Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

STANOVY SFZ – NOVÁ SPOLOČENSKÁ ZMLUVA FUTBALOVÉHO HNUTIA  NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .

  THE BYLAWS OF THE SLOVAK FOOTBALL ASSOCIATION (SFA) –
  THE NEW SOCIAL TREATY OF THE FOOTBALL MOVEMENT

  JUDR. PETER SEPEŠI
  PROKURÁTOR
  ČLEN VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU
  E-MAIL: PETER.SEPESI@GMAIL.COM


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  stanovy SFZ, Slovenský futbalový zväz (SFZ), futbal, občianske združenie, UEFA (Európska futbalová asociácia), FIFA (Medzinárodná futbalová federácia), orgány združenia, orgány zabezpečenia spravodlivosti, odborné komisie, právomoci a kompetencie, členstvo, individuálne členstvo, základné pravidlá hospodárenia, Strategický plán rozvoja futbalu, konferencia SFZ, elektronické hlasovanie, pôsobnosť orgánov SFZ, rozhodcovský súd, kontrola hospodárenia SFZ, normatívny systém SFZ

  KEY WORDS:
  bylaws of the Slovak Football Association, Slovak Football Association (SFA), football, civic associations, UEFA, FIFA, bodies of associations, bodies promoting justice, committess of experts (expert committees), powers and competences, membership, individual membership, basic principles of (financial) management, Strategic Plan for the Promotion of Football, Conference of the SFA, e-voting, competences of the bodies of SFA, Court of Arbitration, control of (financial) management of the SFA, the normative system of the SFA

  ABSTRAKT:
  Slovenský futbalový zväz na svojej konferencii 28.9.2012 schválil novú spoločenskú zmluvu slovenského futbalového hnutia, ktorá prináša do jeho každodenného života nové prvky. Príspevok prináša okrem zhrnutia toho najdôležitejšieho z procesu prípravy a schvaľovania nových stanov SFZ aj komplexný pohľad na obsah nových stanov a inštitúty, ktoré prinášajú. Autor príspevku si zvolil formu otázok a odpovedí, ktorá sa z hľadiska prehľadnosti a orientácie v príspevku pre čitateľa javí ako najvhodnejšia.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The SFA adopted at its conference on 28 Sept. 2012 a new social treaty of the Slovak footbal movement which introduces new elements to its every-day operation. The presented article not only introduces the process of preparation and adoption of the new bylaws but it also introduces - in a complex manner - the new elements of the bylaws. The author has decided to provide the text in the form of questions and answers which he believes is the most convenient way of acquiring the new facts.


  NA ÚVOD

  Konferencia Slovenského futbalového zväzu konaná 28.9.2012 v Banskej Bystrici kvalifikovanou väčšinou 122 hlasov (zo 145 hlasujúcich) schválila návrh Stanov SFZ. Na schválenie bolo potrebných 104 hlasov (2/3 väčšina všetkých delegátov konferencie). Z výsledku hlasovania je zrejmé, že za prijatie stanov hlasovala viac ako kvalifikovaná väčšina zástupcov amatérskeho i profesionálneho futbalu, ako aj väčšina zástupcov ďalších záujmových skupín (zástupcovia hráčov, rozhodcov, trénerov, futsalu a ženského futbalu).[1]

  Slovenské futbalové hnutie – záujmové skupiny, ktoré v ňom prirodzene existujú sa dokázali zhodnúť na texte dokumentu, ktorý pripravovala 5-členná odborná skupina právnikov v súčinnosti so športovými odborníkmi z futbalového hnutia. Predstavitelia futbalového hnutia vyslovili hlasovaním o nových stanovách dôveru a podporu nielen predloženému materiálu a jeho tvorcom ale de facto potvrdili dôveru prezidentovi i výkonnému výboru SFZ (ďalej len „VV SFZ“), ktorý odporučil na svojom zasadnutí 4.9.2012 návrh stanov SFZ konferencii na schválenie.

  Nové stanovy SFZ nadobudnú účinnosť od 1. januára 2013.

  AKÉ BOLI HLAVNÉ DÔVODY PRE VYPRACOVANIE NOVÉHO NÁVRHU STANOV SFZ?

  Dôvody pre vypracovanie návrhu nových stanov je možné zhrnúť do troch skupín:

  1. Poznatky o nedostatkoch doterajšieho znenia stanov SFZ spočívajúce v logických rozporoch znenia stanov s organizačným poriadkom, ako aj rozpory v ostatných predpisoch SFZ, v duplicite ustanovení v rôznych predpisoch SFZ (napr. Stanovy – Organizačný poriadok – Štatúty komisií), chýbajúcej úprave (napr. individuálne členstvo, volebná komisia, licenčné orgány) a vážne aplikačné problémy (doplnenie člena VV SFZ po uvoľnení funkcie počas funkčného obdobia, disciplinárny postih fyzických osôb za protiprávne konanie mimo stretnutia, riešenie konfliktu záujmov).
  2. Odporúčania zo strany UEFA[2], najmä úprava postavenia a pôsobnosti orgánov SFZ[3] v súlade s odporúčanou štandardnou štruktúra a pôsobnosťou orgánov národných zväzov, zasadnutia konferencie najmenej raz ročne, úprava voľby členov VV SFZ na konferencii SFZ (nie potvrdzovanie osôb zvolených v iných právnych subjektoch).
  3. Vývoj právnej úpravy SR, Európskej únie i predpisov FIFA/UEFA, ako aj elektronizácia riadiacich a rozhodovacích procesov v SFZ i v modernej spoločnosti XXI. storočia.

  KTO SA PODIEĽAL NA TVORBE NÁVRHU STANOV SFZ?

  • členovia Legislatívno-právnej komisie SFZ:
   JUDr. Jozef Čorba, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš. LLM, MA a Mgr., Mgr. Ladislav Križan, PhD. (bývalý člen komisie)
  • pracovníci Legislatívno-právneho oddelenia SFZ: Mgr. Miroslav Kiša a JUDr. Jaroslav Rybánsky
  • člen VV SFZ a odborný garant projektu: JUDr. Peter Sepeši, ktorý je zároveň garantom úlohy 32 – Novelizácia noriem SFZ, ktorá je súčasťou Strategického plánu SFZ na obdobie 2011-2014, časť VII – Legislatíva. Manažérom projektu a jedným z pripomienkujúcich bol JUDr. PaedDr. Jozef Malich – predseda Legislatívno-právnej komisie SFZ[4].

  Poďakovanie patrí všetkým pripomienkujúcim osobám a subjektom, ktoré taktiež významne prispeli ku kvalite konečného návrhu, osobitne predsedom jednotlivých odborných komisií, predsedovi a členom predsedníctva Rozhodcovského súdu pri SFZ a zástupcovi klubu MŠK Žilina Mgr. Marekovi Majtánovi.

  AKO PREBIEHAL PROCES PRÍPRAVY NÁVRHU STANOV SFZ?

  • 4.7.2011 – VV SFZ schválil jednohlasne[5] (11/11) Strategický plán SFZ na obdobie 2011-2014
   • časť VII. Legislatíva – úloha 32 Novelizácia noriem SFZ
  • 10.2.2012 – vypracovaný prvý koncept návrhu stanov SFZ, sprístupnený na pripomienkovanie
   • na základe podnetov od členov SFZ, pracovníkov aparátu, funkcionárov zväzu a vlastných poznatkov a skúseností autorov návrhu
  • tri kolá pripomienkového konania a prezentovanie návrhu stanov predstaviteľom hnutia
   • na základe podnetov a pripomienok členov SFZ, pracovníkov a funkcionárov zväzu, postupne vzniklo 14 časových verzií návrhu stanov
  • 4.9.2012 – VV SFZ odporučil návrh stanov na schválenie konferencii SFZ
   • VV SFZ odporučil konferencii návrh stanov na schválenie (nikto z členov VV SFZ nehlasoval proti 8/3/0)
  • 28.9.2012 – prerokovanie návrhu stanov na Konferencii SFZ
   • do návrhu predloženého konferencii boli zapracované a odkomunikované s právnikmi UEFA a FIFA ich pripomienky k návrhu stanov SFZ, ktorý bol expresne preložený do anglického jazyka (Tomáš Gábriš)

  AKO BOLA ZABEZPEČENÁ PRÍSTUPNOSŤ NÁVRHU STANOV PRE ČLENOV SFZ I FUTBALOVÚ VEREJNOSŤ?

  Od prvého zverejnenia návrhu Stanov SFZ vo februári 2012 bola aktuálne pripomienkovaná verzia návrhu stanov prístupná pre celú športovú verejnosť na osobitnej voľne dostupnej internetovej stránke SFZ s názvom „Návrh Stanov SFZ[6]. Na tejto stránke boli pre futbalovú i širokú športovú verejnosť uverejňované aktuálne informácie o procese prípravy návrhu stanov o aktuálnom stave procesu prípravy ako aj o ďalších plánovaných krokoch. Na začiatku tejto stránky bol po celý čas umiestnený link/prepojenie na zdieľaný dokument[7] = aktuálna verzia návrhu stanov, ktorý bol vždy voľne prístupný na komentovanie pre členov SFZ i širokú futbalovú a právnickú verejnosť.

  ČO VŠETKO ABSOLVOVALI AUTORI NÁVRHU STANOV?

  • zber a sumarizácia podnetov k platným stanovám a iným predpisom SFZ
  • analýza platnej právnej úpravy, stanov FIFA, UEFA, MOV[8], Futbalovej asociácie ČR a iných
  • práca – tvorba návrhu v dokumentoch zdieľaných cez internet (5 spoluautorov a 12 ďalších pripomienkujúcich subjektov) vecné riešenie komentárov a pripomienok priamo v zdieľanom dokumente
  • priebežné vyhodnocovanie a zapracovanie písomne (listom alebo emailom) zaslaných pripomienok a podnetov k návrhu stanov od členov SFZ i aparátu SFZ
  • pracovné stretnutia a konzultácie s predsedami a členmi komisií a orgánov SFZ, ako aj s pripomienkujúcimi subjektmi
  • postupné vypracovanie 14 verzií návrhu stanov SFZ (v rámci troch oficiálnych kôl pripomienkového konania)
  • prezentácia návrhu a diskusia o návrhu stanov vo viacerých slovenských mestách so zástupcami amatérskeho i profesionálneho futbalu
  • spracovanie odborných článkov a videorozhovorov k návrhu stanov
  • prerokovanie a schválenie/odporučenie návrhu na zasadnutí výkonného výboru SFZ 4.9.2012
  • preklad do anglického jazyka a posúdenie návrhu právnikmi UEFA a FIFA
  • zapracovanie pripomienok UEFA a FIFA k návrhu po konzultáciách generálneho sekretára SFZ s právnikmi UEFA

  ČO BOLO DETERMINUJÚCE PRE ÚSPEŠNÉ ZAVŔŠENIE PROCESU PRÍPRAVY NÁVRHU STANOV SFZ?

  Pre úspešné zavŕšenie procesu prípravy návrhu stanov bol rozhodujúci súhrn viacerých faktorov osobnej, odbornej/vecnej, i politickej povahy, z ktorých je potrebné spomenúť najmä:

  • vecná nekonfliktná komunikácia autorov s predstaviteľmi futbalového hnutia zo všetkých záujmových skupín aj pri rôznych vecných stanoviskách
  • podpora a rešpekt zo strany výkonného výboru SFZ, prezidenta SFZ, ako aj ďalších osobností futbalového hnutia
  • nestranné hľadanie kompromisu – rovnováhy a bŕzd pre jednotlivé záujmové skupiny
  • zapracovanie požiadaviek a odporúčaní zo strany medzinárodných futbalových asociácií FIFA a UEFA
  • spoločný pohľad na nevyhnutnosť posilnenia prvku odbornosti v rozhodovacích procesoch slovenského futbalu
  • spoločný pohľad na nevyhnutnosť verejnej kontroly rozhodovacieho a riadiaceho procesu
  • spoločný pohľad na kreovanie moci vo futbalovom hnutí od klubov, resp. členov záujmových združení
  • vedomosti, skúsenosti, poctivá práca, trpezlivosť a pokora autorského kolektívu, odborný a osobný kredit autorov návrhu
  • nestrannosť a nezávislosť autorského kolektívu od ktorejkoľvek záujmovej skupiny, klubu alebo osoby v slovenskom futbale
  • rôznorodosť právnických povolaní autorov a ich právnej špecializácie
  • jazyková vybavenosť členov autorského kolektívu (francúzština, nemčina, angličtina)
  • znalosť futbalovej problematiky na medzinárodnej úrovni v rovine teoretickej i praktickej na základe seminárov a stáží (UEFA, FIFA, CAS) ale aj na základe riešenia konkrétnych vecí/sporov
  • rôzny uhol poznania/videnia futbalovej problematiky každým zo spoluautorov návrhu

  Schválenie návrhu stanov SFZ je významným úspechom nielen právnikov pôsobiacich v SFZ ale najmä samotného futbalového hnutia, ktoré napriek všetkým okolnostiam prejavilo vôľu a ochotu dohodnúť sa na novej spoločenskej zmluve – ústave slovenského futbalu, ktorú futbalovému hnutiu ponúkol právnicky autorský kolektív pozorne počúvajúci odborné hlasy futbalového hnutia zohľadňujúc európske futbalové/športové súvislosti v rovine práva (právna úprav a judikatúra SR, ČR a iných štátov, právne akty Rady Európy, Európskej únie, judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ) alebo aj „futbalové právo“ UEFA, FIFA, či pravidlá MOV.

  OBSAH NOVÝCH STANOV SFZ:

  PREAMBULA

  PRVÁ ČASŤ – Základné ustanovenia

  Prvá hlava – Úvodné ustanovenia
  Článok 1 – Názov, sídlo, právna forma a symboly SFZ, Článok 2 – Vymedzenie základných pojmov

  Druhá hlava – Účel vzniku, poslanie, ciele a hlavné činnosti SFZ 
  Článok 3 – Založenie a účel vzniku, poslanie a ciele SFZ, Článok 4 – Hlavné činnosti SFZ

  Tretia hlava – Princípy a vzťahy SFZ    
  Článok 5 – Princípy uplatňované v rámci činnosti SFZ, Článok 6 – Politická neutralita a nediskriminácia, Článok 7 – Vzťahy v SFZ

  Štvrtá hlava – Normatívny systém a rozhodovacia činnosť v rámci SFZ    
  Článok 8 – Systém predpisov SFZ a iné normatívne akty vydávané orgánmi SFZ, Článok 9 – Záväznosť predpisov SFZ a ich vzťah k predpisom FIFA, UEFA, právnemu poriadku a judikatúre, Článok 10 – Záväznosť rozhodnutí orgánov SFZ, Článok 11 – Predpisy členov SFZ, Článok 12 – Disciplinárne opatrenia, Článok 13 – Riešenie sporov, Článok 14 – Nepredvídané udalosti a vyššia moc

  Piata hlava – Športová činnosť v rámci SFZ    
  Článok 15 – Pravidlá hry, Článok 16 – Súťaže, Článok 17 – Medzinárodné súťaže a stretnutia, Článok 18 – Udeľovanie licencií klubom, Článok 19 – Hráči, Článok 20 – Reprezentovanie Slovenskej republiky, Článok 21 – Futsal, Článok 22 – Ženský futbal

  DRUHÁ ČASŤ – Členstvo v SFZ

  Článok 23 – Členstvo v SFZ a členovia SFZ, Článok 24 – Vznik a zánik členstva v SFZ, Článok 25 – Vystúpenie zo SFZ, Článok 26 – Pozastavenie členstva v SFZ, Článok 27 – Vylúčenie zo SFZ, Článok 28 – Riadne členstvo v SFZ, Článok 29 – Pridružené členstvo v SFZ, Článok 30 – Individuálne členstvo v SFZ, Článok 31 – Čestné členstvo v SFZ, Článok 32 – Práva členov SFZ, Článok 33 – Povinnosti členov SFZ, Článok 34 – Regionálne a oblastné futbalové zväzy, Článok 35 – Únia ligových klubov,

  TRETIA ČASŤ – Orgány SFZ

  Prvá hlava – Spoločné ustanovenia o orgánoch SFZ    
  Článok 36 – Všeobecné ustanovenia, Článok 37 – Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SFZ a ich členov, Článok 38 – Funkčné obdobie volených funkcionárov SFZ, Článok 39 – Konflikt záujmov a nezlučiteľnosť funkcií, Článok 40 – Odvolanie osoby z funkcie a dočasné pozastavenie výkonu funkcie

  Druhá hlava – Konferencia SFZ    
  Článok 41 – Konferencia, Článok 42 – Delegáti konferencie, Článok 43 – Právomoci konferencie, Článok 44 – Uznášaniaschopnosť konferencie, Článok 45 – Rozhodnutia konferencie, Článok 46 – Program riadnej konferencie, Článok 47 – Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná konferencia, Článok 48 – Mimoriadna konferencia

  Tretia hlava – Výkonný výbor SFZ
  Článok 49 – Zloženie výkonného výboru, Článok 50 – Práva a povinnosti členov výkonného výboru, Článok 51 – Zasadnutia výkonného výboru, Článok 52 – Právomoci výkonného výboru, Článok 53 – Rozhodnutia výkonného výboru

  Štvrtá hlava – Prezident SFZ
  Článok 54 – Postavenie prezidenta, Článok 55 – Právomoci prezidenta

  Piata hlava – Kontrolné orgány SFZ  
  Článok 56 – Revízna komisia SFZ, Článok 57 – Volebná komisia SFZ

  Šiesta hlava – Orgány zabezpečenia spravodlivosti SFZ
  Článok 58 – Disciplinárna komisia SFZ, Článok 59 – Odvolacia komisia SFZ, Článok 60 – Licenčné orgány SFZ

  Siedma hlava – Administratívne orgány SFZ
  Článok 61 – Generálny sekretár SFZ, Článok 62 – Aparát SFZ, Článok 63 – Odborné komisie SFZ, Článok 64 – Komisie a pracovné skupiny

  ŠTVRTÁ ČASŤ – Rozhodcovský súd

  Článok 65 – Právomoc rozhodcovského súdu, Článok 66 – Pravidlá fungovania rozhodcovského súdu, Článok 67 – Organizácia činnosti rozhodcovského súdu

  PIATA ČASŤ – Hospodárenie SFZ

  Článok 68 – Základné pravidlá hospodárenia, Článok 69 – Príjmy SFZ, Článok 70 – Výdavky SFZ, Článok 71 – Marketingové práva SFZ

  ŠIESTA ČASŤ – Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  Článok 72 – Zánik SFZ, Článok 73 – Použitie stanov na ženský futbal, futsal a plážový futbal, Článok 74 – Prechodné ustanovenia, Článok 75 – Zrušovacie ustanovenie, Článok 76 – Účinnosť

  AKÝ JE ÚČEL/CIEĽ PREAMBULY ZARADENEJ DO ÚVODU STANOV?

  Stanovy SFZ sú dokument, ktorý predstavuje spoločenskú zmluvu zastrešujúcu činnosť niekoľkých stotisíc ľudí, ktorí sa denne podieľajú na futbalovom živote. Inštitucionálne na najvyššej úrovni zastrešuje futbalové hnutie Slovenský futbalový zväz, ktorý pokračuje v činnosti svojich predchodcov.

  Úspešnú budúcnosť, uvedomelosť, hrdosť futbalového hnutia, jeho predstaviteľov a členov je vhodné založiť/stavať na poznaní a uvedomení si histórie a vývoja slovenského futbalu, v ktorom vďaka našim predchodcom môže pokračovať súčasná generácia.

  Preambula, ktorej zaradenie do návrhu stanov navrhol p. Štefan Jajcay, je veľmi vhodným miestom na prihlásenie sa k histórii slovenského futbalu a jeho doterajším úspechom na klubovej i reprezentačnej úrovni ako aj na vytýčenie vízií a cieľov do budúcnosti slovenského futbalu. Znenie preambuly navrhol p. Tomáš Gábriš.

  AKO BOLI V NÁVRHU STANOV VYMEDZENÉ CIELE A HLAVNÉ ČINNOSTI SFZ?

  „Súčasná realita v slovenskom športovom hnutí je taká, že všetky druhy občianskych združení v ňom pôsobiace (najmä národné športové zväzy a športové kluby) vykonávajú vlastné, často veľmi rôznorodé aktivity s cieľom napĺňať svoje poslanie. Problematika ekonomického rozmeru týchto činností z pohľadu najmä nezaťažovania príjmov z takýchto aktivít možnými daňami, odvodmi, nebodaj pokutami, je preto logicky permanentnou témou.

  Do návrhu stanov SFZ sme preto precizovali tieto ustanovenia tak, aby brali do úvahy i najnovšie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR – ide napr. o rozsudok Najvyššieho Súdu SR vo veci 3 Sžf/43/2009 z 11.3.2010.

  Podstatou týchto ustanovení je idea, že „Hlavné činnosti SFZ sú aktivity SFZ vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť SFZ, ktoré nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené hlavnými činnosťami SFZ sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov SFZ a na úhradu výdavkov (nákladov) s nimi spojených.

  Povedané inak a jednoduchšie – SFZ nie je a nemá byť obchodná spoločnosť založená za účelom zisku pre svojich “majiteľov”, ale je spolkom, ktorý vlastnými aktivitami zarobené peniaze investuje výhradne do ďalšieho rozvoja futbalu u nás.“[9]

  PREČO JE DÔLEŽITÉ ZJEDNOTENIE POJMOVÉHO APARÁTU A VYJADRENIE PRINCÍPOV NOVÝCH STANOV?

  Nové stanovy SFZ vo svojom úvode obsahujú vymedzenie dôležitých pojmov a to nielen pre potrebu stanov ale pre celý futbalový normatívny systém a jeho aplikáciu. Je dôležité, aby futbalové hnutie (orgány a členovia) komunikovalo zrozumiteľne a aby si obe strany komunikácie pod jednotlivými pojmami predstavovali ten istý význam. Pre pojmy ako napr. „funkcionár“, „aparát SFZ“, „kvalifikovaná väčšina“, či pre ďalšie dôležité pojmy je možné navrhnúť viaceré definície s rôznymi praktickými dôsledkami, preto je dôležité, aby sme pojmy, ktoré bežne používame, vnímali a posudzovali cez ich jednotnú definíciu. Vysvetlenie pojmov je štandardným prvkom štátnej i európskej legislatívy, ktorý sa zavádza aj do systému noriem SFZ.

  Stanovy ako spoločenská zmluva upravuje množstvo fundamentálnych otázok a vzťahov súvisiacich s existenciou (účel vzniku), riadením (orgány), hospodárením a kontrolou činnosti občianskeho združenia. Žiadny predpis, či zmluva neobsiahne všetky možné variácie právnych, či faktických vzťahov a situácií, ktoré v reálnom živote môžu nastať. Ako nástroj/pomôcku k posúdeniu a riešeniu takýchto „neupravených“ situácií a vzťahov Stanovy v článku 5 vymedzujú princípy uplatňované v činnosti SFZ, ktoré sú interpretačnými pravidlami nielen pre orgány SFZ ale aj pre samotné dotknuté subjekty – členov SFZ. Stanovy v článku 5 ods. 5 ustanovujú, že „v prípadoch neupravených predpismi SFZ musia byť konanie, postup alebo rozhodnutie orgánov SFZ a jeho členov, v súlade so všeobecnými princípmi.“

  Stanovy vymedzujú všeobecné princípy (fair-play, olympizmu, odbornosti, primeranosti, efektívnosti/hospodárnosti a kauzality), ktoré sa uplatňujú vo všetkých činnostiach a procesoch uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov SFZ a osobitné princípy (regionálny, rotačný a územný), ktoré sa použijú iba vtedy, keď stanovy, iné predpisy alebo rozhodnutia orgánov SFZ ich použitie výslovne predpokladajú alebo bolo ich použitie dohodnuté. Aj v prípadoch, keď je výslovne stanovené použitie osobitného princípu, všeobecné princípy musia byť taktiež zohľadnené.    

  AKÉ ZMENY PRINÁŠAJÚ STANOVY V OTÁZKACH ČLENSTVA?

  Najzásadnejšou zmenou oproti doterajšiemu stavu je, že nové stanovy zavádzajú individuálne členstvo[10] v SFZ, čo znamená, že členom SFZ sa môže stať aj fyzická osoba. U osôb, ktoré sa aktívne podieľajú na činnosti v rámci SFZ je členstvo základnou podmienkou pre vykonávanie ich činnosti.

  Existujú štyri hlavné dôvody, ktoré sú determinujúce pre zavedenie individuálneho členstva do Stanov SFZ:

  1. prehľad o stave členskej základne – SFZ bude mať presný prehľad o počte a štruktúre svojich individuálnych členov, čo bude zrejme aj dôležitým podkladom pre prideľovanie štátnych dotácií,
  2. možnosť vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť – záväzky a povinnosti stanovené v stanovách SFZ budú zaväzovať aj individuálnych členov, proti ktorým bude prípadne možné vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť prostredníctvom orgánov SFZ, a nie cestou orgánov verejnej moci alebo súdov (pri priestupkoch),
  3. riešenie sporov na Rozhodcovskom súde SFZ – spory medzi členmi SFZ, vrátane individuálnych členov, sa budú riešiť na Rozhodcovskom súde SFZ, a nie cestou civilných súdov, ako doposiaľ,
  4. zosúladenie so zákonom o združovaní občanov – SFZ existuje ako občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré by malo byť tvorené primárne fyzickými osobami[11], pričom právnické osoby môžu byť členmi združenia popri fyzických osôb. V SFZ boli členmi iba právnické osoby.

  Je primerané očakávať a požadovať, aby osoby podieľajúce sa aktívne na činnosti SFZ ako občianskeho združenia boli aj členmi združenia (SFZ).

  Rozhodnutie o výške a spôsobe použitia členského je vo výhradnej kompetencii konferencie SFZ, ktorá zrejme každý rok prijme rozhodnutie o výške členského pre daný rok, prípadne o tom, že členské sa v danom roku platiť nebude. Na prijatie rozhodnutia o členskom príspevku je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny (70 %) delegátov s právom hlasovať.

  Individuálnym členom SFZ sa stáva aj reprezentant SR[12] od prijatia nominácie na reprezentačný zraz, v dôsledku čoho sa na neho budú tak, ako aj na všetkých ostatných individuálnych členov, vzťahovať práva a povinnosti vyplývajúce zo Stanov SFZ, ako aj z ďalších predpisov SFZ, za porušenie ktorých môže byť voči individuálnemu členovi SFZ vyvodená disciplinárna zodpovednosť.

  AKO JE NAPROJEKTOVANÝ NORMATÍVNY SYSTÉM SFZ?

  Normatívny systém by mal byť oproti minulosti jednoduchší a zrozumiteľnejší, čo sa týka názvoslovia, orgánu príslušného na vydanie príslušného predpisu, ako aj hierarchie (právnej sily) predpisov SFZ. Je výslovne stanovené/vyjadrené, že predpisy SFZ musia byť v súlade s právnym poriadkom SR, EÚ, ustálenou judikatúrou európskych a slovenských súdov, ako aj s normami FIFA a UEFA, s výnimkou prípadov, ak by dodržanie noriem FIFA, UEFA znamenalo rozpor s právnym poriadkom SR.

  V rámci SFZ vydávajú príslušné orgány SFZ tieto predpisy záväzné pre všetkých členov SFZ, ktorých činnosti sa týkajú:

  • stanovy – právny dokument združenia najvyššej právnej sily, schvaľuje ho konferencia kvalifikovanou väčšinou hlasov,
  • volebný poriadok – schvaľuje konferencia, upravuje prípravu a priebeh volieb do volených orgánov SFZ,
  • rokovací poriadok – schvaľuje konferencia, upravuje procesné pravidlá rokovania konferencie a výkonného výboru,
  • ostatné poriadky – schvaľuje výkonný výbor, okrem rokovacieho poriadku rozhodcovského súdu (schvaľuje konferencia), upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti SFZ,
  • štatút – schvaľuje výkonný výbor, okrem štatútu rozhodcovského súdu (schvaľuje konferencia), upravuje pôsobnosť a pravidlá fungovania odborných komisií a ďalších orgánov,
  • smernica – schvaľuje výkonný výbor, upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a aparátu SFZ,
  • organizačný pokyn – vydáva ho generálny sekretár na úpravu organizácie práce a plnenia úloh aparátom SFZ, ktoré sú v pôsobnosti generálneho sekretára.

  Okrem toho orgány SFZ v medziach vymedzenej právomoci môžu vydávať rozhodnutia, ktoré sú záväznej povahy, resp. odporúčania a stanoviská, ktoré sú nezáväznej povahy.

  Obdobne ako Stanovy SFZ musia byť v súlade so Stanovami UEFA a FIFA aj stanovy členov SFZ musia byť v súlade so stanovami SFZ, pričom v článku 9 ods. 6 stanov SFZ sú presne vymedzené články stanov SFZ, ktoré musia byť analogicky dodržané aj v stanovách členov SFZ.

  AKO BUDE FUNGOVAŤ SYSTÉM ROZHODOVANIA A PRESKÚMAVANIA ROZHODNUTÍ ORGÁNOV SFZ A JEHO ČLENOV?

  V rámci systému rozhodovania je v orgánoch SFZ zabezpečené dvojstupňové konanie pri všetkých konaniach vedených odbornými komisiami a orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti. O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov prvého stupňa rozhoduje odvolacia komisia, ktorej predsedu volí konferencia SFZ a členmi komisie budú ďalší štyria právnici zvolený výkonným výborom.

  Vzhľadom k požiadavke „zdola“, aby existoval nezávislý a nestranný orgán, ktorý by preskúmaval rozhodnutia orgánov členov SFZ, kde vznikali často pochybnosti o nezaujatosti členov orgánov, či správnosti aplikácie futbalových noriem, bola rozšírená pôsobnosť odvolacej komisie aj o možnosť preskúmania právoplatných rozhodnutí orgánov členov SFZ. V závažných veciach, kde vec neznesie odklad (napr. rozhodnutia, od ktorých závisí zaradenie do baráže a pod.) môže odvolacia komisia rozhodovať na návrh aj vo veciach, ktoré ešte neboli právoplatne skončené na úrovni člena SFZ. Opodstatnenosť uvedenej požiadavky potvrdili viaceré poznatky o viac ako sporných prípadoch z praktického života členov SFZ, do ktorých však orgány SFZ doposiaľ nemali oprávnenie vstupovať, samozrejme ak sa zároveň nejednalo o závažne porušenie stanov SFZ.

  Možnosť preskúmania právoplatných rozhodnutí orgánov SFZ a jeho členov rozhodcovským súdom SFZ ako mimoriadny opravný prostriedok, ostáva zachovaná.

  Významným preventívnym opatrením úzko súvisiacim s kontrolou rozhodovacej činnosti najvyšších orgánov SFZ (konferencia, VV SFZ, disciplinárna komisia, revízna komisia a iné) je zavedenie všeobecnej povinnosti vyžiadať si pri každom závažnejšom rozhodnutí týchto orgánov stanovisko ekonomickej a/alebo legislatívno-právnej komisie, prípadne aj inej dotknutej komisie alebo orgánu SFZ.

  Kontrolu rozhodnutí konferencie vykonáva revízna komisia ako nezávislý orgán kontroly činnosti SFZ a jeho členov. Preskúmanie rozhodnutí konferencie je možné vykonať aj na základe žiadosti o súdne preskúmanie rozhodnutia dotknutým členom združenia postupom podľa § 15 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

  Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú spravidla okamžitú účinnosť a nie je proti nim prípustný opravný prostriedok. Rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu.

  V stanovách je uvedené aj interpretačné pravidlo pre riešenie procesných pochybení v procese rozhodovania orgánov SFZ, podľa ktorého sa neplatnosti alebo zrušenia rozhodnutia alebo iného aktu orgánu SFZ je možné z dôvodu procesného pochybenia orgánu SFZ domáhať iba v takom prípade, ak by bol pri správnom procesnom postupe dosiahnutý iný výsledok.

  AKO BUDÚ RIEŠENÉ SPORNÉ PRÍPADY, PRÍPADY NEUPRAVENÉ STANOVAMI A POD.?

  Stanovy ani ďalšie predpisy SFZ nepokryjú všetky situácie, ktoré môže v reálnom živote nastať, a nie je to ani ich ambíciou. Stanovy vymedzujú základné a osobitné princípy činnosti SFZ a jeho orgánov, ktoré sú zároveň interpretačnými pravidlami pri aplikácii noriem SFZ na prípady, ktoré v normách SFZ nie sú výslovne upravené.

  Výklad stanov alebo iného predpisu SFZ podáva výkonný výbor, po vyžiadaní odborného stanoviska Legislatívno-právnej komisie SFZ, prípadne aj ďalšej dotknutej odbornej komisie.

  AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ ROZHODOVACEJ ČINNOSTI ORGÁNOV SFZ?

  V rámci vymedzenia základných pojmov sa pre celý slovenský futbal zadefinovalo, čo sa bude rozumieť pod pojmami kvalifikovaná väčšina, nadpolovičná väčšina a jednoduchá väčšina.

  • väčšina kvalifikovaná – najmenej sedemdesiatpercentná väčšina všetkých delegátov/členov príslušného kolektívneho orgánu SFZ,
  • väčšina nadpolovičná – najmenej počet delegátov/členov kolektívneho orgánu SFZ rovnajúci sa súčtu polovice počtu všetkých jeho delegátov/členov (pri nepárnom počte všetkých delegátov/členov zaokrúhleného na celé čísla dole) plus jeden delegát/člen,
  • väčšina jednoduchá – najmenej väčšina prítomných delegátov/členov kolektívneho orgánu SFZ pri dodržaní stanovených podmienok pre uznášaniaschopnosť.

  Členovia orgánov SFZ sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so zákonom s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami SFZ a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SFZ.

  Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán SFZ ku svojmu rozhodnutiu závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušnej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie týka.

  Na prijatie uznesenia alebo schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu SFZ je potrebná nadpolovičná väčšina, ak v stanovách alebo inom predpise SFZ nie je stanovené inak. Z uvedeného napr. vyplýva, že pre prijatie rozhodnutia VV SFZ sa bude pri 13 členoch VV vyžadovať názorová zhoda najmenej 7 členov VV SFZ.

  Rozhodnutia orgánov SFZ nadobúdajú účinnosť ich schválením/prijatím, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.

  NA KTORÉ ROZHODNUTIA ORGÁNOV SFZ SA VYŽADUJE KVALIFIKOVANÁ VÄČŠINA?

  Konferencia rozhoduje kvalifikovanou väčšinou v týchto veciach:

  • o schválení stanov a ich zmeny,
  • o výške členského príspevku riadnych členov, pridružených členov a individuálnych členov a o spôsobe použitia členského,
  • o založení novej obchodnej spoločnosti s účasťou SFZ, ako aj o vstupe SFZ do existujúcej obchodnej spoločnosti alebo vystúpení z nej,
  • o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a hospodárenia SFZ,
  • o reorganizácii súťaží riadených SFZ,
  • o prevode obchodného podielu v obchodnej spoločnosti založenej na účely podnikania v športovej reprezentácii alebo za účelom dispozície s marketingovými právami SFZ,
  • o vylúčení riadneho, pridruženého alebo čestného člena zo SFZ.

  Orgán SFZ, ktorý rozhoduje o otázke, ktorá sa priamo dotýka iba časti jeho členov alebo časti tých, ktorých títo členovia zastupujú, môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o tom, že o rozhodnutí budú hlasovať iba tí členovia orgánu, ktorých sa rozhodnutie priamo dotýka (čl. 37 ods. 9).

  Kvalifikovaná väčšina delegátov sa vyžaduje aj na splnenie podmienky uznášaniaschopnosti konferencie, ak sa nejdená o opakovanú konferenciu (čl. 44 ods. 4).

  AKÉ SÚ PROSTRIEDKY NA POSILNENIE EFEKTIVITY ROZHODOVANIA A RIADENIA PODĽA NOVÝCH STANOV?

  V záujme efektivity činnosti orgánov SFZ je stanovené, že osobné rokovanie orgánov sa zvoláva najmä vtedy, ak z povahy prerokovávanej veci vyplýva, že nepostačuje písomné vyjadrenie členov orgánu alebo ak prijatie rozhodnutia na základe elektronického hlasovania "per rollam" (emailom) nie je vhodné/primerané. Taktiež sa výslovne stanovuje, že osobné rokovanie orgánu je možné uskutočniť aj prostredníctvom telefonickej konferencie alebo videokonferencie.

  Stanovy definujú pojem „písomne“ – tak, že sa pod ním rozumie okrem bežnej písomnej formy aj elektronická forma komunikácie pri zasielaní, oznamovaní alebo doručovaní informácií, podaní, rozhodnutí alebo iných dokumentov s využitím elektronickej podateľne v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), dátovej schránky adresáta alebo iného bežne používaného emailového účtu adresáta oznámeného na tento účel SFZ, zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, alebo ich zverejnenie na mieste určenom SFZ na webových sídlach prevádzkovaných SFZ (napr. úradná správa a pod.).

  Na viacerých miestach v stanovách je zdôraznená potreba využívania informačného systému slovenského futbalu (napr. registrácia a evidencia členov, konanie odborných komisií a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti).

  ČO NOVÉ PRINÁŠAJÚ STANOVY V OBLASTI KREOVANIA NOSITEĽOV MOCI?

  Základným východiskom pri konštruovaní systému tvorby/kreovania delegátov konferencie SFZ, ktorí schvaľujú stanovy, prijímajú najdôležitejšie rozhodnutia SFZ, volia a kontrolujú členov exekutívy, predsedov kontrolných orgánov a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti atď., ktoré si osvojili autori návrhu stanov, bolo, že „moc“ a jej volení predstavitelia sa majú kreovať z klubov a členov (záujmových združení hráčov, trénerov, rozhodcov).

  Na kreovaní/voľbe delegátov konferencie SFZ za amatérske kluby (za oblasti a regióny) sa budú podieľať podľa stanovených pravidiel kluby. Delegátmi za oblastné futbalové zväzy predsedovia oblastných futbalových zväzov (ObFZ), ktorí sú volení priamo zástupcami klubov združenými v príslušnom ObFZ. Delegáti za regionálne futbalové zväzy budú volení zástupcami klubov pôsobiacich v súťažiach riadených príslušným regionálnym zväzom a klubov pôsobiacich vo vyšších súťažiach, ktoré majú domáce ihrisko v danom regióne, ak nie sú členmi Únie ligových klubov. Za profesionálny futbal má každý klub združený v Únii ligových klubov jeden hlas, pričom úniu na konferencii SFZ zastupuje spolu 24 delegátov (pozn. bez ohľadu na prípadnú zmenu počtu účastníkov dvoch najvyšších súťaží).

  ČO NOVÉ PRINÁŠAJÚ V OBLASTI ŠTRUKTÚRY A ÚLOH ORGÁNOV SFZ?

  SFZ zriaďuje na zabezpečenie plnenia svojich cieľov a úloh orgány so zastupiteľskou, normotvornou, kreačnou, výkonnou, rozhodovacou, kontrolnou a disciplinárnou, odvolacou preskúmavacou, administratívnou a rozhodcovskou/súdnou právomocou.[13]

  Najvyšším zastupiteľským a legislatívnym orgánom je Konferencia SFZ. Výkonnými orgánmi sú prezident a výkonný výbor.
  Kontrolnými orgánmi sú revízna komisia a volebná komisia. Orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti sú disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány.
  Administratívnymi orgánmi sú generálny sekretár, odborné komisie a ich subkomisie, ad hoc komisie a pracovné skupiny.

  Výkon právomoci, práva a povinnosti jednotlivých orgánov SFZ sú bližšie upravené v poriadkoch SFZ, štatútoch komisií a ďalších predpisoch SFZ.

  AKO BUDE ZLOŽENÝ VÝKONNÝ VÝBOR SFZ A AKO BUDE PREBIEHAŤ JEHO VOĽBA?

  Výkonný výbor SFZ je zložený z 13 členov: z prezidenta, prvého viceprezidenta (volený z členov výkonného výboru na prvom zasadnutí VV SFZ), viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, štyroch členov – zástupcov amatérskeho futbalu, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal, štyroch členov – zástupcov profesionálneho futbalu, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal, jedného člena – pre legislatívno-právne otázky, jedného člena – zástupcu trénerov, jedného člena – predsedu komisie rozhodcov.

  Napriek tomu, že Stanovy SFZ garantujú, že amatérsky aj profesionálny futbal budú mať vo VV SFZ 4 zástupcov, títo 4 zástupcovia musia byť zvolený na konferencii SFZ (nie v orgáne inej právnickej osoby) časťou delegátov za príslušnú oblasť futbalu, ktorú majú vo VV SFZ zastupovať.

  Všetci zástupcovia vo VV sú zástupcami slovenského amatérskeho, resp. profesionálneho futbalu ako celku, a nie iba určitého regiónu, aj keď platí, že každý región má mať vo VV SFZ svojho zástupcu, ktorého je oprávnený navrhnúť ako kandidáta. Ak kandidát za niektorý región nebude prijateľný/zvolený bude musieť príslušný regionálny zväz ponúknuť iného kandidáta.

  Štyroch zástupcov profesionálneho futbalu, z ktorých jeden je viceprezidentom pre profesionálny futbal volia iba 24 delegáti konferencie za Úniu ligových klubov.

  Štyroch zástupcov amatérskeho futbalu, z ktorých jeden je viceprezidentom pre amatérsky futbal, volia iba 38 delegáti za oblastné zväzy a 20 delegáti za regionálne zväzy (spolu 58 delegátov).

  Ostatných členov VV SFZ volia všetci 87 delegáti konferencie.

  Pre úpravu postupu pri voľbách na konferencii bol ako vzor použitý v praxi využívaný/osvedčený model – právna úprava voľby rektora podľa vysokoškolského zákona.

  AKÝ JE ROZDIEL MEDZI ORGÁNMI ZABEZPEČENIA SPRAVODLIVOSTI A ODBORNÝMI KOMISIAMI?

  Orgány pre zabezpečenie spravodlivosti (disciplinárna komisia, odvolacia komisia a licenčné orgány) sa zodpovedajú konferencii SFZ, ktorá volí ich predsedu. Ostatných členov komisie volí a odvoláva výkonný výbor.

  Odborné komisie majú povahu odborného, poradného orgánu VV SFZ, ktorý sa zodpovedá VV SFZ, ktorý volí predsedu komisie a v súčinnosti so zvoleným predsedom ustanoví ostatných členov komisie.

  AKÉ ZMENY ČAKAJÚ KOMISIE SFZ?

  Odborné komisie SFZ, boli podľa starých stanov SFZ volenými orgánmi SFZ. Zriaďovanie a zrušenie odborných komisií bolo vo výhradnej kompetencii konferencie. Podľa nových stanov sa odborné komisie transformujú na pomocné/poradné orgány VV SFZ, v ktorých bude volený iba predseda (výkonným výborom), ostatní členovia sú ustanovení VV SFZ. Postavenie a vplyv predsedu komisie sa posilňuje aj tým, že VV SFZ pri obsadení komisie povinne prihliada k návrhom predsedu komisie.

  Pre správne pochopenie štruktúry a pôsobnosti „komisií SFZ“ je veľmi dôležité vnímať rozdiel medzi odbornými komisiami SFZ uvedenými v článku 63 stanov, kontrolnými orgánmi SFZ (revízna komisia a volebná komisia) a orgánmi pre zabezpečenie spravodlivosti (disciplinárna komisia, odvolacia komisia, orgány licenčného konania prvého a druhého stupňa), pretože viaceré z uvedených orgánov majú vo svojom názve slovo „komisia“, čo môže spôsobiť a aj spôsobuje nedorozumenia v tom, že ustanovenia upravujúce odborné komisie sa aplikujú aj na „komisie“, ktoré sú orgánmi.

  AKO SA MENÍ POSTAVENIE FUTSALU, ŽENSKÉHO FUTBALU A PLÁŽOVÉHO FUTBALU?

  Futsal, ženský futbal i plážový futbal sú zapracované do všeobecných definícií pojmov a ich špecifiká sú následne upravené v osobitných článkoch stanov.

  Na základe článku 73 sa všetky ustanovenia stanov sa primerane aplikujú aj na ženský futbal, futsal a plážový futbal. Všetky orgány SFZ zohľadňujú pri svojich postupoch a rozhodnutiach, vrátane rozpočtu SFZ, početnosť členskej základne ženského futbalu, futsalu a plážového futbalu.

  V prípade súčasnej registrácie osoby ako hráča futbalu, aj ako hráča futsalu, je rozhodujúce, kde sa hráč zúčastňuje súťažných stretnutí. Ak sa hráč zúčastňuje súťažných stretnutí vo viacerých športoch, štatisticky sa vykazuje v oboch športoch. Stanovy teda nevylučujú dvojitú registráciu toho istého hráča vo futbalovom a inom futsalovom klube.

  V súlade s predpismi FIFA a UEFA má SFZ ako národný futbalový zväz výlučné oprávnenie na organizovanie a riadenie súťaží vo futsale. SFZ prihlasuje futsalové reprezentačné družstvá do súťaží riadených FIFA a UEFA a tiež klubové družstvá (víťaza najvyššej súťaže) do európskych pohárových súťaží a nesie zodpovednosť za futsal na Slovensku voči FIFA a UEFA.

  Riadenie futsalu je v rámci SFZ zabezpečované v súčinnosti so Slovenským futsalom prostredníctvom komisie futsalu a pracovníka aparátu SFZ zodpovedného za rozvoj futsalu na území SR. V komisii futsalu majú garantovanú väčšinu zástupcovia Slovenského futsalu, ktorí navrhujú predsedu tejto komisie, ktorým bude spravidla prezident VV Slovenského futsalu.

  Slovenský futsal, ktorý je zatiaľ iba pridruženým členom SFZ je povinný splniť v stanovenom termíne do 30.4.2012 podmienky riadneho členstva v SFZ uvedené v čl. 28 ods. 5 stanov[14].

  V revíznej komisii SFZ bude aj zástupca Slovenského futsalu (čl. 56 ods. 2) a naopak VV SFZ rozhoduje o nominácii zástupcu za SFZ do revíznej komisie Slovenského futsalu.

  Regionálne a oblastné zväzy spolupracujú s regionálnymi, oblastnými a inými organizáciami, ktoré sa na miestnej úrovni starajú o organizáciu a rozvoj ženského futbalu a futsalu, ktorým poskytujú potrebnú súčinnosť a podporu.

  SFZ akceptuje všetky zmluvy uzavreté Slovenským futsalom v oblasti marketingu vo vzťahu k štátnej reprezentácii, ktoré boli platné ku dňu schválenia stanov. Odo dňa schválenia stanov po uplynutí platnosti týchto zmlúv celú marketingovú stratégiu reprezentácie futsalu vo všetkých kategóriách preberá na seba SFZ.

  Posilnenie postavenia futsalu, komisie futsalu a Slovenského futsalu, je súčasťou projektu integrácie futsalu do SFZ v záujme rozvoja tohto športu, využitia potenciálu SFZ v materiálnej, organizačnej, medzinárodnej i marketingovej oblasti.

  NA ČO SA PRIPRAVUJE ROZHODCOVSKÝ SÚD ZRIADENÝ PRI SFZ?

  Rozhodcovský súd sa v súčasnosti nachádza v procese prípravy právnych dokumentov (štatút a rokovací poriadok – schvaľuje konferencia SFZ), ktoré umožnia rozšírenie pôsobnosti rozhodcovského súdu aj na spory vyplývajúce z iných športov, s čím súvisí aj navrhovaná zmena názvu na Športový súd.

  Tento proces bol iniciovaný na základe žiadosti predstaviteľov hokeja (SZĽH) o rozšírenie pôsobnosti Rozhodcovského súdu SFZ aj na spory vyplývajúce z hokejovej agendy. Táto skutočnosť poukazuje na vysokú kredibilitu Rozhodcovského súdu SFZ na základe jeho dlhodobej rozhodovacej činnosti.

  Zmena stanov SFZ vytvára predpoklady pre naplnenie uvedeného zámeru.

  Nové stanovy SFZ posilňujú nezávislosť rozhodcovského súdu jednak jeho systematickým zaradením do samostatnej štvrtej časti stanov, mimo štruktúry orgánov SFZ ako aj tým, že o kreovaní predsedu a predsedníctva rozhodcovského súdu nebudú rozhodovať orgány SFZ ale rozhodcovia rozhodcovského súdu podľa štatútu rozhodcovského súdu.

  O ustanovení a odvolaní rozhodcu rozhodcovského súdu rozhoduje konferencia SFZ.

  ČO NOVÉ PRINÁŠAJÚ V OBLASTI KONTROLY ROZHODOVACEJ A RIADIACEJ ČINNOSTI ORGÁNOV SFZ?

  O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica.

  Napriek tomu, že proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok, rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo sám výkonný výbor z vlastnej iniciatívy alebo na podnet revíznej komisie, alebo jej predsedu. Právo požiadať o preskúmanie rozhodnutia výkonného výboru rozhodcovským súdom podľa čl. 65 odsek 5 tým nie je dotknuté.

  Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami SFZ, ostatnými predpismi SFZ, FIFA a UEFA a rozhodnutiami konferencie. V spornom prípade si výkonný výbor vyžiada stanovisko legislatívno-právnej komisie SFZ.

  Orgánmi s kontrolnými úlohami sú okrem konferencie aj volebná komisia, ktorá má svoju pôsobnosť a úlohy stanovené vo Volebnom poriadku SFZ a revízna komisia, ktorá sa riadi svojim štatútom komisie.

  Predsedu revíznej komisie volí konferencia, ostatných členov volí VV SFZ tak, aby v revíznej komisie boli štyria členovia navrhnutí za jednotlivé regionálne zväzy, jeden člen za Úniu ligových klubov a jeden člen za Slovenský futsal.

  Vzhľadom k tomu, že základnou úlohou volebnej komisie je príprava a riadenie priebehu volieb konaných predovšetkým na volebnej konferencii, funkčné obdobie členov volebnej komisie je posunuté a začína sa na konferencii najbližšie predchádzajúcej volebnej konferencii, na ktorej sú zvolení predseda, podpredseda a ostatní traja členovia volebnej komisie tak, aby vo volebnej komisii mali všetky regionálne zväzy a Únia ligových klubov po jednom zástupcovi. Ak volebná komisia nebola zvolená alebo ak stratila spôsobilosť na vykonávanie činnosti, do jej zvolenia výkonný výbor ustanoví dočasnú volebnú komisiu.

  ČO NOVÉ PRINÁŠAJÚ STANOVY V OBLASTI KONTROLY HOSPODÁRENIA SFZ?

  Kontrola hospodárenia SFZ[15] podľa nových stanov SFZ bude môcť byť vykonávaná na základe zverejňovania rozpočtu SFZ, správy o hospodárení SFZ, správy nezávislého audítora a správy revíznej komisie na webovom sídle SFZ.

  Vnútorná kontrola bude podporená aj tým, že konferencia SFZ sa nebude schádzať raz za dva roky, ako tomu bolo doposiaľ (volebná a hodnotiaca konferencia), ale bude zasadať dvakrát ročne, čo významne zvýši informovanosť i možnosť efektívnej kontroly činnosti SFZ a jeho orgánov zo strany delegátov konferencie, ktorí budú môcť následne informovať, resp. prenášať požiadavky tých, ktorých zastupujú.

  Obmedzenie a kontrola rozhodovacej činnosti orgánov SFZ sú zabezpečené aj ďalšími opatreniami: povinnosť konať s odbornou starostlivosťou, povinnosť vyžiadať si odborné stanoviská, zverejňovanie zápisníc z rokovania a rozhodnutí VV SFZ a konferencie na webovom sídle SFZ.

  AKO SÚ OBMEDZENÉ ROZHODOVACIE PRÁVOMOCI PREZIDENTA SFZ V MAJETKOVEJ/ EKONOMICKEJ OBLASTI?

  Prezident je oprávnený previesť majetok, zriadiť záložné právo, zabezpečovací prevod práva alebo vecné bremeno na majetok vo vlastníctve SFZ, vystaviť zmenku, uzavrieť zmluvu o úvere alebo o pôžičke, prevziať dlh alebo pristúpiť k záväzku alebo uznať sporný záväzok SFZ, iba po predchádzajúcom súhlase konferencie a po zabezpečení a zvážení stanoviska a odporúčania legislatívno-právnej komisie a ekonomickej komisie.

  Prezident je oprávnený v mene SFZ uzatvárať zmluvné vzťahy v hodnote nad 30.000 eur až po predchádzajúcom súhlase výkonného výboru.

  ČO DÔLEŽITÉ JE V PRECHODNÝCH A ZÁVEREČNÝCH USTANOVENIACH?

  Prechodné ustanovenia stanovujú pravidlá prechodu do režimu nových stanov. Zvolení funkcionári SFZ, s výnimkou členov Rady, ktorá bola k 31.12.2012 zrušená, budú vykonávať svoj mandát naďalej. Pôsobnosť Rady prechádza po jej zrušení na konferenciu SFZ.

  Predsedovia revíznej komisie, disciplinárnej komisie, odvolacej komisie a odvolacieho orgánu licenčného konania, ktorí pôvodne neboli zvolení konferenciou budú vykonávať svoju funkciu do najbližšej volebnej konferencie.

  V záujme optimalizácie procesov kreovania delegátov konferencie SFZ z časového hľadiska sa volebné obdobie súčasného VV SFZ a ostatných orgánov SFZ volených konferenciou a VV SFZ, skracuje tak, aby volebná konferencia SFZ nadväzovala na volebné konferencie oblastných a regionálnych zväzov. Ide o presunutie konferencie SFZ do pôvodného časového obdobia, keď predchádzajúci VV SFZ začiatkom roku 2010, kedy sa mala konať volebná konferencia, rozhodol o stanovení termínu konferencie SFZ na 25.9.2010, t. j. po záverečnom turnaji majstrovstiev sveta vo futbale v JAR, čím de facto rozhodol o predĺžení svojho funkčného obdobia nad rámec v tom čase platných stanov SFZ a spôsobil tým aj časovú disproporciu, ktorá bude odstránená skrátením funkčného obdobia súčasného výkonného výboru.

  Všetci riadni a pridružení členovia do 31.7.2013 zosúladia svoje stanovy so stanovami SFZ a následne do 15.8.2013 predložia svoje stanovy právnemu útvaru SFZ na posúdenie ich súladu s týmito stanovami SFZ.

  Riadni a pridružení členovia sú povinní dodatočne, do 30.4.2013, splniť podmienky členstva v SFZ.

  Všetci hráči, tréneri, rozhodcovia, delegáti, funkcionári, funkcionári stretnutia a ďalšie osoby registrované na SFZ sú povinné podať prihlášku do SFZ do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti týchto stanov. Za splnenie podmienky podania prihlášky do SFZ sa považuje aj registrácia osoby v Centrálnom registri členov SFZ vedenom v informačnom systéme slovenského futbalu (ISSF), ktorá bola vykonaná pred účinnosťou týchto stanov.

  Zrušujú sa Stanovy SFZ schválené konferenciou SFZ 25.9.2010 s výnimkou vymedzených článkov a Organizačný poriadok SFZ schválený konferenciou SFZ 25.9.2010.

  NA ZÁVER:

  NOVÉ STANOVY – ZÁKLAD, KTORÝ SA BUDE PRECIZOVAŤ.

  Schválením stanov sa práce na ich zdokonaľovaní zďaleka neskončili. Autori ich považujú za veľmi dobrý základ pre ďalšie precizovanie niektorých vzťahov, ktoré v návrhu stanov neboli doriešené. Na každú situáciu môže existovať viacero právnych riešení. Aj preto je veľmi cenné a súčasne zaväzujúce, že slovenské futbalové hnutie sa dokázalo napriek všetkému dohodnúť na kompromisnom znení návrhu stanov.

  LOGICKÁ NÁSLEDNOSŤ PROCESOV – LEGISLATÍVNY PLÁN SFZ

  Na základe prijatia stanov SFZ bude potrebné postupne novelizovať alebo prijať úplne nové viaceré predpisy SFZ nižšej právnej sily (poriadky a smernice). Aby prijímanie nových noriem SFZ malo logickú postupnosť, bude vypracovaný legislatívny plán úloh, v ktorom bude uvedený časový harmonogram prijímania nových predpisov SFZ s ohľadom na prijatie nových stanov SFZ účinných od 1.1.2013.

  PRVÉ BENEFITY NOVÝCH STANOV – ZAŽEHNANIE KRÍZY.

  Za veľmi dôležitý kompromis považujeme to, že v záujme zníženia celkového počtu delegátov konferencie SFZ a tým aj nákladov konferencie sa na jednej strane znížil počet delegátov konferencie zo 154 na 87, pričom určité pomerové zníženie (o cca 3 %) zastúpenia profesionálneho futbalu oproti amatérskemu futbalu na konferencii SFZ bolo vykompenzované tým, že sa zvýšila hranica pre kvalifikovanú väčšinu z 2/3 väčšiny na 70% väčšinu.

  Nové stanovy nám ponúkajú riešenie problému súvisiaceho s nepotvrdením zástupcu/prezidenta ÚLK za člena VV SFZ nadpolovičnou väčšinou všetkých delegátov tak, že zavádzajú voľbu členov VV SFZ za amatérsky alebo za profesionálny futbal iba delegátmi konferencie z príslušnú komoru.

  Na záver ostáva len veriť, že futbalové hnutie bude nové stanovy poznať, používať a ctiť tak, aby ich vytvorenie prinieslo skutočný zmysel a úžitok.

  „Ďakujeme slovenskému futbalovému hnutiu za doterajšiu podporu a dôveru. Hlasovanie delegátov konferencie SFZ potvrdilo naše úsilie a mandát ďalej trpezlivo pracovať na reforme normatívneho systému slovenského futbalu a takýmto spôsobom prispieť k vytvoreniu zdravo fungujúcej organizačnej a právnej platformy slovenského amatérskeho i profesionálneho futbalu, vrátane ženského futbalu a futsalu.

  Veríme, že takto pomôžeme jednak posilniť pozitívne vnímanie a dôveru k futbalu a jeho protagonistom v slovenskej spoločnosti a tiež vytvoriť predpoklady pre dosahovanie dobrých športových výsledkov slovenskej reprezentácie vo všetkých vekových kategóriách, čím prispejeme k budovaniu dobrého mena – značky „SFZ“ i všetkých tých, ktorí sa podieľajú každodenne na futbalovom živote alebo ho podporujú.

  právnici pôsobiaci v Slovenskom futbalovom zväze“

  Poznámky pod čiarou:
  1. K tomu pozri tiež príspevok: Sepeši P., Konferencia SFZ schválila návrh nových Stanov SFZ – novú ústavu slovenského futbalového hnutia; dostupnosť na internete: http://www.ucps.sk/Konferencia_SFZ_schvalila_navrh_novych_Stanov_SFZ ^
  2. K tomu pozri príspevok: Čorba J., Správa o pracovných stretnutiach a poznatkoch získaných pri návšteve UEFA; dostupnosť na internete: http://www.ucps.sk/Sprava_o_pracovnych_stretnutiach_a_poznatkoch_ziskanych_pri_navsteve_UEFA ^
  3. K tomu pozri príspevok: Čorba J., Správa z pracovnej cesty UEFA KISS Legal Workshop , dostupnosť na internete: http://www.ucps.sk/Sprava_z_pracovnej_cesty__UEFA#kap4 ^
  4. K tomu pozri príspevok: Malich J.: Porovnanie existujúcich stanov SFZ s návrhom Nových stanov SFZ; dostupnosť na internete: http://www.ucps.sk/Porovnanie_existujucich_stanov_SFZ_s_navrhom_novych_stanov_SFZ ^
  5. Pozri bod 7 zápisnice zo zasadnutia VV SFZ: http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Zapisnice/20110714_vvsfz_zapisnica_07.pdf ^
  6. http://www.futbalsfz.sk/navrhstanovsfz.html ^
  7. https://docs.google.com/document/d/1n8baZVTf2nGYxfMF5Gzs6Z0ttkZsNaCNX-owOrhBOLo/edit ^
  8. Olympijská charta Medzinárodného olympijského výboru; dostupnosť na internete: http://www.olympic.sk/documents/dokumenty-sov/Olympijsk%20charta%202011.pdf ^
  9. Odpoveď je citovaná z príspevku: Križan L.; Aký je zmysel existencie SFZ a prečo je dobré pre náš futbal ho spresniť v nových stanovách SFZ?!; dostupný na internete na: http://www.ucps.sk/Zmyslel_SFZ_v_novych_stanovach_SFZ ^
  10. Pozri príspevok: Sepeši P.; Členstvo fyzických osôb v Slovenskom futbalovom zväze – súčasnosť, resp. (možno) blízka budúcnosť ^
  11. § 2 odsek 1, 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov:
   „(1) Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len "združenia") a združovať sa v nich.
   (2) Členmi združení môžu byť aj právnické osoby.“ 
   ^
  12. K vplyvu nových stanov SFZ na postavenie futbalových hráčov a reprezentantov pozri príspevok: Gábriš T., Futbaloví hráči a nové stanovy Slovenského futbalového zväzu: Najvýznamnejšie zmeny; uverejnený na stránke: http://www.ucps.sk/Futbalovi_hraci_v_novych_stanovach_SFZ ^
  13. Článok 36 stanov SFZ z 28.9.2012 ^
  14. Článok 28 odsek 4 a 5 stanov SFZ z 28.9.2012:
   (4) Každá právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom SFZ (ďalej len „žiadateľ“) musí podať písomnú prihlášku adresovanú SFZ, ak tieto stanovy nestanovujú inak.  
   (5) K prihláške podľa odseku 4 musí žiadateľ povinne priložiť nasledujúce dokumenty:
   a. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré musia byť v súlade so stanovami SFZ,
   b. doklad preukazujúci právnu formu žiadateľa a v prípade obchodnej spoločnosti aktuálny výpis z obchodného registra použiteľný na právne účely,
   c. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO),
   d. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené,
   e. vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej osoby,
   f. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami,
   g. kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu,
   h. písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia FIFA, UEFA a SFZ a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi, klubmi, funkcionármi a hráčmi,
   i. podpis doložky, ktorou uzná právomoc Odvolacej komisie SFZ (ďalej len “odvolacia komisia”), rozhodcovského súdu, rozhodcovských orgánov FIFA a Športového arbitrážneho súdu v Lausanne (CAS), vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, spolu so záväzkom využívať rozhodcovskú doložku zakladajúcu právomoc rozhodcovského súdu vo všetkých zmluvných vzťahoch s osobou podliehajúcou kompetencii SFZ a jeho členov, a pokiaľ je to možné, zabezpečiť využívanie rozhodcovskej doložky aj v zmluvných vzťahoch, do ktorých riadny člen vstúpi mimo štruktúr SFZ a jeho členov. Platnosť rozhodcovskej doložky je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa právneho poriadku SR,
   j. vyhlásenie žiadateľa, že sa bude zúčastňovať výhradne futbalových súťaží organizovaných FIFA, UEFA, SFZ, Úniou ligových klubov, Slovenským futsalom, regionálnymi zväzmi, oblastnými zväzmi alebo iných súťaží po predchádzajúcom písomnom súhlase SFZ,
   k. písomný záväzok, že bude dodržiavať pravidlá futbalu, pravidlá futsalu a pravidlá plážového futbalu,
   l. písomný záväzok žiadateľa, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva.
   ^
  15. K tomu pozri tiež príspevok: Čorba J., Hospodárenie SFZ podľa návrhu stanov Slovenského futbalového zväzu; dostupnosť na internete: http://www.ucps.sk/Hospodarenie_SFZ_podla_navrhu_Stanov ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti