Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Šport a právo 2014 - podklady NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.08.2014JUDr. Renata Munková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Podklady z konferencie z roku 2014

  NÁVRH ZÁKONA O ŠPORTE - PROCES PRÍPRAVY A OBSAH NÁVRHU ZÁKONA

   PRAMENE:

  1. OSNOVA nového zákona o športe (témy a zloženie mikrotímov) - TU
  2. INFORMÁCIE O PROCESE PRÍPRAVY návrhu nového zákona o športe sú uvedené v odbornom príspevku Jaroslava Čolláka (koordinátor projektu) s názvom: PROJEKT PRÍPRAVY “Nového zákona o športe” - PROJEKT, KTORÝ SA MOŽE STAŤ VZOROM (Magoff č. 2/2013)
  3. ZÁKLADNÉ TÉZY NOVÉHO ZÁKONA O ŠPORTE - TU
  4. (vypracovali ich Gábriš, Čorba, Hlivák, Sepeši, Rybánsky, Dedík; publikované v odbornom časopise MagOff č. 1/2013)
  5. KONFERENCIA "ŠPORT a PRÁVO II" 2013 spoluorganizovaná UčPS, SFZ a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR v Poprade 3.- 4.10.2013.
  6. ZÁKLADNÉ VÍZIE a OPATRENIA návrhu nového zákona o športe - TU
  7. POSLANIE, CIELE, OTÁZKY a RIEŠENIA návrhu nového zákona o športe - TU
  8. ZÁKONY o ŠPORTE INÝCH ŠTÁTOV - TU
  9. ZÁKON č. 300/2005 Z.z. o ORGANIZÁCII a PODPORE ŠPORTU - TU
  10. PREZENTÁCIE:

  11. Financovanie športu z verejných zdrojov: https://docs.google.com/presentation/d/1h9aTjnTKkaUeXJMbq934IeCYtCwkU3Mll8SCpsQb-14/edit#slide=id.p14
  12. Sociálny dialóg v športehttps://docs.google.com/presentation/d/1Md96dSzMSWNX5MJh4g7zvt7o_uyURpH9p7VskacnOvs/edit#slide=id.p13
  13. Modul pre podporu bezpečnosti na športových podujatiach -Informačný systém o športe: https://docs.google.com/presentation/d/1I5x4deiJtcEs0ewjW-JZ0FnROyCudj4AvpAajNXujx4/edit#slide=id.p29
  14. Informačný systém slovenského športu: https://docs.google.com/file/d/0B14faCEz5VKZeS1pX0FBMlBjY2M/edit
  15. Verejné obstarávanie v športe; skúsenosti s výstavbou športovej infraštruktúry na Slovensku: https://docs.google.com/presentation/d/19GmtjU7HyizJe330MFYDpf90Lz2DXnwuUUMvtBSGpGw/edit#slide=id.p14
  16. Športové klubyv návrhu zákona o športe: https://docs.google.com/presentation/d/1WzGxMoTd-0bqPjdc8MWkSYqjoDciQR7nJbox56pHWxQ/edit#slide=id.p14
  17. KOMORA SFZ PRE RIEŠENIE SPOROV: https://docs.google.com/presentation/d/1ujEG11-Dfi9mhuAHblSd1AWXx0VKqA7iXcRo6cNuS8A/edit#slide=id.p14
  18. Disciplinárne konanie: https://docs.google.com/presentation/d/1DwQeWcI3a7m57hrOp3ffwJoMJn4w9kYB4MJrHhmla8I/edit#slide=id.p15
  19. Základné idey a ciele zákona o športe: https://docs.google.com/presentation/d/15JYF1le8DtFw4C6MPRPXdt7sY17PnS8XsLgoq49poho/edit#slide=id.p21
  20. Veřejné zakázky a sport: https://docs.google.com/presentation/d/1Izm2yPasfF3YimfJfGhesDzLWSJhEjACmcqe8_4ElMw/edit#slide=id.p14
  21. SPORT JAKO PŘEDMĚT VEŘEJNÉHO ZÁJMU: https://docs.google.com/presentation/d/14hEYKVv9-T9F9qvokWKkJ4cpzYIvv0ds--CYU4i3yo8/edit#slide=id.p14
  22. K legislatívnemu procesu zákona o športe: https://docs.google.com/presentation/d/1Oa7r8VUkPTmXOtVKDeRwV1pDRSM9APANzjyoqJe42_g/edit#slide=id.p9
  23. Prestup športovca: niekoľko slov k oceneniu práva na výkon športovca, alebo - máme tu opäť zneužívanie práva?: https://docs.google.com/presentation/d/1O-bR6H0qO_tIAZZZfjjFNuOYh3W1GnWfqjfoI7q8fF0/edit#slide=id.p13
  24. Športovci v projekte návrhu „nového zákona o športe – možnosti a vízie“: https://docs.google.com/presentation/d/1pNyH4Ir95QCGa4cScmKHCi2fMbHC5ZJbZo4121hoHFs/edit#slide=id.p14
  25. Podpora dobrovoľníctva v športe: https://docs.google.com/presentation/d/1FIFWgb7A4_Dt2lkrT9P9k8Mv4NZ3wvZZ9lWbO0pD_zs/edit#slide=id.p14
  26. Subjekty v športe: národné športové zväzy v podmienkach nového zákona o športe: https://docs.google.com/presentation/d/1uh_47RFHrB86YOJL-EMc1dClzuHFLf_L55y6sD4-nIg/edit#slide=id.p17
  27. Dohovor Rady Európy v boji proti ovplyvňovaniu športových súťaží (match-fixingu): https://docs.google.com/presentation/d/1pCNJoOoWM09X7kGyh2Uqinf9Dor3VUb9v28Ka3DoeyA/edit#slide=id.p13
  28. Podpora športu z iných ako verejných zdrojov: https://docs.google.com/presentation/d/1l_PEx7ma5QoAYDenKaCjF8WteWc9s3zNVq_Mj_R6wuw/edit#slide=id.p9
  29. Vzdelávanie v športe status quo et quo vadis...: https://docs.google.com/presentation/d/1DFadC-SKeV_OSj6Wwkxf6sdTCEXBL1od8Oy03GtuaFo/edit#slide=id.p14
  30. Projekt prípravy návrhu “nového zákona o športe”: https://docs.google.com/presentation/d/14fj2UGDSWC9qZ__q9XOq3YrO8X4fFhh4CYz78LEQHbw/edit?usp=sharing
  31. Daňové a odvodové zaťaženie trénerov a funkcionárov v športových kluboch: https://docs.google.com/presentation/d/1nSCsufU74dJXP6HYdxkgiqqTPe3kESmz1J64Cr0vaBE/edit#slide=id.p13

        IMPLEMENTÁCIA ZÁKONA č. 1/2014 Z.z. o ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ DO PRAXE

        Podklady z konferencie z roku 2013:

        Subjekty v športe a ich možnosti transformácie

        1. Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch a ich zaraďovaní do súťaží schválená výkonným výborom SFZ dňa 22.9.2009 s účinnosťou od 1.10.2009
         https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.futbalsfz.sk%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FLegislativa%2FPredpisy_SFZ%2F20091001_Smernica_o_pravno-organizacnych_zmenach_v_kluboch.doc
        2. Stanovy SFZ schválené dňa 28.9.2012 v platnom znení
         http://www.ucps.sk/Stanovy_SFZ_2012_platne_znenie
        3. Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
         http://www.ucps.sk/zakon_o_organizacii_a_podpore_sportu
        4. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
         http://www.ucps.sk/Zakon_83_1990_o_zdruzovani_obcanov
        5. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
         http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513
        6. Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
         http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-233
        7. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
         http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-7
        8. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
         http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455
        9. Článok: Športové kluby vo finančných problémoch - diskusný seriál na webe UčPS
         http://www.ucps.sk/Sportove_kluby_vo_financnych_problemoch_1
        10. Článok: Úvaha de lege ferenda: množina činností športového klubu je podnikaním, alebo obsolentná zákonná požiadavka zákonodarcu
         http://www.ucps.sk/Cinnost_sportoveho_klubu_je_podnikanie_jaroslav_collak

        Komora SFZ pre riešenie sporov

        1. Článok: Komora SFZ pre riešenie sporov - obdoba FIFA Dispute Resolution Chamber
         http://www.ucps.sk/clanok-0-2402/Komora_SFZ_pre_riesenie_sporov_-_obdoba_FIFA_Dispute_Resolution_Chamber.html
        2. Predpisy FIFA upravujúce status a prestupy hráčov (FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players)
         http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85//regulationsstatusandtransfer_e.pdf
        3. Dohoda o minimálnych náležitostiach štandardných hráčskych zmlúv v odvetví profesionálneho futbalu v Európskej únii a vo zvyšku teritória UEFA (Agreement regarding the minimum requirements for standard player contracts in the professional football sector in the European Union and in the rest of the UEFA territory)
         http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7678&langId=en
        4. Smernica FIFA o štandardných pravidlách národných komôr pre riešenie sporov (NDRC Standard Regulations)
         http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/67/18/19/national_dispute_resolution_efsd_47338.pdf
        5. Obežník FIFA č. 1010
         http://www.maltafpa.com/documents/Circular_1010_PrinciplesOfConstitutionOfNDRC.pdf

        Športové právo včera a dnes - aktuálne otázky; “Športové právo je tu!”

        1. Diplomová práca: Športové kluby ako súťažitelia v športovej súťaži
         http://www.crzp.sk/crzpopacxe?fn=*recview&uid=1227356&pageId=main&full=0&fs=D2ED35AF4526402B80C1F0788FD3E06D
        2. Článok: Novácia v obchodnoprávnych vzťahoch: právny inštitút alebo zneužívanie práva?
         http://www.ucps.sk/clanok--2471/Novacia_v_obchodnopravnych_vztahoch_pravny_institut_alebo_zneuzivanie_prava.html

        Zákon o organizovaní verejných športových podujatí

        1. Článok: Pojem divácke násilie vs. pojem násilie a neviazanosť divákov 
         http://www.ucps.sk/Pojem_divacke_nasilie
        2. Článok: Divácke násilie na športových podujatiach: návrh systematiky jeho sledovania, predchádzania a dozoru nad postihmi z neho plynúcimi
         http://www.ucps.sk/systematika_predchadzania_a_riesenia_divackeho_nasilia_jaroslav_collak
        3. Článok: Násilie a neviazanosť divákov v právnych a sociálnych podmienkach Slovenskej republiky 
         http://www.ucps.sk/Nasilie_a_neviazanost_divakov_v_pravnych_a_socialnych_podmienkach_SR
        4. XII. konferencia ministrov Rady Európy zodpovedných za oblasť športu: Manipulácia výsledkov športových stretnutí – divácke násilie – paneurópska spolupráca v oblasti športu
         http://www.ucps.sk/XII_konferencia_RE_v_oblasti_sportu
        5. Článok: Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby s/právny nástroj na ich potláčanie?
         http://www.ucps.sk/JE_PRENASANIE_ZODPOVEDNOSTI_ZA_PREJAVY_DIVACKEHO_NASILIA_NA_FUTBALOVE_KLUBY_S_PRAVNY_NASTROJ_NA_ICH_POTLACANIE
        6. Článok: Návrh Koncepcie boja proti diváckemu násiliu na roky 2012-2015
         http://www.ucps.sk/clanok-0-1827/Navrh_Koncepcie_boja_proti_divackemu_nasiliu_na_roky_2012_-_2015.html
        7. Článok: Zamyslenie nad detailmi pri riešení problematiky násilia a neviazanosti divákov na športových podujatiach
         http://www.ucps.sk/Zamyslenie_nad_detailmi_pri_rieseni_problematiky_nasilia_a_neviazanosti_divakov_na_sportovych_podujatiach
        8. Článok: Ako ďalej s tzv. MOBILNÝMI SÚDMI?
         http://www.ucps.sk/Mobilne_sudy_Centes
        9. Článok: Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí
         http://www.ucps.sk/ZODPOVEDNOST_ZA_PROTIPRAVNE_KONANIE_DIVAKOV_NA_SPORTOVOM_PODUJATI
        10. Najčastejšie trestné činy pri športových podujatiach
         http://www.ucps.sk/Trestne_ciny_pri_sportovych_podujatiach
        11. Článok: Krátko k ochrane (športového) rozhodcu a usporiadateľa na športovom podujatí
         http://www.ucps.sk/Ochrana_rozhodcu_a_usporiadatela
        12. Skutková a právna analýza k problému postihu domáceho a hosťujúceho klubu za hrubé nešportové správanie divákov hosťujúceho družstva na verejných športových podujatiach - konkrétne pri súťažných futbalových stretnutiach
         http://www.ucps.sk/Skutkova_a_pravna_analyza_k_problemu_postihu_domaceho_a_hostujuceho_klubu_za_hrube_nesportove_spravanie_divakov_hostujuceho_druzstva
        13. Článok: Odborná verejná diskusia / INFORMAČNÝ SYSTÉM O BEZPEČNOSTI NA ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH, základný nástroj prevencie diváckeho násilia, alebo príspevok SFZ k dosiahnutiu spoločného cieľa
         http://www.ucps.sk/ODBORNA_VEREJNA_DISKUSIA___INFORMACNY_SYSTEM_O_BEZPECNOSTI_NA_SPORTOVYCH_PODUJATIACH
        14. Článok: Závery z konferencie Šport a právo
         http://www.ucps.sk/Zavery_z_konferencie_Sport_a_pravo_web
        15. Právne akty EÚ k problematike športu
         http://www.ucps.sk/Pravne_akty_EU_k_tematike_sportu_a_futbalu
        16. Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch (Štrasburg; 19.8.1985)
         http://www.ucps.sk/EUROPSKY_DOHOVOR_o_nasili_a_neviazanosti_divakov_pocas_sportovych_podujati_a_najma_na_futbalovych_zapasoch
        17. Článok: K procesu prípravy návrhu zákona o organizovaní verejných športových podujatí – VŠEOBECNE
         http://www.ucps.sk/K_PROCESU_PRIPRAVY_NAVRHU_ZAKONA_O_ORGANIZOVANI_VEREJNYCH_SPORTOVYCH_PODUJATI
        18. Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stav k 1.10.2011) redakčne spracovaný na stránke UčPS - TU
        19. Návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí v medzirezortnom pripomienkovom konaní
         http://www.ucps.sk/Navrh_zakona_o_organizovani_sportovych_podujati_v_medzirezortnom_pripomienkovom_konani
        20. Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí v Národnej rade SR:
         http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4679
        21. Vládny návrh zákona vo formáte HTML - TU
        22. Článok: Za divácke násilie hrozia tisícové pokuty i zákaz účasti
         http://www.netky.sk/clanok/za-divacke-nasilie-hrozia-tisicove-pokuty-i-zakaz-ucasti
        23. Článok: Štát chce výtržníkom zakázať účasť na športových zápasoch
         http://www.ta3.com/clanok/1027476/stat-chce-vytrznikom-zakazat-ucast-na-sportovych-zapasoch.html
        24. Prezentácie:

        25. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda
         Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda
        26. Prezentácia: Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí, Jozef Čorba, 13.09.2012
         http://www.ucps.sk/subory/Prezentacie_Sport_a_pravo/corba.ppt
        27. Prezentácia: DIVÁCKE NÁSILIE - Identifikácia právnych problémov v problematike diváckeho násilia a predstavenie návrhov riešení do budúcnosti (de lege ferenda), Peter Sepeši, 24.11.2012
         https://docs.google.com/presentation/d/1F7cTT54eOM1ZqL5FGMMzXOkItS6NR7JRd5-OsArARVM/edit#slide=id.p14
        28. Prezentácia: Predstavenie návrhu právneho, technického a funkčného riešenia vytvorenia a prevádzkovania informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (Ekosystém komplexného riešenia IS BŠP), Ing. Ján Letko, JUDr. Peter Sepeši 13.09.2012
         https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ucps.sk%2Fsubory%2FPrezentacie_Sport_a_pravo%2FSepesi__Letko.ppt 
        29. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 23.04.2013
         https://docs.google.com/presentation/d/1KFj69ljoGaiohxaYPAZHBiRaEdczxFUGVMzMiWQRaLg/edit#slide=id.p 
        30. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 28.5.2013
         https://docs.google.com/presentation/d/1UoRk0-TSFV5yaIgPcJTti9CEl8-8IL9SIAwprHA7Q4s/edit#slide=id.p
        31. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 18.7.2013
         https://docs.google.com/presentation/d/1bU9jzovGdSj8xkiB-GCu9Xq9K4z0cpUY21wdrCLoUgE/edit#slide=id.p
        32. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 28. augusta 2013
         https://docs.google.com/presentation/d/1sFlafQHR2y9cQY9gZDak8wfkrEPDnf-WkwpJnKs087g/edit#slide=id.p
        33. Prezentácia: Divácke násilie v právnej úprave Slovenskej republiky de lege ferenda, JUDr. Peter Sepeši, 3. októbra 2013
         https://docs.google.com/presentation/d/1vk5rHD9HrUs8T087X3FGPZCxOXyGTckp_kcqb0W6xTs/edit#slide=id.p
        34. Prezentácia: Čo ponúka a čo prinesie nový zákon o organizovaní verejných športových podujatí a zmena ďalších súvisiacich zákonov, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., JUDr. Peter Sepeši, 3. októbra 2013
         https://docs.google.com/presentation/d/11yyCKxoHgExnPtwd0Tbrhuw2AvCxhvM8hKPHxuYefk0/edit#slide=id.g11b7d82a9_03
        35. Prezentácia: K vybraným sankčným a pseudosankčným opatreniam v športovom práve (v komparatívnom režime)..., doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD., 3. októbra 2013
         https://docs.google.com/file/d/0BzKRB8UOeRlWVFh3LU5sY0lQN2c/edit?usp=drive_web

        Svetlá a odvrátená tvár stávkovania na športové výsledky

        1. Možný príjem z online stávkovania na Slovensku do štátneho rozpočtu a následne i do športu
         1. výročná správa TIPOS, a.s.: http://www.tipos.sk/Documents/VyrocneSpravy/Vyrocna_sprava_2012.pdf
         2. výročná správa FORTUNA Entertainment Group N.V.:  http://ako-investovat.sk/uploads/stocks/50-vyrocna-sprava-fortuna-2012.pdf
         3. návrh zmeny zákona za účelom regulácie online stávkového trhu na Slovensku v roku 2011: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=4358&langEID=1&tStamp=20110929090647933
        2. Potreba legislatívnych zmien v nadväznosti na rozmáhajúcu sa manipuláciu výsledkov športových podujatí
         1. Trestný zákon: http://www.ucps.sk/Trestny_zakon_Vseobecna_cast
         2. návrh nového Disciplinárneho poriadku SFZ:  
         3. materiál týkajúci sa sumarizácie právnej úpravy "match-fixingu"v krajinách EU: http://ec.europa.eu/sport/news/documents/study-sports-fraud-final-version_en.pdf

        Vzťah právnych a športových noriem

        1. Brazílsky zákon o športe - nájdete TU
        2. Francúzsky športový zákonník - nájdete TU
        3. Nemecký zákon o podpore športu - nájdete TU
        4. Nový rakúsky návrh zákona o podpore športu - nájdete TU
        5. Aktuálny rakúsky zákon o podpore športu - nájdete TU
        6. Hornorakúsky zákon o športe - nájdete TU
        7. Portugalský zákon o športových zmluvách - nájdete TU
        8. Španielsky zákon o športe - nájdete TU
        9. Švajčiarsky zákon o podpore športu - nájdete TU
        10. Švajčiarsky zákon o rizikových športoch - nájdete TU

        Postavenie športovcov a agentov

        1. Portugalský zákon o športových zmluvách - nájdete TU
        2. Štúdia EK o hráčskych agentoch - nájdete TU

        Komentáre
        Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
        Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
        Prihlásenie
        Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
        • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
        • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
        • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
        • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
        • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

        Online prenos

        Udalosti a podujatia

        • Žiadne udalosti