z občianskych združení na všetky právne formy športových organizácií.

  K bodu 9

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovanou zmenou sa zjednocujú povinnosti všetkých športových organizácií, ktoré sú prijímateľmi verejných prostriedkov, overiť účtovnú závierku audítorom, zostaviť a overiť výročnú správu, ak spĺňajú kritériá špecifikované v § 9.

  11

  § 11 ods. 3

  Upravuje sa zmena kompetencie na vykonávanie skúšok kontrolórov národných športových zväzov tak, že táto kompetencia prechádza z ministerstva školstva na hlavného kontrolóra športu.  22

  § 26 ods. 5

  Upravuje sa, že Slovenský paralympijský výbor bude mať na účely vzdelávania v športe postavenie národného športového zväzu, ktorý má oprávnenie v súčinnosti s vysokou školou vykonávať vzdelávanie športových odborníkov podľa § 83 až 85

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Považovanie Slovenského paralympijského výboru za národný športový zväz mu umožňuje vzdelávat' športových odborníkov. Potreba možnosti ustanovenia požiadaviek na odbornú spôsobilost' športových odborníkov pre šport zdravotne postihnutých vyplýva z rôznorodosti postihnutí, s ktorými sa pri výkone svojej odbornej činnosti stretávajú.

  27

  § 48 ods. 3

  Upravuje sa horná hranica veku talentovaného športovca (na 23 rokov), s ktorým športová organizácia môže uzavrieť zmluvu o príprave talentovaného športovca.

  K bodom 3 a 27

  Dôvodová správa predkladateľa:
  Z dôvodu zrovnoprávnenia všetkých uznaných športov a s dôrazom na ich jedinečnosť, bol vek talentovaného športovca zjednotený z 18 rokov na 23 rokov. Dôvodom boli hlavne špecifiká v technických a motoristických športoch, v ktorých aktívny výkon športovej činnosti je ovplyvnený hlavne dosiahnutím určitého veku napr. plnoletosti. Tento parameter nebol doposiaľ v zákone o športe zohľadnený a napr. do výpočtu príspevku uznanému športu nebola v takýchto športoch zahrňovaná mládež vo veku od 19 do 23 rokov. Z tohto dôvodu bol vek mládeže zjednotený v celom zákone o športe na vek 23 rokov, čím sa zabezpečí rovnaký prístup pri aplikácii navzájom súvisiacich ustanovení zákona o športe, ako aj rovnaký prístup pri posudzovaní členskej základne mládeže. vo vzťahu k jednotlivým športom.

  30

  § 58 písm. k)

  Dopĺňa sa kompetencia ministerstva školstva “navrhnúť športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska, ak v príslušnom športe nepôsobí národný športový zväz alebo ak národný športový zväz bezdôvodne nenavrhne športového reprezentanta do rezortného športového strediska”.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  V nadväznosti na doplnenie 2. bodu spočívajúceho v možnosti zaradenia športovca do rezortného športového strediska aj na návrh ministerstva školstva sa dopĺňa príslušná kompetencia do pôsobnosti ministerstva.

  36

  § 61 ods. 1 písm. f)

  Dopĺňa sa kompetencia hlavného kontrolóra športu zabezpečovať “vzdelávanie kontrolórov a vykonanie skúšky kontrolórov”.

  K bodu 36

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovanou zmenou sa dopĺňajú činnosti, ktoré vykonáva hlavný kontrolór športu o zabezpečenie vzdelávania kontrolórov a súčasne sa vypúšťa táto povinnosť z pôsobnosti Ministerstva školstva.

  42

  § 66 ods. 6

  Upravuje sa, že prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na šport nestrácajú svoju povahu a režim nakladania “reťazením” (ďalším prevádzaním prostriedkov medzi športovými organizáciami, športovcami a športovými odborníkmi).

  Odôvodnenie k pozmeňovaciemu návrhu v spoločnej správe gestorského výboru NR SR:
  Jednoznačným spôsobom sa ustanovuje, že aj v prípade reťazenia prostriedkov zo štátneho rozpočtu, teda ich poskytovanie národným športovým zväzom pre kluby, platí, že ich možno poskytnúť iba takej športovej organizácii alebo športovcovi, ktorý majú spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

  45

  § 67 ods. 3 písm. g)

  Dopĺňa sa ďalšia podmienka, na základe ktorej národný športový zväz stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (ak nevyhotoví zápisnicu zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu alebo vyhotoví zápisnicu, ktorá neobsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2).

  K bodu 19, 20 a 45

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Predmetnými zmenami sa navrhuje znížiť administratívna záťaž športových organizácií a zúžiť povinnosť rozsahu vyhotovovania zápisníc zo zasadaní orgánov národného športového zväzu. Pôvodne zákon o športe vyžadoval jednotný formát zápisníc pre akékoľvek orgány a komisie národného športového zväzu, ktoré majú rozhodovaciu pôsobnosť. Navrhovaná zmena zjednodušuje postup pri vyhotovovaní zápisníc a ustanovuje, že povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 budú musieť obsahovať iba zápisnice zo zasadnutí najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu a kontrolného orgánu národného športového zväzu.

  46

  § 67 ods. 3 písm. j) a k)

  Dopĺňajú sa ďalšie dve podmienky, na základe ktorej národný športový zväz stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (ak uvedie nepravdivý údaj v žiadosti podľa § 59 ods. 1, na základe ktorého získal neoprávnenú výhodu, resp. ak uvedie nepravdivé hodnoty váh podľa § 68 ods. 5).

  K bodu 46

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Za účelom zabezpečenia poskytovania pravdivých informácii v procese ich uznávania za národné športové zväzy sa dopĺňa ako dôvod  straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov také konanie, ak prijímateľ uvedie nepravdivý údaj v žiadosti o uznanie za národný športový zväz alebo pri uvedení nepravdivých hodnôt váh, ktoré sú dôležitou informáciou pri výpočte príspevku uznanému športu. Povinnosť národného športového zväzu predkladať váhy športových odvetví a váhy kategórie mužov, žien a zmiešanej kategórie ustanovuje návrh v 68 ods. 5, pričom pod pojmom nepravdivosť je potrebné rozumieť prípady, ak hodnoty poskytnuté národným športovým zväzom, sa výrazne líšia od reálneho významu príslušného športového odvetvia alebo príslušnej kategórie, čo bude ministerstvo školstva vyhodnocovať pri spracúvaní žiadostí o poskytnutie príspevku uznanému športu.

  50

  § 67 ods. 10 až ods. 12

  Dopĺňa sa oprávnenie ministerstva školstva pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (zároveň aj poskytovania prostriedkov zo štátneho rozpočtu) na základe stanoviska hlavného kontrolóra športu pri podozrení zo závažného nedostatku a zrušenie dočasného pozastavenia spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

  K bodu 50

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhuje sa zaviesť nový inštitút dočasného pozastavenia spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, a to v prípade odôvodnenej obavy zo závažného nedostatku za účelom zabránenia škôd na verejných financiách. Pri pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov športovej organizácii nebudú poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prechodné obdobie, pokiaľ nepominie dôvod závažného nedostatku. Pozastavenie môže nastať v prípade, ak voči športovej organizácii je vedené súdne konanie, ktorého výsledkom môže byť závažné porušenie povinností. V takomto prípade hlavný kontrolór športu oznámi dôvod ministerstvu školstva, ktoré rozhodne v danej veci. V stanovisku hlavného kontrolóra musí byť jasne vyšpecifikované, z akého dôvodu sa navrhuje dočasne pozastaviť spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. Ak sa napríklad pozastaví spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov národnému športovému zväzu, môže naďalej požiadať o príspevok uznanému športu, ako aj v prípade výzvy na dotáciu, môže sa o ňu uchádzať.

  63

  § 80 ods. 2 písm. s)

  Upravuje sa rozsah údajov zapisovaných do registra fyzických osôb v IS športu o úhrade príspevku na činnosť športovej organizácie v nadväznosti na zmenu § 9 ods. 1.

  K bodu 8, 44 a 63

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Návrh zmeny tohto ustanovenia zjednocuje a zrovnoprávňuje povinnosť športových organizácii, bez ohľadu na ich právu formu, od členov alebo osôb s príslušnosťou k športovej organizácii, vyberať členské príspevky alebo príspevky na športovú činnosť. Táto povinnosť sa týka iba tých športových organizácii, ktoré sú prijímateľmi verejných prostriedkov. Zároveň sa zamedzuje reťazeniu platenia tohto ročného príspevku presným vymedzením typu príslušnosti k športovej organizácii. Následne sa nesplnenie tejto povinností prejaví v strate spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Povinnosť platiť ročný príspevok neplatí pre športovcov, ktorý vykonávajú pre športovú organizáciu šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu a tiež dobrovoľníci. Podľa pôvodného znenia vzniká povinnosť platiť členský príspevok viacerým športovým organizáciám v jednom športe, ktorých bola osoba, či už jednotlivec alebo klub členom. Navrhovanou úpravou sa zároveň zjednocuje tento mechanizmus a ustanovuje sa, že ak vznikne členstvo viacerých kategórií, platí sa členský príspevok národnému športovému zväzu a jednej ďalšej športovej organizácii. Predpokladá sa najnižšia jednotka (klub).

  Príslušná legislatívno-technická úprava sa v nadväznosti na túto zmenu vykonáva súčasne aj v § 67 ods. 3, ktorá upravuje stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov a v § 80 ods. 2 písm. s).


  K bodu 63 a 64

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Na základe spresnenia podnikania športových odborníkov, sa navrhovanou zmenou dopĺňajú do informačného systému športu údaje o dátume vzniku oprávnenia podnikať, dátumu ukončenia podnikania a obdobia pozastavenia podnikania.

  67

  § 81 ods. 1 písm. q) a písm. r)

  Upravuje sa rozsah údajov zapisovaných do registra právnických osôb v IS športu o úhrade príspevku na činnosť športovej organizácie v nadväznosti na zmenu § 9 ods. 1.


  68

  § 83 ods. 1

  V nadväznosti na zmenu § 26 ods. 5 sa rozširuje rozsah činnosti trénera aj o “šport zdravotne postihnutých”.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Za účelom zrovnoprávnenia všetkých športov sa

  do zákona dopĺňa vzdelávanie v oblasti trénerstva pre šport zdravotne znevýhodnených, ako iným športovým zväzom.

  5. SKUPINA - NOVÉ PRAVIDLÁ ZASAHUJÚCE DO FILOZOFIE ZÁKONA O ŠPORTE
  (Novelizačné body č. 51, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 87, 89.)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  51

  § 68 ods. 1

  Dopĺňa sa účel použitia príspevku uznanému športu “na športovú činnosť” a rozširuje sa rozsah poskytovania príspevku uznanému športu aj na športy uznané

  1. Medzinárodným paralympijským výborom,

  2. Medzinárodným výborom športu nepočujúcich alebo

  3. Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.


  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Za účelom zrovnoprávnenia športu zdravotne znevýhodnených na základe schválenej Koncepcie práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 - 2020, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky Uznesením č. 564 dňa 14.10.2015 a v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa rozširuje možnosť poskytnúť príspevok uznanému športu pre uznaný šport Medzinárodným paralympijským výborom, Medzinárodným výborom športu nepočujúcich a Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.


  K bodu 51

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Upresňuje sa základný účel príspevku uznanému športu, ktorým je športová činnosť.

  55

  § 69 ods. 5

  Upravuje sa minimálna časť príspevku uznanému športu, ktorú je národný športový zväz povinný rozdeliť medzi kluby na mládež podľa počtu športovcov, na talentovaných športovcov, respektíve použiť na športovú reprezentáciu.

  K bodu 55

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Medzi hlavné priority štátu patrí podpora športu mládeže a navrhuje sa minimálne 15% z prostriedkov z príspevku uznanému športu rozdeliť medzi športové kluby s jeho príslušnosťou, ktoré vytvárajú podmienky pre rozvoj a výchovu mladých aktívnych športovcov do 23 rokov.

  Ďalších 20 % sa navrhuje rozdeliť podľa kvalitatívnych kritérií športovým klubom na účel rozvoja talentovaných športovcov. Kritéria si určí každý národný športový zväz samostatne podľa vlastných potrieb, pričom kritériá, účel a rozdelenie prostriedkov musia byť schválené najvyšším orgánom národného športového zväzu.


  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Navrhovaným znením sa ustanovuje minimálna výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vymedzená na zabezpečenie jedného z verejných záujmov v športe definovaný v § 2 zákona, a tým je zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie SR na významnej súťaži.

  56

  § 69 ods. 6 a ods. 7

  Upravuje sa maximálna časť príspevku uznanému športu, ktorú je národný športový zväz oprávnený použiť

  1. na prevádzkové náklady a

  2. na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry

  K bodu 56

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Za účelom zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa navrhuje upraviť výšku výdavkov na správu a prevádzku národného športového zväzu z príspevku na uznaný šport maximálne do výšky 15%. Súčasne je doplnené oprávnenie použiť najviac 30% z prostriedkov uznanému športu na výstavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu športovej infraštruktúry, nakoľko dostatočná infraštruktúra a materiálno-technické zabezpečenie je jedným z dôležitých predpokladov rozvoja športu, zabezpečenia reprezentácia a dosahovania dobrých výsledkov športovcov v budúcnosti.

  58

  § 69a

  Upravuje sa zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu ako právny titul na poskytnutie príspevku a jej povinné náležitosti.

  Hodnotenie UčPS:
  Náležitosti zmluvy popierajú zamýšlaný princíp financovania športu.

  Už len vsunutím tohto § sa pojem príspevok mení na dotáciu.

  Najmä časť o vrátení nespotrebovaného "príspevku" a povinnosti ho vrátiť bude nútiť NŠZ namiesto toho, aby si prípadne ušetrené zdroje presunuli na začiatok nasledujúceho roka (či už z dôvodov potreby financovania nejakého podujatia hneď v úvode kalendárneho roka, alebo čisto z dôvodu riadneho hospodárenia a mysliac na prípadné budúce väčšie výdaje a správajúc sa hospodárne a nie spôsobom, ako je to bežné až nutné v prípade dotácií, ktoré ak sa nespotrebujú, musia sa vrátiť do štátneho rozpočtu)

  Uvedené opätovne, ostatne ako v celej verejnej sfére, bude viesť k tomu, že na miesto toho, aby nám nevadila situácia, že (za predpokladu že sme uspokojili všetky potreby NŠZ) si nejaké prostriedky ušetríme, tak ich budeme na konci roka účelovo a úplne zbytočne míňať na veci a záležitosti, ktoré by sme za normálnych okolností správajúc sa ako riadny hospodár a "gazda" nekupovali....

  K bodu 58

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Navrhovanou zmenou sa dopĺňa inštitút zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu uzatvorenej medzi ministerstvom školstva a národným športovým zväzom. Podstatnými náležitosťami zmluvy sú hlavne úlohy zmluvných strán pri napĺňaní verejného záujmu v športe; špecifikácia účelu, na ktorých sa príspevok poskytuje a podmienky poskytnutia a vrátenia príspevku uznanému športu.

  59

  § 75 ods. 4

  Nahrádza sa pojem “zoznam najvýkonnejších športovcov” pojmom “zoznam športovcov top tímu”, napriek tomu, že § 75 ods. 4 bol v pôvodnom znení Zákona o športe ustanovením nadväzujúcim na § 75 ods. 3 písm. a), v ktorom boli vymedzené národné športové projekty, ktorých obsah je následne podrobnejšie definovaný v § 75 ods. 4 až 6, preto táto zmena bez ohľadu na jej vecné hodnotenie mala byť premietnutá aj do § 75 ods. 3 písm. a).
  Budú teda existovať dva zoznamy, ktoré sa zrejme budú do značnej miery prekrývať a to:

  1. zoznam najvýkonnejších športovcov
   - zostavený na základe výkonnostných kritérií na účely zaraďovania do stredísk

  2. zoznam športovcov top tímu
   - zostavený na základe výsledkov na významnej súťaži na účely poskytovania prostriedkov z príspevku na národný športový projekt podľa § 75 ods. 4.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu:

  Navrhovaná úprava nadväzuje na zmenu § 3, ktorým sa definuje okrem zoznamu najvýkonnejších športovcov aj zoznam športovcov top tímu, na ktorý bude viazaný príspevok na športovú činnosť.

  61

  § 77 ods. 2 písm. a)

  Upravuje sa podiel prostriedkov (najmenej 50%) určených na šport vrátane lotérií, ktorý sa má rozdeliť národným športovým zväzom uznaných športov po vyčlenení futbalu a hokeja zo vzorca.

  Odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu poslancov Tittela a Jančulu k bodu 61 a 61:

  Navrhovaným znením sa mení spôsob prerozdeľovania finančných prostriedkov medzi národné športové zväzy, a to vyčlenením zo vzorca na výpočet príspevku uznanému športu dva športy, a to ľadový hokej a futbal. Ponechaním týchto dvoch športov v spoločnom vzorci na výpočet príspevku uznanému športu vzhľadom na ich popularitu a členskú základňu sa stráca motivácia pre zostávajúce športové zväzy zvyšovať členskú základňu a pracovať s mládežou, a to z dôvodu objektívnej nemožnosti naplnenia údajov do vzorca. Navrhnutým opatrením sa zabezpečuje motivácia rozvoja športov, odstránenie disproporcionality a zabezpečenie primeranosti podmienok financovania jednotlivých športov, ako volejbal, basketbal, cyklistika, hádzaná a pod.

  62

  § 77 ods. 2 písm. b)

  Upravuje sa garantovaný podiel z prostriedkov určených na šport vrátane lotérií určený pre futbal (najmenej 17%) a hokeja (najmenej 13%) po ich vyčlenení z poskytovania príspevku uznanému športu podľa vzorca.

  87

  § 100 ods. 1 písm. e)

  Do splnomocňovacieho ustanovenia § 100 ods. 1 sa dopĺňa splnomocnenie pre ministerstvo školstva na vydanie vykonávacieho predpisu upravujúceho “oprávnené náklady použitia príspevku uznanému športu”.

  K bodu 87

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Za účelom zabezpečenia efektívnosti a hospodárnosti použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa navrhuje zadefinovať oprávnené výdavky použitia verejných prostriedkov z príspevku uznanému športu všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo školstva.

  89

  Príloha č. 3

  Upravuje sa vzorec v prílohe č. 3 (okrem iného sa vypúšťa redukcia vo vzorci, ktorá bola v prospech olympijských športov + zvyšuje sa veková hranica z 18 na 23 rokov aktívnych športovcov v uznanom športe, ktorých počet sa zadáva do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu)  6. SKUPINA - VECNE SPORNÉ ZMENY
  (Novelizačné body č. 4, 29, 54, 88.)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  4

  § 4 ods. 6

  Upravuje sa definícia aktívneho športovca (športovec registrovaný za športový klub + účasť za klub na troch súťažiach v roku, okrem súťaží športu pre všetkých)


  Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.“


  Hodnotenie UčPS:
  Táto podmienka je pri ustanovenom rozsahu zapisovaných údajov do IS športu nerealizovateľná a nie je ju možné korektne odsledovať, keďže do IS športu sa podľa § 80 ods. 2 písm. r) zapisuje len dátum poslednej účasti na súťaži, čo zodpovedalo pôvodnej definícii aktívneho športovca.
  Textácia ustanovenia nepokrýva napr. účasť reprezentanta (trvalo trénujúceho, študujúceho v zahraničí a teda aj v danej krajine súťažiaceho) napríklad iba na jednej či dvoch reprezentačných akciách. Príde výslovne na základe nominácie iba reprezentovať SR na významnú súťaž... a keby aj takto absolvoval 5 účastí na medzinárodných súťažiach a získal by hoci aj olympijské zlato, tieto významné súťaže neorganizuje NŠZ a teda z pohľadu Zákona o športe takýto športovec nie je aktívnym športovcom. Je síce povedzme registrovaný v zdrojovej evidencii NŠZ ale ten neorganizuje významné súťaže, medzi ktoré spadajú iba medzinárodné súťaže ako ME, MS, OH ...

  Problémom je akcentovanie spojenia: “organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii”.

  K bodu 4

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Pojem aktívny športovec sa v zákone o športe používa pri uznávaní športového zväzu za národný športový zväz a patrí medzi jedno z kritérií pri výpočte príspevku uznanému športu. Navrhovaným ustanovením sa precizuje definícia aktívneho športovca, tak aby boli jednoznačne určené kritériá pre posudzovanie, kto sa považuje za aktívneho športovca, pričom sa kladie dôraz na pravidelnosť prostredníctvom účasti minimálne na troch súťažiach. Pri skúmaní účasti na súťažiach sa bude skúmať počet súťaží, na ktorých sa zúčastnil športovec za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Tým sa zároveň zabezpečia jednotné pravidlá pri výpočte príspevku uznanému športu pre jednotlivé národné športové zväzy.


  29

  § 55 ods. 2 písm. d) až písm. f)

  Vypúšťajú sa oblasti úpravy jednotných pravidiel pre rezortné športové strediská, ktoré mali byť na základe splnomocňovacieho ustanovenia upravené nariadením vlády jednotne pre všetky tri ministerstvá a ich strediská, pričom ide o tieto oblasti:

  1. ekonomické zabezpečenie starostlivosti o športovcov a športových odborníkov,

  2. zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a testovania športovcov,

  3. vzájomnú spoluprácu rezortných športových stredísk.

  Touto zmenou sa ponechávajú vypustené oblasti na ich nastavenie jednotlivými rezortmi podľa ich možností a schopností, t.j. pôvodne sledovaný cieľ, dosiahnuť čo najporovnateľnejšie podmienky v jednotlivých strediskách a nastaviť/vyžadovať ich spoluprácu, výmenu poznatkov, zdieľanie športových zariadení, diagnostických, technických a iných prostriedkov, športových odborníkov a ich poznatkov a skúseností, bude odkázaný na manažérske rozhodnutia riaditeľov stredísk.

  K bodu 29

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Pri príprave návrhu predmetného nariadenia a vzhľadom na prebiehajúcu prípravu projektu optimalizácie činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie vyvstala potreba vypustiť tieto okruhy splnomocňovacích ustanovení. Keďže rezortné športové strediská sú štátne rozpočtové organizácie, súčasná právna úprava týkajúca sa platov a zabezpečenia zdravotnej starostlivosti športových reprezentantov sa považuje za dostatočnú.

  54

  § 68 ods. 5

  Upravuje sa spôsob určovania váh parametrov do vzorca. Pri výpočte podielu uznaného športu sa zohľadňujú váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu, ktoré určujú pre svoje športové disciplíny samotné národné športové zväzy.

  K bodu 54

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Výslovne sa ustanovuje povinnosť národným športovým zväzom predkladať ministerstvu váhy v dvoch prípadoch - ak sa v jednom športe súťaží vo viacerých športových odvetviach (napr. v športe “cyklistika” sa súťaží v odvetviach “cestná a dráhová cyklistika”, “horská cyklistika”,  “cyklokros”, …), resp. ak sa v jednom športe súťaží v kategóriách mužov, žien a v zmiešanej kategórii (príkladom môže byť tenis, kde súťažia samostatne muži aj ženy a štvorhra môže byť aj zmiešaná). V takom prípade je potrebné pri výpočte podielu uznaného športu (a v konečnom dôsledku pri výpočte príspevku uznanému športu) zohľadňovať aj váhy týchto odvetví, resp. kategórii. “Najpovolanejším” na ich určenie je samotný národný športový zväz, nakoľko tento najlepšie pozná, aký je o ktoré športové odvetvie / kategóriu záujem, resp. aká je Slovenská republika v nich úspešná, pričom tieto dáta prechádzajú istou verifikáciou ministerstvom pri spracúvaní žiadostí o poskytnutie príspevku. Matematicky je podstatné, aby ich súčet, tak v prípade športových odvetví, ako aj v prípade kategórii bol vždy 100 %. Na to, aby sa zabránilo umelému skresľovaniu týchto hodnôt sa ustanovuje, aby váhy poskytnuté zväzmi ministerstvo (po verifikácii) zohľadňovalo až o tri roky. Znamená to teda, že napr. pre príspevok na rok 2020 sa ako pravidlo zohľadnia váhy poskytnuté v roku 2017. Výnimkou je prípad, ak niekto o príspevok nežiadal - vtedy by sa zohľadňovali váhy uvedené v žiadosti pre nasledujúci rok a pre rok po ňom (t.j. niektorý NŠZ podá prvú žiadosť v roku 2018, váhy v nej uvedené sa zohľadnia pri výpočte príspevku na roky 2019 a 2020). V tejto súvislosti je doplnené aj prechodné ustanovenie, kde sa pre príspevok na rok 2018 zohľadnia váhy, ktoré sa použijú (t.j. už po ich verifikácii ministerstvom) na rok 2017 - teda váhy, dodané v roku 2016. Ďalšou poistkou pre prípadné umelé skresľovanie hodnôt je v navrhovanom § 67 ods. 3 písm. k) možná strata spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

  88

  § 106a

  Upravuje sa, že na účely výpočtu príspevku uznanému športu na rok 2018 sa budú zohľadňovať váhy podľa § 68 ods. 5 použité pre výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017.

  K bodu 88

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Prechodné ustanovenie reaguje na úpravu ustanovenia o príspevku uznanému športu vo vzťahu k váham jednotlivých športových odvetví, resp. kategórií mužov, žien a zmiešanej, keď sa majú váhy zohľadňovať na tri roky vopred - pre príspevok na rok 2018 tri roky spätne už možné nie sú, preto sa navrhuje zohľadniť váhy použité pre výpočet príspevku na rok 2017 (teda váhy, ktoré národné športové zväzy uviedli v žiadostiach v roku 2016, t.j. tu by sa zohľadnili nie tri ale len dva roky).


  7. SKUPINA - ROZPORNÉ NÁVRHY (ROZPOR SO ZÁKONOM)
  (Novelizačné body č. 5)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  5

  § 5 ods. 8 prvá veta

  Upravuje sa, že zdravotnú spôsobilosť talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu môže posudzovať na základe lekárskej prehliadky aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria.

  Návrh bol schválený napriek opakovanému upozorneniu na jeho vecnú nesprávnosť i jeho rozpor so zákonom upravujúcim lekárske prehliadky aktívnych športovcov, ktoré je oprávnený vykonávať iba lekár so špecializáciou telovýchovné lekárstvo.[11]
  Podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov sa má vykonávať raz za rok a má ju vykonávať lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Zdravotnú prehliadku amatérskeho športovca teda musí vykonať telovýchovný lekár, zatiaľ čo podľa novely zákona o športe zdravotnú prehliadku talentovaného športovca, ktorý má nepomerne väčšiu záťaž i riziko zdravotného problému z preťaženia, však môže vykonať aj pediater.

  K bodu 5

  Dôvodová správa predkladateľa:

  V nadväznosti na poznatky aplikačnej praxe a podnety športových klubov, ktoré poukazujú na obtiažnu vykonateľnosť zabezpečenia posúdenia zdravotnej spôsobilosti výlučne lekárom so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo, najmä v prípade mládeže, sa zároveň navrhuje, aby lekársku prehliadku v prípade talentovaných športovcov vykonával aj pediater. Zároveň sa vykonávajú legislatívno-technické úpravy, ktoré súvisia s touto zmenou.


  8. SKUPINA - LEGISLATÍVNO-TECHNICKÉ ÚPRAVY
  (Novelizačné body č. 35, 39, 48, 65.)


  bod
  novely

  Zmena v ustanovení

  Podstata zmeny

  Dôvody zmeny podľa predkladateľa návrhu:

  35

  § 60 ods. 1

  Vypúšťajú sa slová “o vykonávaní následnej finančnej kontroly” ako nadbytočné.

  K bodu 35

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Z dôvodu, že zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov pojem finančná kontrola nepozná, navrhuje sa predmetný pojem vypustiť.

  39

  § 66 ods. 2 písm. b),

  § 66 ods. 3 písm. d),
  § 69 ods. 2

  V uvedených ustanoveniach sa slovo “osobitný” sa nahrádza slovom “samostatný” (spresnenie textu).

  K bodu 39

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Terminologická úprava v nadväznosti na to, aby sa zabezpečila nezameniteľnosť samostatného účtu s transparentným účtom.

  48

  § 67 ods. 6

  Upravuje sa vnútorný odkaz po doplnení nového odseku 5 do § 67.

  K bodu 48

  Dôvodová správa predkladateľa:

  Legislatívno-technická úprava z dôvodu prečíslovania odsekov.

  65

  § 80 ods. 8

  Upravuje sa vnútorný odkaz po doplnení nového písmena h) do § 80 ods. 6, nakoľko údaje o športovom odborníkovi - podnikateľovi podľa nového písmena h) bude zapisovať do IS športu okrem príslušnej športovej organizácie aj ministerstvo školstva.

  K bodu 65
  Dôvodová správa predkladateľa:
  Návrh ustanovenia v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe navrhuje upraviť vydávanie potvrdení o zápise športového odborníka do registra fyzických osôb v športe, ktoré sa doručí športovému odborníkovi do elektronickej schránky adresáta uvedenej na účely doručovania v informačnom systéme športu alebo iným spôsobom určeným v § 99 ods. 4. Obdobne sa postupuje aj pri zmene údajov.

  Poznámky pod čiarou:

  1. Informácie o hlasovaní poslancov Národnej rady SR dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&ZakZborID=13&CisObdobia=7&Text=&CPT=254&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&FullText=False ^
  2. Informácie o schválení novely Zákona o športe dostupné na internete: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6091. ^
  3. Časti Programového vyhlásenia vlády SR súvisiace s oblasťou športu: http://www.ucps.sk/Programove_vyhlasenie_vlady_Slovenskej_republiky.^
  4. Informácie o zákonoch podpísaných prezidentom SR dostupné na internete: https://www.prezident.sk/page/up-zakony/.^
  5. Úplné znenie zákona o športe redakčne spracované na stránke UčPS: http://www.ucps.sk/uplne_znenie_zakona_440_2015_Z_z_o_sporte_s_novelou ^
  6. Informácie o schválení pôvodného znenia Zákona o športe dostupné na internete: http://www.ucps.sk/uplne_znenie_zakona_440_2015_Z_z_o_sporte_s_novelou. ^
  7. Popis projektu je dostupný na stránke: http://www.ucps.sk/Implementacia_zakona_o_sporte_do_zivota_novy_projekt_Ucenej_pravnickej_spolocnosti ^
  8. http://www.ucps.sk/zakon_o_sporte_FAQ_vseobecne.^
  9. http://www.ucps.sk/vzory_formulare_pracovne_nastroje_k_implementacii_zakona_o_sporte_do_praxe.^
  10. Pozmeňovací návrh je dostupný na stránke Národnej rady SR: http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=432982. ^
  11. Prepojenie na články obsahujúce vecné zhodnotenie návrhu novely § 5 ods. 8 Zákona o športe lekármi z odboru telovýchovného lekárstva, ktoré prezentoval prof. MUDr. Dušan Meško PhD. aj na Konferencii Šport a právo 2016:
   - http://www.ucps.sk/Zakon_o_sporte_z_pohladu_telovychovneho_lekara
   - http://www.ucps.sk/Preventivne_telovychovno_lekarske_prehliadky_sportovcov
   Prezentácia z Konferencie Šport a právo 2016: https://drive.google.com/open?id=1b-gFGhT5uP5yV2ClOOjSLi56lwxADo05liustZe9RWg ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti