Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Šport a právo 2013 - podklady NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  13.09.2013Spracoval: JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Subjekty v športe a ich možnosti transformácie

  1. Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží schválená výkonným výborom SFZ dňa 22.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009
   https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.futbalsfz.sk%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FLegislativa%2FPredpisy_SFZ%2F20091001_Smernica_o_pravno-organizacnych_zmenach_v_kluboch.doc
  2. Stanovy SFZ schválené dňa 28.9.2012 v platnom znení
   http://www.ucps.sk/Stanovy_SFZ_2012_platne_znenie
  3. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
   http://www.ucps.sk/zakon_o_organizacii_a_podpore_sportu
  4. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
   http://www.ucps.sk/Zakon_83_1990_o_zdruzovani_obcanov
  5. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
   http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513
  6. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
   http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-233
  7. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
   http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-7
  8. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
   http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455
  9. Článok: Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál na webe UčPS
   http://www.ucps.sk/Sportove_kluby_vo_financnych_problemoch_1
  10. Článok: Úvaha de lege ferenda: množina činností športového klubu je podnikaním, alebo obsolentná zákonná požiadavka zákonodarcu
   http://www.ucps.sk/Cinnost_sportoveho_klubu_je_podnikanie_jaroslav_collak

  Komora SFZ pre riešenie sporov

  1. Článok: Komora SFZ pre riešenie sporov - obdoba FIFA Dispute Resolution Chamber
   http://www.ucps.sk/clanok-0-2402/Komora_SFZ_pre_riesenie_sporov_-_obdoba_FIFA_Dispute_Resolution_Chamber.html
  2. Predpisy FIFA upravujúce status a prestupy hráčov (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players)
   http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_e.pdf
  3. Dohoda o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA (Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector in the European Union and in the rest of the UEFA territory)
   http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en
  4. Smernica FIFA o štandardných pravidlách národných komôr pre riešenie sporov (NDRC Standard Regulations)
   http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/67/18/19/national_dispute_resolution_efsd_47338.pdf
  5. Obežník FIFA č. 1010
   http://www.maltafpa.com/documents/Circular_1010_PrinciplesOfConstitutionOfNDRC.pdf

  Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky; “Športové právo je tu!”

  1. Diplomová práca: Športové kluby ako súťažitelia v športovej súťaži
   http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1227356&pageId=main&full=0&fs=D2ED35AF4526402B80C1F0788FD3E06D
  2. Článok: Novácia v obchodnoprávnych vzťahoch: právny inštitút alebo zneužívanie práva?
   http://www.ucps.sk/clanok--2471/Novacia_v_obchodnopravnych_vztahoch_pravny_institut_alebo_zneuzivanie_prava.html

  Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

  1. Článok: Pojem divácke násilie vs. pojem násilie a neviazanosť divákov 
   http://www.ucps.sk/Pojem_divacke_nasilie
  2. Článok: Divácke násilie na športových podujatiach: návrh systematiky jeho sledovania, predchádzania a dozoru nad postihmi z neho plynúcimi
   http://www.ucps.sk/systematika_predchadzania_a_riesenia_divackeho_nasilia_jaroslav_collak
  3. Článok: Násilie a neviazanosť divákov v právnych a sociálnych podmienkach Slovenskej republiky 
   http://www.ucps.sk/Nasilie_a_neviazanost_divakov_v_pravnych_a_socialnych_podmienkach_SR
  4. XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí – divácke násilie – paneurópska spolupráca v oblasti športu
   http://www.ucps.sk/XII_konferencia_RE_v_oblasti_sportu
  5. Článok: Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby s/právny nástroj na ich potláčanie?
   http://www.ucps.sk/JE_PRENASANIE_ZODPOVEDNOSTI_ZA_PREJAVY_DIVACKEHO_NASILIA_NA_FUTBALOVE_KLUBY_S_PRAVNY_NASTROJ_NA_ICH_POTLACANIE
  6. Článok: Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012-2015
   http://www.ucps.sk/clanok-0-1827/Navrh_Koncepcie_boja_proti_divackemu_nasiliu_na_roky_2012_-_2015.html
  7. Článok: Zamyslenie nad detailmi pri riešení problematiky násilia a neviazanosti divákov na športových podujatiach
   http://www.ucps.sk/Zamyslenie_nad_detailmi_pri_rieseni_problematiky_nasilia_a_neviazanosti_divakov_na_sportovych_podujatiach
  8. Článok: Ako ďalej s tzv. MOBILNÝMI SÚDMI?
   http://www.ucps.sk/Mobilne_sudy_Centes
  9. Článok: Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí
   http://www.ucps.sk/ZODPOVEDNOST_ZA_PROTIPRAVNE_KONANIE_DIVAKOV_NA_SPORTOVOM_PODUJATI
  10. Najčastejšie trestné činy pri športových podujatiach
   http://www.ucps.sk/Trestne_ciny_pri_sportovych_podujatiach
  11. Článok: Krátko k ochrane (športového) rozhodcu a usporiadateľa na športovom podujatí
   http://www.ucps.sk/Ochrana_rozhodcu_a_usporiadatela
  12. Skutková a právna analýza k problému postihu domáceho a hosťujúceho klubu za hrubé nešportové správanie divákov hosťujúceho družstva na verejných športových podujatiach - konkrétne pri súťažných futbalových stretnutiach
   http://www.ucps.sk/Skutkova_a_pravna_analyza_k_problemu_postihu_domaceho_a_hostujuceho_klubu_za_hrube_nesportove_spravanie_divakov_hostujuceho_druzstva
  13. Článok: Odborná verejná diskusia / INFORMAČNÝ SYSTÉM O BEZPEČNOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa
   http://www.ucps.sk/ODBORNA_VEREJNA_DISKUSIA___INFORMACNY_SYSTEM_O_BEZPECNOSTI_NA_SPORTOVYCH_PODUJATIACH
  14. Článok: Závery z konferencie Šport a právo
   http://www.ucps.sk/Zavery_z_konferencie_Sport_a_pravo_web
  15. Právne akty EÚ k problematike športu
   http://www.ucps.sk/Pravne_akty_EU_k_tematike_sportu_a_futbalu
  16. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (Štrasburg; 19.8.1985)
   http://www.ucps.sk/EUROPSKY_DOHOVOR_o_nasili_a_neviazanosti_divakov_pocas_sportovych_podujati_a_najma_na_futbalovych_zapasoch
  17. Článok: K procesu prípravy návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí – VŠEOBECNE
   http://www.ucps.sk/K_PROCESU_PRIPRAVY_NAVRHU_ZAKONA_O_ORGANIZOVANI_VEREJNYCH_SPORTOVYCH_PODUJATI
  18. Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 1.10.2011) redakčne spracovaný na stránke UčPS - TU
  19. Návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí v medzirezortnom pripomienkovom konaní
   http://www.ucps.sk/Navrh_zakona_o_organizovani_sportovych_podujati_v_medzirezortnom_pripomienkovom_konani
  20. Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí v Národnej rade SR:
   http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4679
  21. Vládny návrh zákona vo formáte HTML - TU
  22. Článok: Za divácke násilie hrozia tisícové pokuty i zákaz účasti
   http://www.netky.sk/clanok/za-divacke-nasilie-hrozia-tisicove-pokuty-i-zakaz-ucasti
  23. Článok: Štát chce výtržníkom zakázať účasť na športových zápasoch
   http://www.ta3.com/clanok/1027476/stat-chce-vytrznikom-zakazat-ucast-na-sportovych-zapasoch.html
  24. Prezentácie:

  25. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda
   Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda
  26. Prezentácia: Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí, Jozef Čorba, 13.09.2012
   http://www.ucps.sk/subory/Prezentacie_Sport_a_pravo/corba.ppt
  27. Prezentácia: DIVÁCKE NÁSILIE - Identifikácia právnych problémov v problematike diváckeho násilia a predstavenie návrhov riešení do budúcnosti (de lege ferenda), Peter Sepeši, 24.11.2012
   https://docs.google.com/presentation/d/1F7cTT54eOM1ZqL5FGMMzXOkItS6NR7JRd5-OsArARVM/edit#slide=id.p14
  28. Prezentácia: Predstavenie návrhu právneho, technického a funkčného riešenia vytvorenia a prevádzkovania informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (Ekosystém komplexného riešenia IS BŠP), Ing. Ján Letko, JUDr. Peter Sepeši 13.09.2012
   https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ucps.sk%2Fsubory%2FPrezentacie_Sport_a_pravo%2FSepesi__Letko.ppt 
  29. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 23.04.2013
   https://docs.google.com/presentation/d/1KFj69ljoGaiohxaYPAZHBiRaEdczxFUGVMzMiWQRaLg/edit#slide=id.p 
  30. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 28.5.2013
   https://docs.google.com/presentation/d/1UoRk0-TSFV5yaIgPcJTti9CEl8-8IL9SIAwprHA7Q4s/edit#slide=id.p
  31. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 18.7.2013
   https://docs.google.com/presentation/d/1bU9jzovGdSj8xkiB-GCu9Xq9K4z0cpUY21wdrCLoUgE/edit#slide=id.p
  32. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 28. augusta 2013
   https://docs.google.com/presentation/d/1sFlafQHR2y9cQY9gZDak8wfkrEPDnf-WkwpJnKs087g/edit#slide=id.p
  33. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 3. októbra 2013
   https://docs.google.com/presentation/d/1vk5rHD9HrUs8T087X3FGPZCxOXyGTckp_kcqb0W6xTs/edit#slide=id.p
  34. Prezentácia: Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, 3. októbra 2013
   https://docs.google.com/presentation/d/11yyCKxoHgExnPtwd0Tbrhuw2AvCxhvM8hKPHxuYefk0/edit#slide=id.g11b7d82a9_03
  35. Prezentácia: K vybraným sankčným a pseudosankčným opatreniam v športovom práve (v komparatívnom režime)..., doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., 3. októbra 2013
   https://docs.google.com/file/d/0BzKRB8UOeRlWVFh3LU5sY0lQN2c/edit?usp=drive_web

  Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky

  1. Možný príjem z online stávkovania na Slovensku do štátneho rozpočtu a následne i do športu
   1. výročná správa TIPOS, a.s.: http://www.tipos.sk/Documents/VyrocneSpravy/Vyrocna_sprava_2012.pdf
   2. výročná správa FORTUNA Entertainment Group N.V.:  http://ako-investovat.sk/uploads/stocks/50-vyrocna-sprava-fortuna-2012.pdf
   3. návrh zmeny zákona za účelom regulácie online stávkového trhu na Slovensku v roku 2011: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=4358&langEID=1&tStamp=20110929090647933
  2. Potreba legislatívnych zmien v nadväznosti na rozmáhajúcu sa manipuláciu výsledkov športových podujatí
   1. Trestný zákon: http://www.ucps.sk/Trestny_zakon_Vseobecna_cast
   2. návrh nového Disciplinárneho poriadku SFZ:  
   3. materiál týkajúci sa sumarizácie právnej úpravy "match-fixingu"v krajinách EU: http://ec.europa.eu/sport/news/documents/study-sports-fraud-final-version_en.pdf

  Vzťah právnych a športových noriem

  1. Brazílsky zákon o športe - nájdete TU
  2. Francúzsky športový zákonník - nájdete TU
  3. Nemecký zákon o podpore športu - nájdete TU
  4. Nový rakúsky návrh zákona o podpore športu - nájdete TU
  5. Aktuálny rakúsky zákon o podpore športu - nájdete TU
  6. Hornorakúsky zákon o športe - nájdete TU
  7. Portugalský zákon o športových zmluvách - nájdete TU
  8. Španielsky zákon o športe - nájdete TU
  9. Švajčiarsky zákon o podpore športu - nájdete TU
  10. Švajčiarsky zákon o rizikových športoch - nájdete TU

  Postavenie športovcov a agentov

  1. Portugalský zákon o športových zmluvách - nájdete TU
  2. Štúdia EK o hráčskych agentoch - nájdete TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti